Ciepłownictwo

11 wpisów

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2022

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok

L.p.Rodzaj emisjiKotłownia os. Sikorskiego 42Kotłownia os. PiłsudskiegoKołownia ul. Różana 2AKotłownia ul. Rehabilitacyjna 3Kotłownia os.AndersaKotłownia Pl. ZwycięstwaCałkowita emisja [kg]
1.SO238701,3211377,650,010,0450079,02
2.Tlenki azotu17663,24899,47164,15130,26364,12421,423242,60
3.CO19625,785443,8532,3925,749,9342,2525219,90
4.Benzoapireny1,270,351,62
5.CO29597006,522662045,682159961713984161422817013090758,20
6.Pyły628,02217,750,050,1845,92

Ilość i struktura spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość nm3
1.Węgiel groszek18712
2.Miał węglowy5479233
3.Gaz ziemny415853

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,38
2.CWU2,122

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2022 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.93581

Wykaz opłat dodatkowych za czynności związane z dostarczaniem ciepła

Pozycja usługiZakres wykonywanych usługStawka opłaty w zł (netto)
1.Opłata za dodatkowe:
-przerwanie dostaw energii cieplnej za jedno przyłącze
-wznowienie dostaw energii cieplnej za jedno przyłącze

125,00 zł
58,00 zł
2.Opłata za zerwanie lub naruszenie plomby założonej przez dostawcę na jakiekolwiek części urządzenia odbiorczego.100,00 zł
3.Opłata za sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych i finansowych sprzedaży ciepła dla obiektu zasilanego przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na pisemny wniosek odbiorcy lub mieszkańca tego obiektu.50,00 zł
4.Opłata za wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z winy Odbiorcy lub z powodu zaległości w opłatach.305,00 zł
5.Opłata za demontaż i montaż oraz zaplombowanie układu pomiarowo-rozliczenioweo z winy Odbiorcy.283,00 zł
6.Opłata za dodatkowy indywidualny odczyt tradycyjny licznika realizowany z winy Odbiorcy.126,00 zł
7.Opłata za czynności przy ponownym napełnianiu instalacji wewnętrznej, na skutek zrzutu wody z instalacji nie uzgodnionego wcześniej z Dostawcą342,00 zł

Do wyżej wymienionych stawek opłat należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Załączniki

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2021r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik WP,c
Kotłownia Sikorskiego 421,66
Kotłownia Piłsudskiego 71,75
Kotłownia Różana 2a1,41
Kotłownia Rehabilitacyjna 31,57

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, że następuje zmiana w harmonogramie odczytów liczników ciepła w 2022r. Zmiana dotyczy miesiąca października, w którym to odczyty liczników ciepła odbędą się w dniu 28.10.2022r.

Ochrona odbiorców przed podwyżkami cen ciepła

W dniu 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu ustawa wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Aby skorzystać z obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła odbiorcy ciepła muszą spełnić określone ustawą warunki :

  • W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy odbiorcy ciepła składają do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, pisemne oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do uzyskania obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła.
  • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do otrzymania ciepła po obniżonych cenach w zakresie wytwarzania tego ciepła niezależnie od złożenia oświadczenia, ale osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców, która nie złożyła oświadczenia, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców budynku, do którego jest dostarczane ciepło.
  • Nie wymaga się złożenia oświadczenia od osób w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym także domów jednorodzinnych i lokali mających podpisaną bezpośrednio umowę z MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
  • Pozostali odbiorcy ciepła, którzy zgodnie z 4 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw są uprawnieni do uzyskania obniżonych cen ciepła, obowiązkowo składają pisemne oświadczenia do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Poniżej zamieszczamy w formacie pdf treść rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975)

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2021

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj emisjiOsiedlowaWolaRóżana 2A (gaz)GórkaAndersaPl. ZwycięstwaCałkowita emisja [kg]
1.SO235934,7911191,910,0530,0420,147126,89500
2.Tlenki azotu19082,905411,76222,84173,48423,8725,7525340,60000
3.CO21203,226013,0730,5623,8058,15,127333,85000
4.Benzopireny1,378210,390851,76906
5.CO210368377,202940391,4254680,00198260,004844203388014280008,60000
6.Pyły678,503212240,520,0640,050,12919,25721
Wielkość emisji [kg]

Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość [m3]
1.Węgiel groszek5000
2.Miał węglowy4534610
3.Gaz ziemny485117

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,26428
2.CWU2,04454

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.104395