Zaproszenie do złożenia oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów elektryczno-energetycznych do magazynu Zamawiającego, w rodzajach i ilościach według załączników (z uwzględnieniem Szczegółowych warunków zamówienia oraz Szczegółowego opisu technicznego przedmiotu zamówienia).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

  1. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, licząc od daty dostawy.
  2. Wymagane jest załączenie atestu i deklaracji zgodności.
  3. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
  4. Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
  5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
  6. Miejsce dostawy – magazyn Zamawiającego Busko-Zdrój ul. Łagiewnicka 25.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty związane z należytą i zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy sporządzić wg załączonego formularza ofertowego, w języku polskim oraz w walucie PLN. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie zmiany naniesione w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez osoby upoważnione. Oferent nie może zmieniać treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, gwarantującej poufność jej treści oraz nienaruszalność do chwili otwarcia. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz opis zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów elektryczno-energetycznych”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko – Zdrój w terminie do dnia 25.06.2021 r. do godz. 1100.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli Oferty z powstępowaniu.

Umowa z Wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty.

Załączniki:

Skip to content