Dokument

24 wpisy

Informacja o emisjach, mocach zamówionych oraz produkcji ciepła za rok 2021

Emisja ze spalania paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj emisjiOsiedlowaWolaRóżana 2A (gaz)GórkaAndersaPl. ZwycięstwaCałkowita emisja [kg]
1.SO235934,7911191,910,0530,0420,147126,89500
2.Tlenki azotu19082,905411,76222,84173,48423,8725,7525340,60000
3.CO21203,226013,0730,5623,8058,15,127333,85000
4.Benzopireny1,378210,390851,76906
5.CO210368377,202940391,4254680,00198260,004844203388014280008,60000
6.Pyły678,503212240,520,0640,050,12919,25721
Wielkość emisji [kg]

Ilość i struktur spalanych paliw w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Rodzaj paliwaIlość [kg]Ilość [m3]
1.Węgiel groszek5000
2.Miał węglowy4534610
3.Gaz ziemny485117

Moc zamówiona w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Moc zamówionaMW
1.CO13,26428
2.CWU2,04454

Sprzedaż w Dziale Ciepłownictwa za 2021 rok

L.p.Sprzedaż ciepłaGJ
1.104395

Opłaty za komory grobowe

Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Busku-Zdroju

1. Udostępnienie miejsca pod grób na okres 20 lat


L.p.
Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Pod grób pojedynczy1 300,00 zł1 404,00 zł
2.Pod grób podwójny1 800,00 zł1 944,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca pod grobem na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł
4.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny w grobie tradycyjnym300,00 zł324,00 zł

2. Udostępnienie miejsca w kolumbarium na okres 20 lat

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Opłata za niszę grobu urnowego w kolumbarium950,00 zł1 026,00 zł
2.Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy w kolumbarium300,00 zł324,00 zł
3.Przedłużenie korzystania z miejsca – za niszę urnową na kolejne 20 lat500,00 zł540,00 zł

3. Opłaty cmentarne za prowadzenie robót budowlanych przy wykonywaniu grobów i budowie nagrobków

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Postawienie grobowca250,00 zł270,00 zł
2.Za odkrycie i zamurowanie grobu przy pogrzebie200,00 zł216,00 zł
3.Za odkrycie i zakrycie niszy w kolumbarium przy pogrzebie100,00 zł108,00 zł
4.Za korzystanie z cmentarza w celu ekshumacji130,00 zł140,40 zł
5.Za dodatkowo zajęty grunt poza powierzchnią grobu (za 1 m kw. )70,00 zł75,60 zł
6.Kaucja za dopuszczenie do prac budowlanych na cmentarzu, zabezpieczenie ewentualnych kosztów przywrócenia stanu pierwotnego400,00 zł
7.Kaucja za zabezpieczenie roszczeń z tytułu zniszczenia/utraty tablicy zakrywającej niszę urnową600,00 zł

Opłata za pozycje w punkcie 3 obejmuje m.in.:

 • wskazanie miejsca, wytyczenie grobu,
 • nadzór w zakresie zgodności wykonania prac ze wskazaną lokalizacją,
 • akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury, wymiarów i zgodności z ogólną koncepcją Cmentarza,
 • odbiór końcowy robót pod względem warunków technicznych i obowiązujących przepisów,
 • korzystanie z infrastruktury Cmentarza (woda, odbiór odpadów, energia elektryczna),

Opata nie obejmuje:

 • wykonania robót budowlanych,
 • dostarczania materiałów budowlanych,
 • udostępnienia personelu i sprzętu do wykonywania prac budowlanych.

4. Wysokość opłat za usługi związane z wykonaniem komory grobu

L.p.Rodzaj opłatyOpłata netto w złOpłata brutto w zł
1.Za wykonanie komory grobu pojedynczego2 400,00 zł2 952,00 zł
2.Za wykonanie komory grobu podwójnego2 900,00 zł3 567,00 zł
3.Opłata za niszę urnową w kolumbarium2 777,78 zł3 416,67 zł

Opłaty za odbiór odpadów

Uchwała nr 14/2022

Uchwała nr 14/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 28.06.2022 r.

w sprawie: stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 15,00 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 70,00 zł.

§2

Opłaty o których mowa w § 1 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Traci moc Uchwala nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 11.12.2020r.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Uchwała nr 16/2021

Uchwała Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 11.12.2020 r. w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

W Uchwale nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dnia 11.12.2020 r.w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2022 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m3 170,00 zł
SM 110 L 18,70 zł
SM 220 L – 240 37,40 zł
SM 1100 L 187,00 zł
KP – 7   800,00 zł
Worek 120 L 20,00 zł

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m375,00 zł
SM 110 L9,35 zł
SM 220 L – 240L18,70 zł
SM 1100 L93,50 zł
KP – 7400,00 zł
Worek 120 L10,00 zł

3) za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:

SM 22013,00 zł (miesięcznie)
SM 24013,00 zł (miesięcznie)
SM 110046,00 zł (miesięcznie)
KP-7119,00 zł (miesięcznie)

4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – 1 tydzień opłata  eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień  opłata eksploatacyjna wynosi 19,50 zł.

5) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów180,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg
20 01 36, 20 01 35*,
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg

§2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Dział ciepłownictwa

Harmonogram odczytów liczników ciepła w roku 2022

L.pM-cData odczytu
1.I31.01.2022 r.
2.II28.02.2022 r.
3.III31.03.2022 r.
4.IV29.04.2022 r.
5.V31.05.2022 r.
6.VI30.06.2022 r.
7.VII29.07.2022 r.
8.VIII31.08.2022 r.
9.IX30.09.2022 r.
10.X31.10.2022 r.
11.XI30.11.2022 r.
12.XII30.12.2022 r.

Kontakt w sprawie awarii

Dział dystrybucji ciepła – tel.: 534 004 297

Obiekty zasilane:

 • Kotłownia Sikorskiego 42
 • Kotłownia Piłsudskiego
 • Węzeł grupowy Orła Białego 33
 • Węzeł grupowy Mickiewicza 12A
 • Węzeł grupowy Piłsudskiego

Dział wytwarzania ciepła – tel.: 534 004 230, 534 004 273

Obiekty zasilane:

 • Kotłownia os. Andersa
 • Kotłownia Plac Zwycięstwa 9
 • Kotłownia ul. Rehabilitacyjna 3
 • Kotłownia ul. Różana 2a
 • Węzeł grupowy os. Kościuszki 11

Opłaty za wodę i ścieki

Nowa taryfa za wodę oraz ścieki obowiązująca od 21 maja 2021 na okres 3 lat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje odbiorców usług iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.121.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 ogłoszoną w dniu 13 maja 2021 na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okres trzech lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 21 maja 2021.

Ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, będą wynosić:

W okresie od 21.05.2021 do 20.05.2022
W okresie od 21.05.2022 do 20.05.2023
W okresie od 21.05.2023 do 20.05.2024

Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XLVII/553/2022 z dnia 26.05.2022r. ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.07.2022 do 31.12.2022.

Rada Miejska w Busku-Zdroju Uchwałą nr XXXIX/479/2021 z dnia 25.11.2021 ustaliła dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.01.2022 do 30.06.2022.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 1.07.2021 do 31.12.2021 – Uchwała nr XXXIV/403/2021 z dnia 27.05.2021.

Dopłaty do cen wody i ścieków na okres od 01.07.2020 do 30.06.2021 – Uchwała nr XXI/246/2020 z dnia 21.05.2020.

Czytaj dalej

Opłaty za odbiór odpadów stałych i płynnych

Logo MPGK

Uchwała nr 13/2020

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju

z dnia: 11.12.2020 r.

w sprawie: cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2021 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1. za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

 • m3 – 160,00 zł
 • SM 110 L – 17,50 zł
 • SM 220 L – 35,00 zł
 • SM 240 L – 38,50 zł
 • SM 1100 L – 175,00 zł
 • KP – 7 – 700,00 zł
 • Worek 120 L – 19,00 zł

2. za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

 • m3 – 80,00 zł
 • SM 110 L – 8,75 zł
 • SM 220 L – 17,50 zł
 • SM 240 L – 19,25 zł
 • SM 1100 L – 87,50 zł
 • KP – 7 – 350,00 zł
 • Worek 120 L – 9,50 zł

3. za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:

 • SM 220 – 11,50 zł (miesięcznie)
 • SM 240 – 11,50 zł (miesięcznie)
 • SM 1100 – 41,00 zł (miesięcznie)
 • KP-7 – 105,00 zł (miesięcznie)

4. opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – 1 tydzień opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 17,00 zł.

5. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony395,00 zł/Mg
16 02 14Tonery6,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów160,00 zł/Mg
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć3,75 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji425,93 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna
i drzwiowa, meble, materace)
850,00 zł/Mg

§2

W przypadku kontrahentów stale dostarczających odpady lub ich znaczne ilości, od ceny usług wymienionych w §1 może zostać udzielony rabat do 5% łącznej kwoty netto.

§3

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 13,52 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs – 64,00 zł.

§4

Opłaty o których mowa w § 1 i 3 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Traci moc Uchwała nr 4/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 15.03.2020r.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Opłaty – targowiska miejskie

Tabela urządzeń targowych i usług oraz opłat za korzystanie z urządzeń i usług.

Opłaty obowiązujące na targowisku przy ul. Stawowej

LpNazwa urządzenia lub usługiJednostkiObowiązujące stawki opłat
1.Stoisko wydzielone na placu do sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp.do 0,5 m2
do 1 m2
do 2 m2
do 4 m2
za każdy następny 1 m2 powyżej 4 m2
2,00
4,00
8,00
12,00

3,00
2.Stoisko wydzielone na placu do sprzedaży o powierzchni:do 10 m2
za każdy następny 1 mb
10,00
3,50
3.Stoiska wydzielone na placu do sprzedaży z pojazdów: z wozu konnego, ciągnika z wozem, przyczepy itp., samochodu osobowego, samochodu dostawczego o ład. do 1 t.1 szt.11,00
4.Stanowisko do sprzedaży ze specjalistycznych środków transportu – z urządzeniami chłodniczymi1 szt.20,00

– auto-bary, punkty małej gastronomii1 szt.25,00
5.Stanowisko do sprzedaży ze specjalistycznych środków transportu
– z urządzeniami chłodniczymi korzystającymi z energii eklektycznej
1 szt.25,00

– auto-bary, punkty małej gastronomii korzystające z energii eklektycznej1 szt.30,00
6.Stanowisko do sprzedaży mebli i innych artykułów z samochodu ciężarowego o ład. pow. 1 t.do 36 m2
za każdy następny lm2
30,00
1,00
7.Parkowanie pojazdów na placach targowych:
– osobowego i ciężarowego o ład. do 1 t.
1 szt.9,00

– ciężarowego o ład. pow. 1 t.1 szt.20,00
8.Parkowanie pojazdów przy pl. targowym na ul. Stawowej
– osobowego i ciężarowego o ład. do 1 t.
do 1 godziny, oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę2,00

– ciężarowego o ład. powyżej 1 t.do 1 godziny, oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę5,00
9.Opłata za rezerwację miesięczną – targowisko przy ul. Stawowej (osobna opłata rezerwacyjna za środy i soboty w miesiącu)1 rezerwacja stoisko do 10 m230,00
10.Opłata za rezerwację miesięczną – targowisko przy ul. Stawowej pod handel (drzewkami, krzewami, kwiatami itp.)Stoisko do 20 m2 (tylko środy lub soboty w miesiącu)100,00
Stoisko do 20 m2 (tylko środy i soboty w miesiącu)160,00

Opłaty obowiązujące na targowisku „Mój Rynek”

Lp.Nazwa urządzenia lub usługiObowiązujące stawki opłatOkres obowiązywania opłaty jednorazowej
1Dzienna opłata eksploatacyjna za stoisko handlowe – stół6 złza dzień
2Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe – stół70 złza miesiąc
3Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe – stół60 złtylko środy i soboty w miesiącu
4Oplata rezerwacyjna za stoisko handlowe – stół40 złśrody lub soboty w miesiącu
5Dzienna opłata eksploatacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów25 złza dzień
6Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów200 złza miesiąc
7Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów160 złtylko środy i soboty w miesiącu
8Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów korzystających z energii elektrycznej200 złtylko środy i soboty w miesiącu
9Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów100 złśrody lub soboty w miesiącu
10Opłata rezerwacyjna za stoisko handlowe wydzielone na placu do sprzedaży z samochodów korzystających z energii elektrycznej120 złśrody lub soboty w miesiącu
11Dzienna opłata eksploatacyjna za stoisko handlowe wydzielone na targowisku do sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp.2 złza dzień
12Dzienna opłata eksploatacyjna za stoisko handlowe wydzielone na targowisku za 1 m24 złza dzień
13Dzienna opłata eksploatacyjna za 1 stoisko wydzielone na placu do sprzedaży o powierzchni do 10 m210 zł za każdy następny 1 mb 3,50 złza dzień
14Opłata rezerwacyjna miesięczna za stoisko do 10 m2 (osobna oplata rezerwacyjna za środy i soboty w miesiącu)30 złza miesiąc

Opłaty obowiązujące na Hali Targowej przy ul. Batorego.

Lp.Nazwa urządzenia lub usługiPowierzchnia handlowaObowiązujące stawki opłatOkres obowiązywania opłaty jednorazowej
1Dzienna opłata eksploatacji za stoisko wydzielone na hali do sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp.do 0,5 m22,00 złza dzień
do 1 m24,00 złza dzień
do 2 m28,00 złza dzień
do 4 m212,00 złza dzień
2Dzienna opłata eksploatacyjni za stoisko handlowe1/2 stołu5 złza dzień
3Dzienna oplata eksploatacyjna za stoisko handlowe1 stół8 złza dzień
4Miesięczna opłata eksploatacyjna (rezerwacyjna) za stoisko handlowe1/2 stołu80 złza miesiąc
5Miesięczna opłata eksploatacyjna (rezerwacyjna) za stoisko handlowe1 stół150 złza miesiąc