Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.64.2023.RZ z dnia 18 września 2023 roku, została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła

od dnia 14 października 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 430/2023 w dniu 18 września 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy –  Prawo energetyczne. Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Załączniki

Skip to content