Dział Mieszkaniowy

Zajmujemy się obsługą nieruchomości komunalnych, socjalnych i użytkowych należących do gminy Busko-Zdrój oraz obsługą Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój.

Zarządca Anna Gadawska-Śmietana

Współpraca z Naszą Spółką w zakresie zarządzania nieruchomościami wynika głównie z zapisów ustaw regulujących funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Do zadań Działu należy:

 • zabezpieczenie zgodnego z przepisami funkcjonowania nieruchomości,
 • zapewnienie właścicielom wszechstronnej obsługi na wymaganym poziomie,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji oraz sporządzania niezbędnych dla właścicieli zestawień i informacji, ścisłe współdziałanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych.

Wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń procedury pozwalają nam na sprawne i zgodne z prawem wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przy uwzględnieniu różnorodnego charakteru obsługiwanych nieruchomości. Kierując się podstawową zasadą rzetelności wobec klienta i stosując przyjęte kanony etyki zawodowej, swoją pracę wykonujemy z poszanowaniem konkurencji – w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości.
Naszym głównym celem jest dbałość o majątek naszych klientów i troska o jego bezpieczeństwo. Stale nadzorujemy wykonywanie umów, monitorujemy koszty, analizujemy je i w porozumieniu z właścicielami dążymy do ich optymalizacji. Pomagamy znaleźć lepsze rozwiązania, zatrudniamy dla Was solidnych fachowców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju zatrudnia doświadczonych fachowców i współpracuje z wypróbowanymi partnerami świadczącymi usługi na wysokim poziomie i konkurencyjnych warunkach. Zapewniamy obsługę finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy specjalistycznego systemu informatycznego. Rozliczenia sporządzane są w ustawowych okresach i w wymaganym zakresie. Wszystkie niezbędne dane są stale archiwizowane z wykorzystaniem technologii zabezpieczających ich przechowywanie.

Zakres obowiązków i uprawnień Zarządcy:

Zarząd, to podejmowanie wszelkich decyzji i czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. Zarząd lub w imieniu jego wybrany Zarządca winien również podejmować wszelkie starania w celu inwestowania w nieruchomość, aby uzyskać w przyszłości pożytki obniżające koszty członków wspólnoty. Uprawnienia i obowiązki Zarządcy wynikają z przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawy o własności lokali jak również innych ustaw i przepisów wykonawczych. Szczegółowy zakres uprawnień jak i obowiązków powinna określać umowa o zarządzanie nieruchomością.

Wykaz obowiązków i uprawnień Zarządcy nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej dla zarządzanej nieruchomości
 • sporządzanie projektów uchwał podejmowanych przez wspólnotę
 • wykonywanie uchwał podejmowanych przez wspólnotę
 • prowadzenie spraw meldunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie dostaw mediów – energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów stałych
 • utrzymanie czystości i należytego porządku w zakresie wspólnego użytkowania pomieszczeń wspólnych
 • usuwanie skutków awarii
 • bieżąca konserwacja części wspólnych nieruchomości
 • zlecanie do wykonania bieżących remontów
 • terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia majątku wspólnoty i zobowiązań podatkowych
 • windykacja zaległości
 • zwoływanie corocznych zebrań sprawozdawczych wspólnoty
 • określanie wysokości zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy
 • zawieranie umów z firmami na wykonywanie usług na rzecz wspólnoty
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej lokali i ich mieszkańców
 • dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej

Wykaz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu:

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej decydują o podjęciu przez Zarząd lub Zarządcę czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Do tych czynności należą:

 • ustalenie zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i na fundusz remontowy
 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego
 • ustalenie wynagrodzenia dla zarządu lub zarządcy nieruchomości
 • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządzania
 • wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów po powstaniu odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego
 • wyrażenie zgody na zmianę wysokości udziałów
 • dokonywanie podziału nieruchomości wspólnej
 • wytaczanie powództwa w stosunku do właścicieli zalegających z opłatami lub uporczywie i rażąco naruszających porządek domowy
 • udzielanie Zarządowi pełnomocnictw do zawierania umów stanowiących czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • czynności administracyjne
 • czynności techniczne
 • kompleksowa obsługa księgowa

Nieruchomości, z którymi nasza firma zawarła umowę o zarządzanie mają zapewnione wszystkie usługi zawarte w ww. grupach w ramach kompleksowej obsługi nieruchomości. Taki model współpracy jest najwłaściwszy, ponieważ zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy
i doświadczenia w wielu dziedzinach a życie szybko pokazuje, że w procesie zarządzania nieruchomością problemy z zakresu księgowości, prawa i budownictwa stale się przenikają. W przypadku nieruchomości komercyjnych możliwe jest także przejęcie wszelkich obowiązków związanych z obsługą najemców lokali użytkowych.

Czynności Administracyjne:

 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza)
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków.
 • Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie teczek wspólnot mieszkaniowych wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty
 • Prowadzenie w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb.
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz

Czynności Techniczne:

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przygotowywanie planów remontów
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
 • Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej wspólnoty
 • Obsługa rachunku bankowego wspólnoty
 • Prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Kontroling finansów wspólnot
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych
 • Windykacja należności
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych

Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym. Nie praktykujemy zakupów zbiorczych ze środków kilku wspólnot, jak również każda wspólnota posiada niezależne konta bankowe. W wyniku stosowania tych zasad rozliczenia finansowe w poszczególnych nieruchomościach są przejrzyste i sprawdzalne.

Skip to content