Ceny dostarczanego ciepła od dnia 1 marca 2023r

Ceny dostarczanego ciepła dla Odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązujące od dnia 1 marca 2023r

INFORMACJA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  w Busku-Zdroju informuje, że w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej: ustawą z dnia 8 lutego 2023r.), która ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,  że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40 % w odniesieniu do cen obowiązujących u danego sprzedawcy w dniu 30 września 2022r.

Na mocy ustawy z dnia 8 lutego 2023r. biorąc pod uwagę treść  art. 3a ust.4 ustawy informujemy, że ceny netto, które będą stosowane od dnia 1 marca 2023 roku dla poszczególnych grup taryfowych nie ulegają zmianie, (najniższą ceną, obliczoną dla systemu ciepłowniczego, która stosowana będzie od 1 marca 2023r. w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie) poniżej obowiązujące ceny i stawki:

L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 1aGrupa taryfowa 1bGrupa taryfowa 1cGrupa taryfowa 2
1.Cena za zamówioną moc cieplnązł/MW/rok200831,57252338,59
Rata miesięcznazł/MW/m-c16735,9621028,22
2.Cenazł/GJ69,6077,00
3.Cena nośnika ciepłazł/m35,734,49
L.p.WyszczególnienieJednostka miaryGrupa taryfowa 3
1Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplnązł/MW/m-c9871,41
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ133,73*133,01**

*stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A.

**stawka opłaty stosowana w rozliczeniach z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa.

Ceny i stawki  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe obowiązują tak jak dotychczas zgodnie z taryfą obowiązującą od 14 października 2022r. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE OKA.4210.92.2022.CW

WyszczególnienieJednostka miaryGrupy taryfowe
1a1b1c2
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowezł/MW/rok52613,4340186,4043318,0624864,72
Rata miesięcznazł/MW/m-c4384,453348,873609,842072,06
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowezł/GJ16,5112,4513,114,61
Skip to content