Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2023

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem ,,WP,c’’ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego obliczono na podstawie danych za 2023r.

Wskaźnik ten obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Sieć zasilana ze źródłaWskaźnik W p,c
Kotłownia przy ulicy Ciepłowniczej 21,69
Kotłownia Piłsudskiego 7 *1,75
Kotłownia Różana 2A1,40
Kotłownia przy ulicy Rehabilitacyjnej 3A1,67
Kotłownia Andersa 1A *1,42
Kotłownia Plac Zwycięstwa 9 **1,48

* zewnętrzna instalacja odbiorcza będąca własnością odbiorcy

** brak sieci ciepłowniczej

Ogłoszenie

Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieorganicznym wg  Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju na wykonanie zadania pn.: „Remont, budowa i przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej wraz z przyłączami do budynków nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8 na osiedlu Pułaskiego w Busku-Zdroju”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14, z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 21.12.2023 do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta

Ogłoszenie o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 oferty złożyło 10 podmiotów.

Po dokonaniu sprawdzenia i wnikliwej analizie złożonych ofert, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju dokonała wyboru oferty firmy: FEHU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

Zmiana taryfy ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju zawiadamia, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.64.2023.RZ z dnia 18 września 2023 roku, została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła

od dnia 14 października 2023 roku.

Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” Nr 430/2023 w dniu 18 września 2023 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy –  Prawo energetyczne. Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Załączniki

Ceny ciepła z rekompensatą

Informacja dla odbiorców w zakresie cen i stawek opłat za ciepło w wysokości odpowiadającej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą obowiązujące od 14 października 2023r. do 30 czerwca 2024r.

W związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła, w rozliczeniach za dostawy ciepła od 14 października 2023 r. uległy zmianie ceny ciepła z rekompensatą. Obowiązują one na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok252 858,34328 385,37
Rata miesięcznazł/MW/m-c21 071,5327 365,45
2.Cena ciepłazł/GJ58,2366,91
3.Cena nośnika ciepłazł/m37,335,98
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c18 658,90
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ116,37*115,65**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.
**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w okresie obowiązywania rekompensaty jest liczona według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zgodnie z obowiązującą od 14 października 2023 r. taryfą dla ciepła.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25 zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Czytaj dalej

Ogłoszenie

5390/2023/UM

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2022 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.3.2023 z dnia 02.01.2023r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Pasaż Handlowy, Ul. 1 Maja, Busko-Zdrój, obręb 09, dz. 413/6

Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14;15-16; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24; 25-26;27-28; 29-30; 31-32; 33-347,13m2działalność usługowo-handlowa250,00 zł + 23%VAT/ miesięcznie

W przypadku pawilonów nr: 7-8; 11-12; 15-16; 17-18; 19-20; 21-22; 23-24;27-28;33-34 umowy zostaną zawarte na okres od 01.10.2023 – 30.09.2024

Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdrój, dz. 455, obręb 06

Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26.9,7m2działalność usługowo-handlowa300,00 zł + 23% VAT/ miesięcznie

Lokal Handlowo – Usługowy, os. Kolonia Górka 7; Busko-Zdrój, dz. 1/21, obręb 0014

Lp.os. Kolonia Górka 7Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy33m2działalność usługowo-handlowa10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie

Lokal Handlowo – Usługowy, os. Orła Białego 1; Busko-Zdrój, dz. 34, obręb 09

Lp.os. Kolonia Górka 7Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy107,90m2działalność usługowo-handlowa10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie
2.Lokal usługowo-handlowy104,27m2działalność usługowo-handlowa10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie
3.Lokal usługowo-handlowy49,53m2działalność usługowo-handlowa10,00 zł /m2 + 23%VAT/ miesięcznie

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Czytaj dalej

Załączniki

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia z dnia 24.07.2023r.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKUM.7131.1.2023 z dnia 02.01.2023, GKUM.7131.2.2023 z dnia 02.01.2023r. oraz GKUM.7131.3.2023 z dnia 02.01.2023r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

Lp.Nr ewidencyjny nieruchomościPowierzchniaPołożeniePrzeznaczenieCzynsz określa się w wysokości nie niższej niż
1.cz. dz. 413/6
9 pawilonów handlowych
9×7,13 m2Busko-Zdrój
obręb 9
ul. 1 Maja
Działalność usługowo-handlowa250,00 zł
+VAT miesięcznie
2.cz. dz. 413/6138 m2Busko-Zdrój
obręb 9
ul. 1 Maja
Działalność usługowo-handlowa100,00 zł za pierwsze 7m2
+VAT miesięcznie
3.dz. 455 obręb 06
22 pawilony handlowe
21×9,7 m2Busko-Zdrój
obręb 6
ul. Batorego
Działalność usługowo-handlowa300,00 zł
+VAT miesięcznie
4.dz. 1/21 obręb 001433 m2Busko-Zdrój
obręb 0014
Kolonia Górka 7
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie
5.Dz. 34, obręb 0949,53 m2Busko-Zdrój
os. Orła Białego 1
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie
6.Dz. 34, obręb 096107,9 m2Busko-Zdrój
os. Orła Białego 1
Działalność usługowo-handlowa10,00 zł / m2
+ VAT miesięcznie

Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych będą zawierane na okres do 1 roku w przypadku pozycji nr 1, 2, 4 oraz na okres do 3 lat w przypadku pozycji nr 4-6.

Opłaty będą wnoszone do:

  • 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzibą Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu oraz MPGK Sp. z o. o., na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych nieruchomości udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.

Załączniki