Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLIV/584/2018
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala co następuje:

 • § 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 • § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
 • § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 • § 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/312/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Załącznik do uchwały Nr XLIV/584/2018
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 13 września 2018 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Busko-Zdrój, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych oraz odbiorców usług.

§2

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U, z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.).
 2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2. Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
  1. dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m 3 na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym)
  2. zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw wody, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu,
  3. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 2. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
  1. przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m 3 na dobę określonej w umowie,
  2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i umową,
  3. odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4

 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o umowę zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy.
 2. Celem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne właściwego projektu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, wniosek o jej zawarcie powinien w szczególności zawierać:
  1. imię, nazwisko (lub nazwę).oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy,
  2. wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
  3. oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
  4. oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
  5. oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
  6. oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne),
 3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
 4. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczania woda lub z której mają być odprowadzane ścieki jest nieokreślony, umowa jest zawierana na czas określony.
 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów stosowanych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5

Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

 1. użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m.in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 2. montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 3. użytkowania instalacji kanalizacyjnej, kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci
 4. informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
 5. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorstwem,
 6. zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych,
 7. zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowego utrzymania studzienki wodomierzowej, czy też pomieszczenia w którym są zamontowane, oraz zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieuprawnionych,
 8. podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

§ 6

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich:

 1. stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
 2. zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,
 3. stwierdzonych awariach na przyłączu będącym w jego posiadaniu.

§ 7

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 6 godzin od jej wystąpienia, przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę.

§ 8

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 9

Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 4. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 10

 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług ustalone w umowie.
 2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc.
 3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy Busko Zdrój oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat.

§ 11

 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
 2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
 3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego.
 4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie.

Rozdział 5. Warunki przyłączania do sieci

§ 12

 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączana do sieci. W przypadku działania wnioskodawcy przez przedstawiciela dołączyć należy podstawę umocowania.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
  1. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko (nazwę), adres),
  2. adres nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci (numer działki, obręb ewidencyjny),
  3. rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
  4. rodzaj obiektu podłączanego do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej,
  5. planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.
 4. Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,
  2. aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej, oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 5. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wskazanych we wniosku.
 6. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych i (lub) niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.
 7. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.
 8. Warunki techniczne przyłączenia określone przez Przedsiębiorstwo ważne są przez 2 lata od dnia ich
  wydania.
 9. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci powinny określać w szczególności:
  1. lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
  2. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej,
  3. zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do
   sieci wodociągowej i (lub) kanalizacji sanitarnej,
  4. miejsce lokalizacji wodomierza głównego, oraz ewentualnie miejsce zainstalowania urządzenia
   pomiarowego,
  5. dopuszczalną ilość i jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, a w przypadku ścieków
   przemysłowych dodatkowo warunki ich odprowadzania,
  6. minimalne parametry jakie muszą spełniać materiały i urządzenia użyte do budowy przyłącza
   wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji sanitarnej,
  7. warunki odbioru technicznego wybudowanego przyłącza wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji
   sanitarnej,
  8. termin ważności wydanych warunków technicznych.

Rozdział 6. Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 13

 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie planowej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
 2. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, w szczególności:
  1. projektowanie i budowę przyłącza najkrótszą trasą,
  2. posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem minimalnego wymaganego przepisami spadku w kierunku spływu.
  3. Obowiązujące normy i przepisy prawne.
 3. Ze względu na brak technicznych możliwości oczyszczania zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków wytworzonych przy udzielaniu zabiegów leczniczych (kąpieli, inhalacji, płukań itp.) z zastosowaniem wód leczniczych, w szczególności solanki siarczkowo-siarkowodorowej oraz solanki jodkowo-bromkowej.

Rozdział 7. Sposób dokonywania przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 14

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne pozytywne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac, oraz warunków i sposobu dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.
 2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z uzgodnionym wcześniej projektem przyłącza.
 3. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru
 4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).
 6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia.
 7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:
  1. datę odbioru,
  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne),
   średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  3. badanie szczelności przyłącza,
  4. skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika,
  5. adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
  6. podpisy członków komisji, jak również podpis Inwestora.
 8. Do protokołu końcowego wymagane jest załączenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przyłącza wodociągowego i (lub) przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 9. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
 10. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić odbioru przyłącza, a tym samym przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz niezgodnie z dokumentacją projektową.

Rozdział 8. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usługi odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 15

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno
  o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
 5. W przypadku przerwy trwającej ponad 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest
  zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody i o warunkach z jego korzystania przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług
  wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub
  zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami
  technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.
 7. Przedsiębiorstwo może także odciąć dostawę wody i (lub) zamknąć przyłącze kanalizacyjne danemu
  Odbiorcy usług w przypadku i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy, przy czym zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 Ustawy.

Rozdział 9. Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 16

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
  2. występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
  3. występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej:
  1. wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,
  2. wyodrębnienie konta bankowego do dokonywania wpłat za usługi,
  3. udostępnienie numeru telefonu alarmowego,

§ 17

 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych należności za te usługi.
 2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via e-mail, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób,
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
 5. Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na pisemny wniosek odbiorcy usług.

§ 18

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 19

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

 1. aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Busko Zdrój taryfy,
 2. tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
 4. aktualny obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 20

Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów, jak również ze zbiorników przeciwpożarowych.

§ 21

Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są wyłącznie jednostki straży pożarnej, oraz inne jednostki biorące udział w akcji ratowniczo- gaśniczej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 22

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

Rozdział 11. Przepisy końcowe

§ 23

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) Rada Miejska uchwala Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Busko-Zdrój, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przekazany uchwałą Nr XLII/569/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Postanowieniem KR.RET.070.1.102.2018.AW z dnia 25 lipca 2018 r. przedłożony projekt został zaopiniowany
pozytywnie.

Uchwalenie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wynika ze zmiany przepisów ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Wobec powyższego niniejsza inicjatywa uchwałodawcza jest wykonaniem przepisów ustawy.

Załączniki

 • 2018_XLIV_584-1 [471 kB]
  UCHWAŁA NR XLIV/584/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Skip to content