Zapytanie

16 wpisów

Ogłoszenie

Budowa gazowej kotłowni kontenerowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazowej kotłowni kontenerowej” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 29.01.2024 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ogłoszenie

Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 21.12.2023 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego

Busko-Zdrój, 29.03.2023r.

Znak: 2068/2023/UM                                                                                                                .

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2022 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.3.2023 z dnia 02.01.2023r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Czytaj dalej

Załączniki

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

Busko-Zdrój, 24.03.2023r.

1895/2023/UM

ZAPYTANIE OFERTOWE

I . Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z siedzibą: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Znak: 5896/2022/TM                                                                                                                .

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2022 z dnia 03.01.2022, GKUM.7131.2.2021 z dnia 04.01.2022r. oraz GKUM.3.2021 z dnia 03.01.2022r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Pasaż Handlowy, Ul. 1 Maja, Busko-Zdrój, obręb 09, dz. 413/6, KI1B/00060889/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.3–4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25–26, 27-28; 29-30, 31–32, 33-34, 35-36, 37-387,13m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdrój, dz. 455, obręb 06, KI1B/00039489/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,
21,22,23,24,25,27,28,29
9,7m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Lokal Handlowo – Usługowy, os. Kolonia Górka 7; Busko-Zdrój, dz. 1/21,obręb 0014, KI1B/00049330-4
Lp.os. Kolonia Górka 7Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy33m2działalność
usługowo-handlowa
10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie
Czytaj dalej

Załączniki

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 15.07.2022r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis techniczny. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty oraz certyfikaty dla zastosowanych urządzeń wystawione przez producenta materiałów. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji. Węzeł cieplny musi zostać dostarczony do Dziełu Ciepłownictwa MPGK na os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju.

Wykonawca dostarczy węzeł, dokona jego rozładunku zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. Dostawa realizowana będzie w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1400.

Koszt transportu węzła, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2022 r. do godz. 10.00. w formie pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25 42, 28-100 Busko-Zdrój lub na adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl Oferta winna zawierać zestawienie elementów oferowanego węzła wraz z wyszczególnieniem nazwy producenta danego elementu.

Termin wykonania dostawy: do 26.09.2022

Płatność: przelew do 30 dni

Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Dostawa materiałów preizolowanych

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, informuje, że w dniu 23.06.2022 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn. „Dostawa materiałów preizolowanych”

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 24/06/2022 r. o godz. 11:00.

L.p.Nazwa i adres wykonawcyCena bruttoPunkty
1.Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o.
Ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz
65 138,78 zł100,00
2.Isoplus Polska Sp. z o.o. Ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice62 785,82 złOferta odrzucona

Kryterium wyboru ofert było 100 % cena.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Spółka z o.o., Ul. Zakaszewskiego 4, 66-300 Międzyrzecz – najkorzystniejsza cena, największa ilość punktów- zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju.

Zamawiający odrzucił ofertę firmy Isoplus Polska Sp. z o.o., Ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice ze względu, iż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym na podstawie §19 pkt. 1 ppkt. e)– zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju.