Regulamin punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Busko-Zdrój

§1

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Busko – Zdrój, zwanych dalej „PSZOK”.
 2. Operatorem PSZOK jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku – Zdroju.
 3. Na terenie Gminy Busko – Zdrój znajdują się dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które zlokalizowane są:
  1. Składowisko Odpadów w Dobrowodzie,
  2. ul. Dygasińskiego 36 w Busku – Zdroju (filia).
 4. Punkty PSZOK czynne są przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

§2

 1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów:
  1. baterie i akumulatory,
  2. opakowania po chemikaliach,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. odpady wielkogabarytowe,
  5. opony,
  6. leki.
  7. inne komunalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r.
 2. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Busko – Zdrój.

§3

 1. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów niniejszego Regulaminu, w szczególności: niekompletnego lub zdemontowanego sprzętu RTV, AGD (za wyrzucanie elektrośmieci do zwykłego kosza lub samodzielny demontaż sprzętu RTV, AGD grozi kara grzywny.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

§4

 1. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczająca odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:
  1. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
  2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
  3. rodzaj dostarczonych odpadów,
  4. własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku niepodania przez dostarczającego odpady swojego imienia i nazwiska oraz miejsca pochodzenia odpadów, lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji, (np chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp. ) oraz z nieruchomości położonej na terenie innej gminy.

§5

 1. Dostarczający odpady może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
 2. Poruszając się pojazdem po terenie PSZOK należy zachować kierunek przemieszczania się wynikający z oznaczeń oraz stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa, a także zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 5. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

§6

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
  1. u osoby prowadzącej PSZOK,
  2. pod numerem telefonu (41) 378 46 33

Skip to content