Archiwum

77 wpisów

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 14.09.2022r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub obniżone ciśnienie wody w sieci w miejscowościach:

 • Łagiewniki,
 • Bronina,
 • Zbrodzice

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Spółkę Inwestycje Rogala Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą 39-300 Mielec od godz. 8:00 do godz. 14:00 dn. 09.08.2022r. wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie: ul. Młyńskiej (od skrzyżowania z ul. Sady do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego/ul.Jasna).

Za utrudnienia przepraszamy

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku – Zdroju informuje, że w związku z awarią oraz pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej przez Gminę Gnojno od 27.07.2022 r. (środa) do czasu usunięcia awarii wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Palonki oraz m. Balice-Przyborów.

Zbiornik z wodą pitną umieszczono przy posesji nr 10 w m. Palonki.

Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 28.07.2022r. od godz. 8:00 do godz. 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Las Winiarski, gm. Busko-Zdrój.

Za utrudnienia przepraszamy

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis techniczny. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty oraz certyfikaty dla zastosowanych urządzeń wystawione przez producenta materiałów. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji. Węzeł cieplny musi zostać dostarczony do Dziełu Ciepłownictwa MPGK na os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju.

Wykonawca dostarczy węzeł, dokona jego rozładunku zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. Dostawa realizowana będzie w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1400.

Koszt transportu węzła, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2022 r. do godz. 10.00. w formie pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25 42, 28-100 Busko-Zdrój lub na adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl Oferta winna zawierać zestawienie elementów oferowanego węzła wraz z wyszczególnieniem nazwy producenta danego elementu.

Termin wykonania dostawy: do 26.09.2022

Płatność: przelew do 30 dni

Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju informuje, że od godz. 8:00 do godz. 24:00 dn. 22.06.2022r. Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o. będzie prowadził prace na magistrali wodociągowej Ø500 zasilającej w wodę bezpośrednio:

 • m. Mikułowice kolonia Wsch.,
 • m. Mikułowice kolonia Zach.,
 • m. Nowy Folwark,
 • m. Kameduły,
 • m. Las Winiarski,
 • m. Galów,
 • m. Szaniec,
 • m. Podgaje,
 • m. Słabkowice,
 • m. Kotki,
 • m. Widuchowa,
 • m. Młyny,
 • m. Skorzów,
 • m. Elżbiecin,

oraz część miasta Busko-Zdrój, tj: ul. Mikułowicka, oraz ul. Wojska Polskiego (od stacji napraw GOLONKA do końca ulicy w stronę m. Mikułowice).

Przedsiębiorstwo nie przewiduje przerw w dostawie wody w w/w obszarach, jednak prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą w tym czasie.

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku Zdroju informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 22.06.2022r. od godz. 7:30 do godz. 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w obrębie ul. Szydłowskiej w Busku-Zdroju.

Za utrudnienia przepraszamy

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdrój

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby MPGK Sp. z o.o. Busko Zdrój”.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 30.05.2022r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2022 r. godz. 11:00 w siedzibie  Miejskiego  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, pok. 22 II p.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.