Zarys historii przedsiębiorstwa komunalnego w Busku-Zdroju

Początki działalności w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz oczyszczania miasta Busko giną w pomroce dziejów. Niewątpliwie jednak już od początku istnienia miasta (1287) działać tu musiały służby odpowiedzialne za te dziedziny gospodarki. Jednak rewolucję w tym względzie miało przynieść naukowo potwierdzone odkrycie w Busku wód leczniczych pod koniec XVIII wieku. Bezspornie na terenie uzdrowiska już w XIX wieku instalowano wodociągi (z rur drewnianych). Na planie z 1836 roku zapisano istnienie wieży ciśnień nazwanej „Rezerwuar wody pitnej”.

Należy pamiętać, iż na początku XX wieku tylko ok. 5% mieszkańców miast świętokrzyskich korzystało z kanalizacji i wodociągów. Plan budowy wodociągu miejskiego w Busku datowany jest na 1920 rok.

Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach, w art. 5 do koniecznych urządzeń zdrowotnych każdego uzdrowiska zaliczała w szczególności: urządzenia zabezpieczające dostateczne zaopatrzenie w dobrą wodę do picia oraz urządzenia należycie usuwające wody ściekowe i odpadki. Uzdrowisko zasilane było wodą pitną z okolic Owczar ze źródła „Nurek” oraz Szczaworyża.

Po II wojnie światowej istniejący jeszcze samorząd gminy realizował nadal te zadania.

W uzdrowisku funkcje gospodarki komunalnej realizowała Komisja Uzdrowiskowa.

Minister Gospodarki Komunalnej pismem z dnia 20.11.1955 roku wyraził zgodę na utworzenie od dnia 1 stycznia 1956 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju. Dokonano tego zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Busku-Zdroju z dnia 12 grudnia 1955 roku.

Datą rozpoczęcia działalności komunalnej w formie stałego przedsiębiorstwa (na „pełnym rozrachunku gospodarczym”) w zakresie: wodociągów i kanalizacji, oczyszczania miasta, łaźni, prowadzenia i utrzymania wszystkich istniejących na terenie miasta urządzeń komunalnych jest dzień 1 stycznia 1956 roku.

Pierwszym dyrektorem nowo powstałego przedsiębiorstwa był Mieczysław Teliszczak.

W dniu 6 marca 1956 roku wpisano do rejestru przedsiębiorstw państwowych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które mogło być skrótowo określane, jako „M.P.G.K.”

Z dniem 1 stycznia 1959 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Busku-Zdroju. Siedziba M.P.G.K. została przeniesiona od dnia 12 czerwca 1959 roku na ulicę Partyzantów 19. Na początku 1960 roku M.P.G.K. przejęło: rzeźnię miejską, targowicę zwierzęcą oraz targowicę handlową. Dnia 2 marca 1961 roku Dyrektorem został Kazimierz Jaszko.
W tym czasie przedsiębiorstwo skupiało wiele zakładów m.in.: Zakład Remontowo-Budowlany, Zakład Urządzeń Komunalnych, Zakład Wodociągowo- Kanalizacyjny, Zakład Rzeźnia i Targowica, Zakład Oczyszczania Miasta. Po pewnym czasie Zakład Remontowo-Budowlany i Zakład Urządzeń Komunalnych zostały wyłączone ze struktury M.P.G.K. a siedziba przedsiębiorstwa przeniesiona została na ulicę Szaniecką nr 1.
24 grudnia 1965 roku M.P.G.K. poszerzyło swoją działalność w zakresie chemicznego czyszczenia garderoby typu ekspresowego. W dniu 31 maja 1966r. M.P.G.K. zakończyło działalność typu „łaźnia” natomiast rozpoczęło prowadzenie zakładu pogrzebowego.

Od 1 stycznia 1967r. M.P.G.K. przejął nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a od dnia 1 marca 1967r. został zobowiązany do uruchomienia zakładu gazyfikacji bezprzewodowej. Rzeźnia komunalna została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 1969 roku. Targowica zwierzęca i koszyczkowa przekazana została od dnia 10 maja 1971 roku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 1 października 1971 roku Dyrektorem M.P.G.K. został Józef Stochmal.

W dniu 1 stycznia 1973 roku do M.P.G.K. włączono nadzorowany Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a przedsiębiorstwo otrzymało nazwę: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju.

Od dnia 1 stycznia 1975 roku powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju obejmujące powiaty: buski, kazimierski i pińczowski, którego w dniu 15 czerwca 1975 roku Dyrektorem został Edmund Połeć.

Nieco odmiennie kształtowała się historia działalności wodociągowo – kanalizacyjnej.

Lata siedemdziesiąte to era tworzenia Przedsiębiorstw Wojewódzkich o szerokim obszarze działania i tak pierwszym tego typu krokiem na naszym terenie było w 1974r. odłączenie Zakładu Wodociągowo- Kanalizacyjnego i utworzenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Swoim zasięgiem obejmowało: Busko, Pińczów, Kazimierzę Wielką, Miechów oraz Chmielnik. Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego wszedł w strukturę Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej w Stąporkowie; w tym samym okresie Zakład Prania Chemicznego przeszedł do Spółdzielni Usług Pralniczych w Kielcach natomiast z Zakładu Mieszkaniowego wyłączono kotłownie i sieć ciepłowniczą przekazując je do nowo utworzonego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Od dnia 1 kwietnia 1974r. Decyzją Wojewody Kieleckiego Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach obejmowało swoim zasięgiem miasta południowo-zachodniej części województwa kieleckiego w tym Busko-Zdrój. 1 Lipca 1976r. na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego zostało utworzone „Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” w Kielcach. Dyrektorem „Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji” w latach 1980-1992 został Andrzej Walejnis.

Po powstaniu samorządu terytorialnego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach został wydzielony zarządzeniem nr 65/92 Wojewody Kieleckiego z dnia 16 kwietnia 1992 roku zespół środków trwałych, ruchomości i innych składników majątkowych z przeznaczeniem dla Gminy Busko-Zdrój, następnie przekazany na własność Gminy Busko-Zdrój decyzją nr z dnia 1992-04-16 znak: GP.V-7413/5/6/92.

W dniu 8 czerwca 1992 roku Dyrektorem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji został Pan Włodzimierz Marchewka.

Gmina Busko-Zdrój działająca poprzez utworzone zakłady budżetowe (komunalizacja przedsiębiorstwa WPWIK) na bazie majątku zlikwidowanych przedsiębiorstw przejęła własność i posiadanie w szczególności urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych, w tym źródeł sieci i oczyszczalni ścieków. W formie zakładu budżetowego Gmina Busko-Zdrój prowadziła działalność w oparciu o przedmiotowe urządzenia do 1995 r.

Miejsko Gminny Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku-Zdroju został utworzony uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/61/94 z dnia 10 grudnia 1994r w sprawie likwidacji: zakładu budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, gospodarstwa pomocniczego pn. „Zakład Remontowo-Budowlany w Busku-Zdroju”, gospodarstwa pomocniczego pn. „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju” i utworzenia zakładu budżetowego pn. „Miejsko Gminny Zakład Komunalny w Busku-Zdroju”.

Zakład ten z dniem 1 kwietnia 1995 roku rozpoczął swoją działalność.

Pan Włodzimierz Marchewka funkcję Dyrektora sprawował do dnia 13 lutego 2007 roku kiedy pełnienie tej funkcji objęła Pani Maria Rusak.

Ostatni statut Zakładu został nadany Uchwałą nr XXXIX/396/2006 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.10.2006 r.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr IX/106/2007 z dnia 18 października 2007 roku i Nr 10/126/2007 z dnia 29 listopada 2007r, w dniu 29 maja 2008r Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przekształcił zakład budżetowy w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego Zakładu, w tym w wynikające z wewnętrznych regulaminów i innych aktów obowiązujących w Zakładzie.

Spółkę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312603 w dniu 29 sierpnia 2008 r. i od tej chwili działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Busku-Zdroju.

W dniu 17 czerwca 2008 roku pierwszym Prezesem Zarządu Spółki została Pani Maria Rusak. Pełniła swoją funkcję do dnia 15 lipca 2011 roku.

Od tej daty Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Busku – Zdroju jest Pan Krzysztof Kryczka.

Skip to content