Dokument

28 wpisów

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2024 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr K.RZT.70.50.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 ogłoszoną w dniu 13 maja 2024 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2024.

Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr 12/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie cennika usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz cennik usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się cennik usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
20 03 01
(zmieszane)
m3240,00259,20
SM 110 L27,0029,16
SM 220L – 240L58,0062,64
SM 1100L264,00285,12
KP-71100,001188,00do 1 tony (Mg)
+ za każdą kolejną tonę (Mg) 600,00 zł (netto), 648,00 zł (brutto)
Worek 120 L29,0031,32

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych:

Odpady segregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
15 01 **
(plastik, papier, szkło, metal)
m3100,00108,00
SM 110 L11,0011,88
SM 220 L -240 L24,0025,92
SM 1100 L110,00118,80
KP – 7500,00540,00do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 300,00 zł (netto), 324,00 zł (brutto).
Worek 120 L12,0012,96

3) za eksploatację 1 pojemnika na odpady zmieszane i segregowane – zgodnie z umową:

SM 220 – 15,00 zł (netto)/ (miesięcznie), 16,20 zł (brutto)/ (miesięcznie)
SM 240 – 15,00 zł (netto)/ (miesięcznie), 16,20 zł (brutto)/ (miesięcznie)
SM 1100 – 53,13 zł (netto)/ (miesięcznie), 57,38 zł (brutto)/ (miesięcznie)
KP-7 – 137,45 zł (netto)/(miesięcznie), 148,45 zł (brutto)/(miesięcznie)

4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – do 3 dni opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł (netto), 54,00 zł (brutto).

5) za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena (netto)Cena (brutto)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71 100,00 zł1188,00 zł
W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze różnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbióreki remontów ładowność kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)Cena (brutto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg480,60 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.8,10 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów350,00 zł/Mg378,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.4,59 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji400,00 zł/Mg432,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)1000,00 zł/Mg1080,00 zł/Mg
20 01 36
20 01 35*
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg270 zł/Mg

§2

Wprowadza się cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowychUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 6 m3za jeden kurs180,00 zł194,40 zł
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości od 7 m3 do 10 m3za jeden kurs220,00 zł237,60 zł
Wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnejUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości z osadnika w ilości do 5 m3za jeden kurs230,00 zł248,40 zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

§4

Traci moc Uchwała nr 9/2023 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2023 r


Uchwała nr 9/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie cennika usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz cennik usług opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się cennik usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych:

1. Za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
20 03 01
(zmieszane)
m3200,00216,00
SM 110 L22,0023,76
SM 220L – 240L48,0051,84
SM 1100L220,00237,60
KP-71000,001080,00do 1 tony (Mg)
+ za każdą kolejną tonę (Mg) 600,00 zł (netto), 648,00 zł (brutto)
Worek 120 L24,0025,92

2. Za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady segregowanePojemnikCena (netto) złCena (brutto) złUwagi
15 01 **
(plastik, papier, szkło, metal)
m3100,00108,00
SM 110 L11,0011,88
SM 220 L -240 L24,0025,92
SM 1100 L110,00118,80
KP – 7500,00540,00do 1 tony (Mg) + za każdą kolejną tonę (Mg) 300,00 zł (netto), 324,00 zł (brutto).
Worek 120 L12,0012,96

3. Za eksploatację 1 pojemnika na odpady zmieszane i segregowane – zgodnie z umową:

 • SM 220 – 13,65 zł (netto)/(miesięcznie), 14,74 zł (brutto)/(miesięcznie)
 • SM 240 – 13,65 zł (netto)/(miesięcznie), 14,74 zł (brutto)/(miesięcznie)
 • SM 1100 – 48,30 zł (netto)/(miesięcznie), 52,16 zł (brutto)/(miesięcznie)
 • KP-7 – 124,95 zł (netto)/(miesięcznie), 134,95 zł (brutto)/(miesięcznie)

4. Opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

 • KP-7 – do 3 dni opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł (netto), 54,00 zł (brutto).

5. Za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena (netto)Cena (brutto)
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71 000,00 zł1080,00 zł
W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze różnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ładowność kontenera wynosi max 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6. Za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)Cena (brutto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg480,60 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.8,10 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów300,00 zł/Mg324,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.4,59 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg583,20 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg1031,40 zł/Mg
20 01 36
20 01 35*
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg270 zł/Mg

§2

Wprowadza się cennik usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowychUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 6 m3za jeden kurs180,00 zł194,40 zł
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości od 7 m3 do 10 m3za jeden kurs220,00 zł237,60 zł
Wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnejUsługaCena (netto)Cena (brutto)
Wywóz nieczystości z osadnika w ilości do 5 m3za jeden kurs230,00 zł248,40 zł

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

§4

Traci moc Uchwała nr 1/2023 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 17.01.2023 r.

Uchwała nr 1/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdroj.

Dzialając na podstawie §3 ust 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się z dniem 1 lutego 2023 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1. Za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złUwagi
20 03 01 (zmieszane)m3200,00
20 03 01 (zmieszane)SM 110 L22,00
20 03 01 (zmieszane)SM 220L – 240L48,00
20 03 01 (zmieszane)SM 1100L220,00
20 03 01 (zmieszane)KP-71000,00do 1 tony (Mg) za każdą kolejną
tonę (Mg) 600,00 zł (netto)
20 03 01 (zmieszane)Worek 120 L24,00

2. Za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złUwagi
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)m3100,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 110 L11,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 220L – 240L24,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 1100L110,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)KP-7500,00do 1 tony (Mg) za każdą kolejną
tonę (Mg) 300,00 zł (netto)
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)Worek 120 L12,00

3. Za eksploatację 1 pojemnika — zgodnie z umową:

 • SM220 – 13,65 zł (miesięcznie)
 • SM240 – 13,65 zł (miesięcznie)
 • SM 1100 – 48,30 zł (miesięcznie)
 • KP-7 – 124,95 zł (miesięcznie)

4. Opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

 • KP-7 – do 3 dni oplata eksploatacyjna nie będzie naliczana — za każdy kolejny dzień oplata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł.

5. Za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena netto
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71000,00 zł

W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze rożnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ładowność kontenera wynosi maksymalnie 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6. Za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów200,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg
20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23*RTV AGD250 zł/Mg

§2

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości— 15,00 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 100,00 zł.

§3

Opłaty o których mowa w § 1 i 3 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2021

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj emisjiOsiedlowaWolaRóżana 2A (gaz)GórkaAndersaPl. ZwycięstwaCałkowita emisja [kg]
1.SO235934,7911191,910,0530,0420,147126,89500
2.Tlenki azotu19082,905411,76222,84173,48423,8725,7525340,60000
3.CO21203,226013,0730,5623,8058,15,127333,85000
4.Benzopireny1,378210,390851,76906
5.CO210368377,202940391,4254680,00198260,004844203388014280008,60000
6.Pyły678,503212240,520,0640,050,12919,25721
Wielkość emisji [kg]

Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość [m3]
1.Węgiel groszek5000
2.Miał węglowy4534610
3.Gaz ziemny485117

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,26428
2.CWU2,04454

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.104395

Opłaty za komory grobowe

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju

1. Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Pod grób pojedynczy1 300,00 zł1 404,00 zł
2.Pod grób podwójny1 800,00 zł1 944,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł
4.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie tradycyjnym300,00 zł324,00 zł

2. Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Opłata za niszę grobu urnowego w kolumbarium950,00 zł1 026,00 zł
2.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy w kolumbarium300,00 zł324,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca – za niszę urnową na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł

3. Opłaty cmentarne za prowadzenie robót budowlanych przy wykonywaniu grobów i budowie nagrobków

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Postawienie grobowca250,00 zł270,00 zł
2.Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie200,00 zł216,00 zł
3.Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy pogrzebie100,00 zł108,00 zł
4.Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji130,00 zł140,40 zł
5.Za dodatkowo zajęty grunt poza powierzchnią grobu (za 1 m kw. )70,00 zł75,60 zł
6.Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztów przywrócenia stanu pierwotnego400,00 zł
7.Kaucja za zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczenia/utraty tablicy zakrywającej niszę urnową600,00 zł

Opłata za pozycje w punkcie 3 obejmuje m.in.:

 • wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
 • nadzór w zakresie zgodności wykonania prac ze wskazaną lokalizacją,
 • akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury, wymiarów i zgodności z ogólną koncepcją Cmentarza,
 • odbiór końcowy robót pod względem warunków technicznych i obowiązujących przepisów,
 • korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbiór odpadów, energia elektryczna),

Opata nie obejmuje:

 • wykonania robót budowlanych,
 • dostarczania materiałów budowlanych,
 • udostępnienia personelu i sprzętu do wykonywania prac budowlanych.

4. Wysokość opłat za usługi związane z wykonaniem komory grobu

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Za wykonanie komory grobu pojedynczego2 400,00 zł2 592,00 zł
2.Za wykonanie komory grobu podwójnego2 900,00 zł3 132,00 zł
3.Opłata za niszę urnową w kolumbarium2 777,78 zł3 000,00 zł

DZ. URZ. WOJ. 2023.1870 Ogłoszony: 25.04.2023 Uchwała nr LIX/715/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych

Opłaty za odbiór odpadów

Uchwała nr 14/2022

Uchwała nr 14/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 28.06.2022 r.

w sprawie: stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 15,00 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 70,00 zł.

§2

Opłaty o których mowa w § 1 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Traci moc Uchwala nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 11.12.2020r.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Uchwała nr 16/2021

Uchwała Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 11.12.2020 r. w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

W Uchwale nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dnia 11.12.2020 r.w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2022 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m3 170,00 zł
SM 110 L 18,70 zł
SM 220 L – 240 37,40 zł
SM 1100 L 187,00 zł
KP – 7   800,00 zł
Worek 120 L 20,00 zł

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m375,00 zł
SM 110 L9,35 zł
SM 220 L – 240L18,70 zł
SM 1100 L93,50 zł
KP – 7400,00 zł
Worek 120 L10,00 zł

3) za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:

SM 22013,00 zł (miesięcznie)
SM 24013,00 zł (miesięcznie)
SM 110046,00 zł (miesięcznie)
KP-7119,00 zł (miesięcznie)

4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – 1 tydzień opłata  eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień  opłata eksploatacyjna wynosi 19,50 zł.

5) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów180,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg
20 01 36, 20 01 35*,
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg

§2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.