Uchwała nr 1/2023

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdroj.

Dzialając na podstawie §3 ust 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się z dniem 1 lutego 2023 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1. Za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złUwagi
20 03 01 (zmieszane)m3200,00
20 03 01 (zmieszane)SM 110 L22,00
20 03 01 (zmieszane)SM 220L – 240L48,00
20 03 01 (zmieszane)SM 1100L220,00
20 03 01 (zmieszane)KP-71000,00do 1 tony (Mg) za każdą kolejną
tonę (Mg) 600,00 zł (netto)
20 03 01 (zmieszane)Worek 120 L24,00

2. Za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

Odpady niesegregowanePojemnikCena (netto) złUwagi
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)m3100,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 110 L11,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 220L – 240L24,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)SM 1100L110,00
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)KP-7500,00do 1 tony (Mg) za każdą kolejną
tonę (Mg) 300,00 zł (netto)
15 01 ** (plastik, papier,szkło, metal)Worek 120 L12,00

3. Za eksploatację 1 pojemnika — zgodnie z umową:

  • SM220 – 13,65 zł (miesięcznie)
  • SM240 – 13,65 zł (miesięcznie)
  • SM 1100 – 48,30 zł (miesięcznie)
  • KP-7 – 124,95 zł (miesięcznie)

4. Opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

  • KP-7 – do 3 dni oplata eksploatacyjna nie będzie naliczana — za każdy kolejny dzień oplata eksploatacyjna wynosi 50,00 zł.

5. Za jednorazowe odebranie odpadów:

Kod odpaduNazwa odpaduUsługaCena netto
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontówPodstawienie i odbiór kontenera KP-71000,00 zł

W przypadku niezgodnego z zamówieniem wymieszania w kontenerze rożnych rodzajów odpadów koszt odbioru i zagospodarowania odpadów zostanie naliczony zgodnie z cennikiem dotyczącym odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dla kontenera KP – 7.

W przypadku odpadów o kodzie 17 01 01 – beton oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ładowność kontenera wynosi maksymalnie 3 tony (Mg). Przepełnienie kontenera w stopniu uniemożliwiającym jego załadunek na samochód spowoduje wstrzymanie odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki.

6. Za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów200,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg
20 01 36, 20 01 35*, 20 01 23*RTV AGD250 zł/Mg

§2

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

  1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości— 15,00 zł,
  2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 100,00 zł.

§3

Opłaty o których mowa w § 1 i 3 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Skip to content