Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku –Zdroju informuje

że:

 1. Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.17.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku- Zdroju Koncesji Nr PCC/1298/69728/W/OKA/2021/CW na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r .
 2. Decyzją z dnia 08 września 2021 roku znak: OKA.4110.16.2021.CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju Koncesji Nr WCC/2905/69728/W/OKA/2021/CW na wytwarzanie ciepła na okres od 1 października 2021r. do 1 października 2041r.

W związku z powyższym od dnia 1 października 2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju przejmuje wszelkie prawa i obowiązki po Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w likwidacji w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 9 września 2021r. decyzją Nr OKA.4210.57.2021.AZa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju. Taryfa wraz z decyzją została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło w dniu 9 września 2021r.

Taryfę wprowadza się do stosowania od 1 października 2021r.

Przetarg na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych.

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 16 września 2021r. do godziny 9.00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.

Czytaj dalej

Załączniki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

Komunikat

Woda przydatna do spożycia!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju informuje, że na podstawie ponownych wyników badań laboratoryjnych woda z wodociągu sieciowego Busko (ujęcie Szczaworyż) jest przydatna do spożycia i spełnia wszelkie normy w zakresie jej dopuszczenia do użytkowania i spożywania przez ludzi.

W dniu 19 czerwca 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju wydał decyzję nr NHS.9020.14.73-74.21, w której stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy sołectw: Radzanów, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Baranów, Gadawa, Szczaworyż, Pęczelice, Żerniki Górne (do nr 72) i Dobrowoda (od strony m. Baranów do nr 107) od dnia 19 czerwca 2021 r. mogą korzystać z wody pochodzącej z tego ujęcia.

W związku z powyższym MPGK Sp. z o.o. wstrzymuje funkcjonowanie zastępczego punktu poboru wody oraz dostarczanie wody cysterną do ww. miejscowości.

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021r. na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 r. na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021 r.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021r. do 20.05.2022r.
W okresie od 21.05.2022r. do 20.05.2023r.
W okresie od 21.05.2023r. do 20.05.2024r.

Równocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIV/403/2021 z dnia 27 maja 2021 r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020r. do 30.06.2021r. – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie odpadów

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w pojemnikach na odpady zaczęły pojawiać się duże ilości popiołów z palenisk. MPGK Sp. z o.o. przypomina, że niedopuszczalne jest umieszczanie w pojemnikach na odpady popiołu z żarem lub popiołu, który całkowicie nie wygasł.

Na skutek złożenia do pojemników przez mieszkańców nie wygaszonego popiołu w ostatnich dniach dwukrotnie nastąpił zapłon śmieci na śmieciarce. Dzięki szybkiej interwencji obsługi udało się sprawnie ugasić ogień i uniknąć strat związanych z uszkodzeniem pojazdu, lub zagrożeniem dla ludzi.

Przypominamy, że umieszczenie w pojemniku popiołu nie całkowicie dogaszonego może skutkować zapaleniem się innych odpadów co w konsekwencji może doprowadzić do pożaru pojemnika, posesji, domu lub śmieciarki. Za powstałe zagrożenie pożarowe odpowiedzialny będzie właściciel posesji na której stwierdzono niewłaściwe postępowanie z popiołem.

Informujemy, że:

 • W przypadku stwierdzenia że w pojemnikach znajduje się popiół nie wygaszony obsługa zbierająca odpady nie odbierze takiego pojemnika. Odbiór odpadów nastąpi dopiero w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem.
 • W przypadku zaprószenia ognia na śmieciarce przez niedogaszony popiół MPGK będzie domagać się rekompensaty za uszkodzenia pojazdu od właściciela posesji.

Covid-19 – Obowiązujące zasady

W związku z zaliczeniem od soboty 10.10.2020 r. Buska-Zdroju oraz gminy Busko-Zdrój do strefy żółtej epidemii Covid-19, MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje o obowiązujących zasadach:

 • Wstęp na teren wszystkich placówek MPGK Sp. z o.o. dostępny będzie wyłącznie dla pracowników Spółki.
 • Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1500 przy ul. Łagiewnickiej 25 na parterze, pokój nr 1.
 • KASA jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400 (zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania płatności kartą w kasie).
 • Osobom wchodzącym do BOK oraz przychodzącym do KASY przypominamy o zasłanianiu nosa i ust oraz dezynfekowaniu dłoni.
 • Do Państwa skrzynek pocztowych dostarczane będą przez Pracowników MPGK Sp. z o.o. rachunki za zużycie wody i/lub ścieków wystawiane w oparciu o prognozę (średnie zużycie wody).

Wszystkie te kroki mają na uwadze troskę o zdrowie naszych klientów oraz pracowników. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zapraszamy do kontaktu:
Adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl

Kontakt telefoniczny:
41 378 24 77
41 378 24 78

Fax 41 378 49 44

Dział Gospodarki Odpadami
41 378 46 33

Elektroniczna skrzynka podawcza /MPGKbusko/SkrytkaESP

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczycach


Europejski Fundusz Rolny na rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zwieńczeniem wieloletnich starań MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kawczycach było podpisanie umowy pomiędzy MPGK Sp. z o.o. i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania w dniu 27-04-2020 roku.

Głównym celem realizacji zadania pod nazwą „Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w Kawczycach gm. Busko-Zdrój”, jest włączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, a poprzez to zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych i nielegalnych zrzutów ścieków. Równie ważnym aspektem jest zapewnienie ochrony terenów chronionych – otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj dalej