Dział usług Komunalnych

Dział usług komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 36 w Busku – Zdroju zapewnia obsługę mieszkańców miasta i gminy Busko – Zdrój w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, administrowania cmentarzem komunalnym, prowadzeniem prac remontowych dróg gminnych i chodników, utrzymania zimowego dróg gminnych oraz innych działań związanych z obsługą miasta i gminy Busko – Zdrój.

Dział gospodarki odpadami

Śmieciarka MAN
Śmieciarka MAN

Dział gospodarki odpadami zajmuje się koordynacją działań związanych z zapewnieniem odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców miasta i gminy Busko – Zdrój. 

W ramach prowadzonych działań jest zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów ciekłych (opróżnianie szamb) pojazdami asenizacyjnymi z terenu gminy Busko – Zdrój.

Składowisko odpadów komunalnych

Widok budynku Składowiska odpadów w Dobrowodzie
Składowisko odpadów komunalnych w Dobrowodzie

Na terenie zakładu w Dobrowodzie funkcjonuje sortownia odpadów komunalnych, na której selekcji poddawane są odpady zebrane od mieszkańców w sposób selektywny o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe (plastik, papier metal, szkło). W ramach prowadzonej działalności na składowisku odpadów komunalnych deponowana jest wydzielona część odpadów komunalnych wytworzonych jako odpad po sortowaniu. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 jak również odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 odbierane są od właścicieli nieruchomości i transportowane do zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Informacja o osiągniętych przez gminę Busko- Zdrój wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami przekazywanych do składowania na terenie gminy Busko – Zdrój:

RokWymagany %Osiągnięty %
20141418
20151625,15
20161829,31
20172033,3
20183048,36
20194055,84
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkło w %

Na terenie zakładu w miejscowości Dobrowoda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK), do którego mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarki odpadami mogą samodzielnie dostarczyć wysegregowane odpady. Dodatkowo w Busku – Zdroju przy ul. Dygasińskiego 36 funkcjonuje punkt filialny PSZOK.

Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny – kolumbarium

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Busku – Zdroju nr XXI/247/2020 z dnia 21 maja 2020 roku administratorem Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku – Zdroju. Biuro administratora cmentarza Komunalnego mieści się w budynku MPGK Sp. z o.o. przy ul. Dygasińskiego 36.

Regulamin cmentarza Komunalnego jak również ustalenie stawek i opłat cmentarnych uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Busku – Zdroju nr LIX/715/2023 z dnia 20 kwietnia 2023.

Dział remontowy

Pługopiaskarka

Dział remontowy zajmuje się budową prowadzeniem i prac remontowych dróg gminnych i chodników, jak również utrzymaniem zimowym i letnim sprzątaniem dróg gminnych, wykonywaniem i utrzymaniem rowów melioracyjnych i przepustów oraz innych działań związanych z obsługą miasta i gminy Busko – Zdrój.

Skip to content