Dzienne Archiwa: 18 sierpnia 2020

5 postów

Dział Mieszkaniowy

Zajmujemy się obsługą nieruchomości komunalnych, socjalnych i użytkowych należących do gminy Busko-Zdrój oraz obsługą Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta Busko-Zdrój.

Zarządca Anna Gadawska-Śmietana

Współpraca z Naszą Spółką w zakresie zarządzania nieruchomościami wynika głównie z zapisów ustaw regulujących funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych.

Do zadań Działu należy:

 • zabezpieczenie zgodnego z przepisami funkcjonowania nieruchomości,
 • zapewnienie właścicielom wszechstronnej obsługi na wymaganym poziomie,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji oraz sporządzania niezbędnych dla właścicieli zestawień i informacji, ścisłe współdziałanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych.

Wypracowane na bazie wieloletnich doświadczeń procedury pozwalają nam na sprawne i zgodne z prawem wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przy uwzględnieniu różnorodnego charakteru obsługiwanych nieruchomości. Kierując się podstawową zasadą rzetelności wobec klienta i stosując przyjęte kanony etyki zawodowej, swoją pracę wykonujemy z poszanowaniem konkurencji – w zgodzie ze wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości.
Naszym głównym celem jest dbałość o majątek naszych klientów i troska o jego bezpieczeństwo. Stale nadzorujemy wykonywanie umów, monitorujemy koszty, analizujemy je i w porozumieniu z właścicielami dążymy do ich optymalizacji. Pomagamy znaleźć lepsze rozwiązania, zatrudniamy dla Was solidnych fachowców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju zatrudnia doświadczonych fachowców i współpracuje z wypróbowanymi partnerami świadczącymi usługi na wysokim poziomie i konkurencyjnych warunkach. Zapewniamy obsługę finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy specjalistycznego systemu informatycznego. Rozliczenia sporządzane są w ustawowych okresach i w wymaganym zakresie. Wszystkie niezbędne dane są stale archiwizowane z wykorzystaniem technologii zabezpieczających ich przechowywanie.

Zakres obowiązków i uprawnień Zarządcy:

Zarząd, to podejmowanie wszelkich decyzji i czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. Zarząd lub w imieniu jego wybrany Zarządca winien również podejmować wszelkie starania w celu inwestowania w nieruchomość, aby uzyskać w przyszłości pożytki obniżające koszty członków wspólnoty. Uprawnienia i obowiązki Zarządcy wynikają z przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Ustawy o własności lokali jak również innych ustaw i przepisów wykonawczych. Szczegółowy zakres uprawnień jak i obowiązków powinna określać umowa o zarządzanie nieruchomością.

Wykaz obowiązków i uprawnień Zarządcy nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej i finansowej dla zarządzanej nieruchomości
 • sporządzanie projektów uchwał podejmowanych przez wspólnotę
 • wykonywanie uchwał podejmowanych przez wspólnotę
 • prowadzenie spraw meldunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zapewnienie dostaw mediów – energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzenia ścieków, odbioru odpadów stałych
 • utrzymanie czystości i należytego porządku w zakresie wspólnego użytkowania pomieszczeń wspólnych
 • usuwanie skutków awarii
 • bieżąca konserwacja części wspólnych nieruchomości
 • zlecanie do wykonania bieżących remontów
 • terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia majątku wspólnoty i zobowiązań podatkowych
 • windykacja zaległości
 • zwoływanie corocznych zebrań sprawozdawczych wspólnoty
 • określanie wysokości zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy
 • zawieranie umów z firmami na wykonywanie usług na rzecz wspólnoty
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej lokali i ich mieszkańców
 • dokonywanie wszelkich rozliczeń poprzez rachunek bankowy wspólnoty mieszkaniowej

Wykaz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu:

Uchwały wspólnoty mieszkaniowej decydują o podjęciu przez Zarząd lub Zarządcę czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Do tych czynności należą:

 • ustalenie zaliczek na koszty bieżącej eksploatacji i na fundusz remontowy
 • przyjęcie rocznego planu gospodarczego
 • ustalenie wynagrodzenia dla zarządu lub zarządcy nieruchomości
 • ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządzania
 • wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej
 • udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów po powstaniu odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego
 • wyrażenie zgody na zmianę wysokości udziałów
 • dokonywanie podziału nieruchomości wspólnej
 • wytaczanie powództwa w stosunku do właścicieli zalegających z opłatami lub uporczywie i rażąco naruszających porządek domowy
 • udzielanie Zarządowi pełnomocnictw do zawierania umów stanowiących czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • czynności administracyjne
 • czynności techniczne
 • kompleksowa obsługa księgowa

Nieruchomości, z którymi nasza firma zawarła umowę o zarządzanie mają zapewnione wszystkie usługi zawarte w ww. grupach w ramach kompleksowej obsługi nieruchomości. Taki model współpracy jest najwłaściwszy, ponieważ zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy
i doświadczenia w wielu dziedzinach a życie szybko pokazuje, że w procesie zarządzania nieruchomością problemy z zakresu księgowości, prawa i budownictwa stale się przenikają. W przypadku nieruchomości komercyjnych możliwe jest także przejęcie wszelkich obowiązków związanych z obsługą najemców lokali użytkowych.

Czynności Administracyjne:

 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej (dźwig osobowy, domofon, antena zbiorcza)
 • Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez zarząd wspólnoty czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków.
 • Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie teczek wspólnot mieszkaniowych wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty
 • Prowadzenie w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb.
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz

Czynności Techniczne:

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przygotowywanie planów remontów
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej
 • Sporządzanie bilansu rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej wspólnoty
 • Obsługa rachunku bankowego wspólnoty
 • Prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Kontroling finansów wspólnot
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych
 • Windykacja należności
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych

Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym. Nie praktykujemy zakupów zbiorczych ze środków kilku wspólnot, jak również każda wspólnota posiada niezależne konta bankowe. W wyniku stosowania tych zasad rozliczenia finansowe w poszczególnych nieruchomościach są przejrzyste i sprawdzalne.

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Siesławicach

Oczyszczalnię Ścieków w Siesławicach oddano do użytkowania 1994 roku. Jest to oczyszczalnia ścieków komunalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się na drodze procesu mechaniczno – biologicznego.

Obecny wygląd oraz technologię oczyszczania ścieków uzyskano dzięki przeprowadzonej przebudowie, która rozpoczęła się 26-04-2011 roku, a zakończyła się 20-10-2014 roku. Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach zrealizowano w ramach projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Właścicielem i prowadzącym eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych w Siesławicach jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Busku-Zdroju. Do oczyszczalni ścieków w Siesławicach przesyłane są ścieki z całej aglomeracji Busko – Zdrój. Swym zakresem obejmuje następujące miejscowości: Busko – Zdrój, Bronina, Chotelek, Łagiewniki, Mikułowice, Nowy Folwark, Owczary, Radzanów, Siesławice, Skotniki Duże, Skotniki Małe, Wełecz, Wolica, Zbludowice, Zbrodzice. Dodatkowo do oczyszczani dowożone są ścieki pojazdami asenizacyjnymi z terenu całej gminy Busko – Zdrój.

Dział Eksploatacji

Zaopatrzenie miasta Busko-Zdrój w wodę

Miasto Busko – Zdrój zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęć głębinowych zlokalizowanych we wsi Szczaworyż i Zrecze (gmina Chmielnik).

Procentowy udział wody z poszczególnych ujęć w ogólnym zapotrzebowaniu na wodę miasta Busko–Zdrój przedstawia się następująco:

 • Zrecze – 83 %
 • Szczaworyż – 14 %
 • Widuchowa Chrusty – 3 %

Charakterystyka Ujęć:

1. Ujęcie Zrecze – Kaczorów

Ujęcie podziemne – źródła wypływowe. Zdolności eksploatacyjne 14400 m3/dobę. Woda ujmowana z wapieni litotamniowych – wapienie jurajskie i iły. Woda poddawana dezynfekcji chlorem gazowym ze względów na znaczną odległość od Buska – Zdroju (17km).

2. Ujęcie Szczaworyż

Zlokalizowane jest na przysiółku Kapturów. Wybudowane dla potrzeb miasta Busko Zdrój i wsi. Składa się z 3 studni głębinowych, których głębokości wynoszą od 10 do 16 metrów. Zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 4800 m3/d. Woda ujmowana z trzeciorzędu i kredy. Woda poddawana jest procesowi uzdatniania ze względu na znaczną odległość ujęcia od miasta.

3. Ujęcie Widuchowa Chrusty

Zlokalizowane jest na przysiółku Widuchowa – Chrusty. Ujęcie wybudowane dla potrzeb okolicznych wsi. Składa się z jednej studni głębinowej, której głębokość wynosi 90 m. Zdolności eksploatacyjne wynoszą 432 m3/dobę. Woda ujmowana jest trzeciorzędu i kredy. Woda poddawana jest okresowo procesowi uzdatniania.

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC, XLS itp. – w miarę możliwości ograniczamy korzystanie z plików do pobrania na rzecz osadzenia treści bezpośrednio na stronie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word bez logicznej struktury lub skany dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • Dokumenty opublikowane przed 2018-09-23 umieszczone w archiwalnej wersji strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Sporządzono: 2020-03-02
 • Przegląd i aktualizacja: 2020-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Marchewka
 • E-mail: grzegorz.marchewka@mpgkbusko.pl
 • Telefon: +48 41 378 24 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
 • Adres:
  ul. Łagiewnicka 25
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl
 • Telefon: +48 41 378 24 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MPGK Sp. z o.o. na ulicy Łagiewnickiej 25

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Łagiewnickiej. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Działu Gospodarki Odpadami na ulicy Dygasińskiego 36

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dygasińskiego. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Oczyszczalni w Siesławicach

Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek na Składowisku Odpadów w Dobrowodzie

Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.