Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC, XLS itp. – w miarę możliwości ograniczamy korzystanie z plików do pobrania na rzecz osadzenia treści bezpośrednio na stronie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word bez logicznej struktury lub skany dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • Dokumenty opublikowane przed 2018-09-23 umieszczone w archiwalnej wersji strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Sporządzono: 2020-03-02
 • Przegląd i aktualizacja: 2020-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Marchewka
 • E-mail: grzegorz.marchewka@mpgkbusko.pl
 • Telefon: +48 41 378 24 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
 • Adres:
  ul. Łagiewnicka 25
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl
 • Telefon: +48 41 378 24 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MPGK Sp. z o.o. na ulicy Łagiewnickiej 25

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Łagiewnickiej. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Działu Gospodarki Odpadami na ulicy Dygasińskiego 36

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Dygasińskiego. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Oczyszczalni w Siesławicach

Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek na Składowisku Odpadów w Dobrowodzie

Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdu lub windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Skip to content