Zapytanie

20 wpisów

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą  lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zamowienia@mpgkbusko.pl zabezpieczonej hasłem, które zostanie udostępnione Zamawiającemu  po upływie terminu składania ofert (lecz nie później niż przed otwarciem ofert) do dnia 07.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. godz. 12:30 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ogłoszenie

Budowa gazowej kotłowni kontenerowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Budowa gazowej kotłowni kontenerowej” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 29.01.2024 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2024 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ogłoszenie

Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 21.12.2023 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego

Busko-Zdrój, 29.03.2023r.

Znak: 2068/2023/UM                                                                                                                .

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2022 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.3.2023 z dnia 02.01.2023r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Czytaj dalej

Załączniki

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

Busko-Zdrój, 24.03.2023r.

1895/2023/UM

ZAPYTANIE OFERTOWE

I . Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z siedzibą: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

Czytaj dalej