Zaproszenie do składania ofert

na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis techniczny. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty oraz certyfikaty dla zastosowanych urządzeń wystawione przez producenta materiałów. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji. Węzeł cieplny musi zostać dostarczony do Dziełu Ciepłownictwa MPGK na os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju.

Wykonawca dostarczy węzeł, dokona jego rozładunku zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. Dostawa realizowana będzie w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1400.

Koszt transportu węzła, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2022 r. do godz. 10.00. w formie pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25 42, 28-100 Busko-Zdrój lub na adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl Oferta winna zawierać zestawienie elementów oferowanego węzła wraz z wyszczególnieniem nazwy producenta danego elementu.

Termin wykonania dostawy: do 26.09.2022

Płatność: przelew do 30 dni

Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na opracowaniu programu pracy sieci podzielonego na 2 zadania:

Zadanie I

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 12 MW. Długość sieci preizolowanej ok. 4358 mb.

Zadanie II

Programu pracy sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Piłsudskiego w Busku-Zdroju. Moc zainstalowana kotłowni 3,6 MW. Długość sieci tradycyjnej 90 mb.

Program pracy sieci ciepłowniczej należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. z sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.
Wykonawca przygotowuje programy pracy sieci w trzech egzemplarzach papierowych i jeden w edytowanej wersji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia: do 29.07.2022r.

Miejsce dostarczenia: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę wykonawcy,
 • przedmiot zamówienia,
 • cenę brutto (w tym VAT 23%) za którą wykonawca wykona usługę z podziałem na zadania.

Zamówienie zostanie zlecone Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Oferty należy złożyć w terminie do: 23.06.2022r. do godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w formie maila (sekretariat@mpgkbusko.pl) lub pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.

Termin związania z ofertą 30 dni.
Termin zapłaty: do 30 dni od chwili wykonania zadania i otrzymania faktury przez MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

W załączeniu: Dane techniczne węzłów i sieci.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. godz. 11:00 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Dostawa opału

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa opału”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Gminy Busko-Zdrój

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zwraca się do wszystkich organizatorów zbiórek na rzecz obywateli Ukrainy, aby zebrane rzeczy kierować do punktu w Banku Żywności przy ul. Broniewskiego 13, działającego od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Dzięki Państwa pomocy łatwiej będzie koordynować systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności dla osób, które w naszej gminie nie mają rodzin ani znajomych.

 • koce, śpiwory, pościel,
 • środki higieny osobistej (mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zębów, podpaski, wkładki higieniczne itp.),
 • pampersy,
 • worki na śmieci, papier toaletowy i ręczniki papierowe,
 • ręczniki materiałowe,
 • środki dezynfekcyjne, maski filtrujące lub jednorazowe,
 • woda i żywność o długim terminie przydatności (konserwy, makarony, płatki zbożowe, ryż, przetwory w słoikach, cukier, sól oraz żywność do szybkiego przygotowania (instant),
 • mleko w proszku i kaszki,
 • podstawowe przybory kuchenne (talerze, kubki, sztućce),
 • zapałki, baterie, powerbanki,
 • apteczki pierwszej pomocy,
 • meble (łóżka, szafki, krzesła, komody, stoły itd.).

Uwaga zmiana numerów kont rachunków bankowych na fakturach od 1 stycznia 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że w związku z wdrożeniem nowego systemu finansowo-księgowego od dnia 1 stycznia 2022 r. na fakturach za usługi może być podany jeden z trzech niżej wymienionych numerów kont rachunków bankowych:

 • 85 2490 0005 0000 4530 1528 8080
 • 85 2490 0005 0000 4600 6923 7399
 • 07 2490 0005 0000 4600 8140 6095

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.113.2021.AZa z dnia 13 stycznia 2022 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 1 lutego 2022 roku.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 14 stycznia 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Czytaj dalej

Załączniki

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022 oferty złożyło 6 podmiotów.

Po dokonaniu sprawdzenia i wnikliwej analizie złożonych ofert, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała wyboru oferty firmy: KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź.