Ciepłownictwo

13 wpisów

Harmonogram telefonicznych dyżurów pracowników dozoru i eksploatacji w okresie świątecznym 2022r. Działu Ciepłownictwa MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

DataOkres dyżuruDozórKontakt
24.12.202207.00-19.00Pracownik dozoru534 004 297
24.12.202219.00-07.00Pracownik dozoru502 336 001
25.12.202207.00-19.00Pracownik dozoru784 463 966
25.12.202207.00-19.00Pracownik dozoru534 004 925
26.12.202207.00-19.00Pracownik dozoru534 004 532
26.12.202219.00-07.00Pracownik dozoru502 336 001
24.12.202207.00-19.00KonserwatorPracownik dozoru
24.12.202219.00-07.00KonserwatorPracownik dozoru
25.12.202207.00-19.00Konserwator534 004 728
25.12.202219.00-07.00KonserwatorPracownik dozoru
26.12.202207.00-19.00Konserwator534 044 103
26.12.202219.00-07.00KonserwatorPracownik dozoru

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2021r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik WP,c
Kotłownia Sikorskiego 421,66
Kotłownia Piłsudskiego 71,75
Kotłownia Różana 2a1,41
Kotłownia Rehabilitacyjna 31,57

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, że następuje zmiana w harmonogramie odczytów liczników ciepła w 2022r. Zmiana dotyczy miesiąca października, w którym to odczyty liczników ciepła odbędą się w dniu 28.10.2022r.

Ceny ciepła z rekompensatą

Dla odbiorców ciepła w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele:

Ceny ciepła z rekompensatą:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok200 831,57200 831,57200 831,57252 338,59
Rata miesięcznazł/MW/m-c16 735,9616 735,9616 735,9621 028,22
2.Cenazł/GJ69,6069,6069,6077,00
3.Cena nośnika ciepłazł/m35,735,735,734,49
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1.Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c9 871,41
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ133,73*
133,01**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe obowiązują zgodnie z taryfą obowiązującą od 14 października 2022r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE OKA.4210.92.2022.CW

Ochrona odbiorców przed podwyżkami cen ciepła

W dniu 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu ustawa wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Aby skorzystać z obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła odbiorcy ciepła muszą spełnić określone ustawą warunki :

  • W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy odbiorcy ciepła składają do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, pisemne oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do uzyskania obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła.
  • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do otrzymania ciepła po obniżonych cenach w zakresie wytwarzania tego ciepła niezależnie od złożenia oświadczenia, ale osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców, która nie złożyła oświadczenia, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców budynku, do którego jest dostarczane ciepło.
  • Nie wymaga się złożenia oświadczenia od osób w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym także domów jednorodzinnych i lokali mających podpisaną bezpośrednio umowę z MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
  • Pozostali odbiorcy ciepła, którzy zgodnie z 4 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw są uprawnieni do uzyskania obniżonych cen ciepła, obowiązkowo składają pisemne oświadczenia do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Poniżej zamieszczamy w formacie pdf treść rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975)

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.92.2022.CW z dnia 28 września 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która została opublikowana w biuletynie URE i będzie obowiązywać od dnia 14.10.2022 r.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki