Ogłoszenie

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą  lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zamowienia@mpgkbusko.pl zabezpieczonej hasłem, które zostanie udostępnione Zamawiającemu  po upływie terminu składania ofert (lecz nie później niż przed otwarciem ofert) do dnia 07.05.2024 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2024 r. godz. 12:30 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Skip to content