Taryfa ciepła

8 wpisów

Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.64.2023.RZ z dnia 18 września 2023 roku, została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła

od dnia 14 października 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 430/2023 w dniu 18 września 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy –  Prawo energetyczne. Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Załączniki

Ceny ciepła z rekompensatą

Informacja dla odbiorców w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 14 października 2023r. do 30 czerwca 2024r.

W związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła, w rozliczeniach za dostawy ciepła od 14 października 2023 r. uległy zmianie ceny ciepła z rekompensatą. Obowiązują one na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok252 858,34328 385,37
Rata miesięcznazł/MW/m-c21 071,5327 365,45
2.Cena ciepłazł/GJ58,2366,91
3.Cena nośnika ciepłazł/m37,335,98
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c18 658,90
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ116,37*115,65**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.
**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w okresie obowiązywania rekompensaty jest liczona według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zgodnie z obowiązującą od 14 października 2023 r. taryfą dla ciepła.

Informacja

dla odbiorców ciepła – grupa taryfowa 3 w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 1 marca 2023 r.

W związku ze zmianą od 1 marca 2023r. taryfy dla ciepła – dla grupy taryfowej 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przeliczyło ponownie średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą dla grup taryfowej 3 obliczone na podstawie algorytmu zawartego w aktualnej taryfie przedstawia poniższa tabela:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c14 101,60
2Stawka opłaty za ciepłozł/GJ126,35*125,63**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy iż zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, najniższą ceną obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023 r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe. Tabela poniżej przedstawia wyliczone 3 średnie ceny jednoskładnikowe.

L.p.Jednoskładnikowa cena dostawy ciepłaGrupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
4
1Średnia Cena dostawy ciepła wg aktualnych taryf w zł239,97
2Średnia Maksymalna cena dostawy ciepła – cena wytwarzania i stawki opłat przesyłowych z 30.09.2022 powiększone o 40% w zł159,55152,76
3Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o opłaty przesyłowe w zł150,95

30.09.2022 r. dla kotłowni zasilanych gazem obowiązywały dwie grupy taryfowe (3 i 4) od 14.10.2022 r. decyzją URE grupy zostały połączone w jedna grupę taryfową – 3

Ceny dostarczanego ciepła od dnia 1 marca 2023r

Ceny dostarczanego ciepła dla Odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujące od dnia 1 marca 2023r

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8 lutego 2023r.), która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40 % w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022r.

Na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023r. biorąc pod uwagę treść  art. 3a ust.4 ustawy informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 marca 2023 roku dla poszczególnych grup taryfowych nie ulegają zmianie, (najniższą ceną, obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie) poniżej obowiązujące ceny i stawki:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok200831,57252338,59
Rata miesięcznazł/MW/m-c16735,9621028,22
2.Cenazł/GJ69,6077,00
3.Cena nośnika ciepłazł/m35,734,49
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c9871,41
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ133,73*133,01**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe obowiązują tak jak dotychczas zgodnie z taryfą obowiązującą od 14 października 2022r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE OKA.4210.92.2022.CW

WyszczególnienieJednostka miaryGrupy taryfowe
1a1b1c2
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok52613,4340186,4043318,0624864,72
Rata miesięcznazł/MW/m-c4384,453348,873609,842072,06
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ16,5112,4513,114,61

Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.4.2023.CW z dnia 09 lutego 2023 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła w zakresie źródeł opalanych paliwem gazowym, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 01 marca 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 69 (2257) 10 lutego 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Załączniki

Ceny ciepła z rekompensatą

Dla odbiorców ciepła w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Średnie ceny i stawki opłat z rekompensatą wyliczone zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele:

Ceny ciepła z rekompensatą:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok200 831,57252 338,59
Rata miesięcznazł/MW/m-c16 735,9621 028,22
2.Cenazł/GJ69,6077,00
3.Cena nośnika ciepłazł/m35,734,49
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1.Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c9 871,41
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ133,73*
133,01**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe obowiązują zgodnie z taryfą obowiązującą od 14 października 2022r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE OKA.4210.92.2022.CW

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.92.2022.CW z dnia 28 września 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która została opublikowana w biuletynie URE i będzie obowiązywać od dnia 14.10.2022 r.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.113.2021.AZa z dnia 13 stycznia 2022 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 1 lutego 2022 roku.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 14 stycznia 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki