Środa, 01 kwietnia 2020 r.
imieniny: Grażyny, Hugona

Konkurs - kompleksowe wykonanie monitoringu w fazie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie

Busko-Zdrój dnia: 26.01.2012 r.

Warunki konkursu ofert

Organizator konkursu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25

zaprasza do składania ofert na:

kompleksowe wykonanie monitoringu w fazie eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 09.12.2002 r. w zakresie czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.


Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przepompowanie piezometrów, pomiar poziomu, pobór próbek, badanie wód podziemnych z 5 piezometrów.

Częstotliwość badań: 4 razy w roku.

 1. Pobór oraz badanie próbek wód powierzchniowych.

Częstotliwość badań: 4 razy w roku.

 1. Pobór oraz badanie próbek wód odciekowych

Częstotliwość badań: 4 razy w roku.

 1. Pomiar emisji i składu gazu składowiskowego.

Częstotliwość badań: 1 raz w miesiącu.

 1. Kontrola osiadania powierzchni składowiska, wykonanie pomiarów geodezyjnych.

Częstotliwość badań: 1 raz w roku.

 1. Kontrola stateczności zboczy.

Częstotliwość badań: 1 raz w roku.

 1. Struktura i masa odpadów.

Częstotliwość badań: 1 raz w roku.

 1. Opracowanie rocznego sprawozdania z opadów atmosferycznych.
 2. Opracowanie rocznego sprawozdania końcowego.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

 1. Posiadanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego.
 2. Referencje potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju zadań.

 

Kryteriami oceny ofert: 


 1. Cena.
 2. Doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych monitoringów.

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie wykonanie monitoringu składowiska w Dobrowodzie” należy przesyłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godziny 15:00.

 

 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

  

 

Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 14 lutego 2012 r. o godzinie 10:00.

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dni robocze w godz.: 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 41 378 24 78.Osoba do kontaktu:

Dyrektor ds. Mieszkaniowych i Gospodarki Odpadami:

mgr Renata Kalita – Bogdziewicz - tel. 41 378 24 78 wew. 21

 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

896524
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
93
554
1191
93
19498
896524
Twoje IP: 3.226.243.36