Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2024 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr K.RZT.70.50.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 ogłoszoną w dniu 13 maja 2024 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

„Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi w okresie od 13.05.2024 r. godz. 7.00 do 14.05.2024 do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej na osiedlu Sikorskiego i Orła Białego w Busku-Zdroju.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą  lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zamowienia@mpgkbusko.pl zabezpieczonej hasłem, które zostanie udostępnione Zamawiającemu  po upływie terminu składania ofert (lecz nie później niż przed otwarciem ofert) do dnia 07.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. godz. 12:30 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

MPGK realizuje obowiązek wynikający z ustawy o elektromobilności

Odbiór odpadów Spółka stara się realizować przy wykorzystaniu rozwiązań optymalizujących koszty, ale jednocześnie przyjaznych dla środowiska i mieszkańców. Biorąc dodatkowo pod uwagę wymogi prawne od lat inwestuje w nowoczesną bazę sprzętową, a teraz przyszedł czas na „elektryki”. Spółka zakończyła procedurę postępowania przetargowego w którym wyłoniono dostawcę fabrycznie nowego elektrycznego samochodu typu śmieciarka. W niedługim czasie na ulicach Buska zobaczymy nową i zarazem pierwszą śmieciarkę elektryczną będącą w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Śmieciarka elektryczna

Uzdrowiskowy charakter naszej Gminy to ekologiczny kierunek rozwoju naszej Spółki. Taki pojazd pozwoli nam ograniczyć emisje zanieczyszczeń do powietrza i zapewnić w sposób cichy, nie powodujący hałasu odbiór odpadów od mieszkańców, szczególnie we wczesnych godzinach porannychinformuje Krzysztof Kryczka Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2023

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2023r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik W p,c
Kotłownia przy ulicy Ciepłowniczej 21,69
Kotłownia Piłsudskiego 7 *1,75
Kotłownia Różana 2A1,40
Kotłownia przy ulicy Rehabilitacyjnej 3A1,67
Kotłownia Andersa 1A *1,42
Kotłownia Plac Zwycięstwa 9 **1,48

* zewnętrzna instalacja odbiorcza będąca własnością odbiorcy

** brak sieci ciepłowniczej

Ogłoszenie

Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 21.12.2023 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 oferty złożyło 10 podmiotów.

Po dokonaniu sprawdzenia i wnikliwej analizie złożonych ofert, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała wyboru oferty firmy: FEHU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.64.2023.RZ z dnia 18 września 2023 roku, została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła

od dnia 14 października 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 430/2023 w dniu 18 września 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy –  Prawo energetyczne. Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Załączniki