Regulamin Organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, zwany dalej Regulaminem określa, w szczególności

 1. Zadania realizowane przez Spółkę,
 2. Organa Spółki,
 3. Organizację wewnętrzną Spółki,
 4. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk pracy, i kompetencje ich kierowników,
 5. Zasady funkcjonowania Spółki,
 6. Zasady podpisywania pism i dokumentów,
 7. Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Spółce – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju,
 2. Zgromadzeniu Wspólników – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Wspólników Spółki,
 3. Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
 4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,
 5. Głównym Księgowym – oznacza to Głównego Księgowego Spółki,
 6. Dyrektorze – oznacza Dyrektora do spraw Technicznych oraz Dyrektora do spraw Usług Komunalnych,
 7. Kierownikach – należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Spółki,
 8. Komórkach organizacyjnych – oznacza działy, samodzielne stanowiska, sekcje funkcjonujące w strukturze Spółki,
 9. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Spółce,
 10. Burmistrzu – należy rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
 11. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
 12. Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Busku-Zdroju.

§3

 1. Spółka działa na podstawie:
  • Uchwały nr IX/106/2007 Rady Miejskiej w Busku — Zdroju z dnia 18.10.2007 r. w sprawie restrukturyzacji, przekształcenia i likwidacji Miejsko Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju,
  • Aktu założycielskiego Spółki zawartego Akcie Notarialnym nr 3399/2008 z dnia 29.05.2008r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Busku-Zdroju, z późniejszymi zmianami,
  • Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. Siedzibą Spółki jest Miasto Busko-Zdrój, ul. Łagiewnickiej 25.

§4

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju jest Spółką użyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta i gminy Busko-Zdrój. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, zarządzaniem nieruchomościami. Spółka ponadto administruje cmentarzem komunalnym oraz targowiskami miejskimi.

§5

Spółka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II Organa Spółki

§6

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.

§7

Kompetencje poszczególnych organów Spółki szczegółowo określa:

 1. Akt Założycielski Spółki,
 2. regulaminy: Zgromadzenia Wspólników, Rad}’ Nadzorczej, Zarządu,
 3. w sprawach nie unormowanych w powyższych- dokumentach stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§8

Do zadań i kompetencji Zarządu należą w szczególności:

 1. Sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
 2. Określanie kierunków pracy Spółki, wykonywanie zadań na podstawie obowiązujących przepisów, zadań planowych oraz uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 3. Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć i decyzji zapewniających prawidłową pracę Spółki, a w szczególności:
  • regulacja spraw organizacyjnych w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminów organizacyjnych,
  • wydawanie poleceń służbowych obowiązujących wszystkich pracowników Spółki, podejmowanie uchwał, decyzji oraz wydawanie zarządzeń dotyczących całokształtu gospodarki Spółki,
  • ustalanie i wprowadzanie zmian do regulaminu organizacyjnego Spółki,
  • regulacja spraw ze stosunku pracy oraz dyscypliny pracy pracowników Spółki,
  • zatwierdzanie wniosków do projektów planów i sprawozdań,
  • podział zadań i środków na poszczególne jednostki organizacyjne Spółki,
  • zawieranie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy i dyscypliny pracy,
  • reprezentowanie Spółki.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za sprawne wykonywanie zadań Spółki oraz wytycznych i uchwał Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
 5. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Rozdział III Organizacja Spółki

§9

 1. W skład Spółki wchodzą:
  1. Prezes Zarządu
  2. Dyrektor ds. Technicznych (ZT)
  3. Dyrektor ds. Usług Komunalnych (ZU),
  4. Główny Księgowy (ZK),
 2. Działy:
  1. Dział Eksploatacji (TE),
  2. Dział Realizacji Projektów (TI),
  3. Dział Oczyszczania Ścieków (TO),
  4. Dział Mieszkaniowy (TM),
  5. Dział Transportu (TT),
  6. Dział Gospodarki Odpadami (UG),
  7. Dział Finansowo — Księgowy (KF).
 3. Ustala się następujące podporządkowania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk:
 4. Prezesowi podlegają bezpośrednio następujące stanowiska:
  1. Dyrektor ds. Technicznych (ZT),
  2. Dyrektor ds. Usług Komunalnych (ZU),
  3. Główny Księgowy (ZK),
  4. Radca Prawny (ZR),
  5. Biuro Zarządu (ZB),
  6. Dział ds. Pracowniczych i Administracji (ZP),
  7. Stanowisko ds. BHP i P.POŻ (BHP),
  8. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Kosztorysowania (ZZ),
  9. Inspektor Ochrony Danych (IOD).
 5. Głównemu Księgowemu podlegają:
  1. Dział Finansowo Księgowy (KF),
  2. Magazyn (KM),
  3. Informatyk (KI),
 6. Dyrektorowi do spraw Technicznych podlegają:
  1. Kierownik Działu Eksploatacji (TE),
  2. Kierownik Działu Realizacji Projektów (TI),
  3. Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków (TO),
  4. Kierownik Działu Mieszkaniowego (TM),
  5. Kierownik Działu Transportu (TT),
 7. Dyrektorowi do spraw Usług Komunalnych podlegają:
  1. Dział Gospodarki Odpadami (UG),
  2. Składowisko Odpadów (US),
  3. Cmentarz Komunalny (UC),
  4. Dział Remontowy (UR),
 8. W zależności od potrzeb Spółki mogą być tworzone inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy w drodze zmiany niniejszego regulaminu.
 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Spółki określa schemat organizacyjny, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§10

Rozdział IV Zakresy działania komórek (samodzielnych stanowisk pracy)

 1. W skład struktury organizacyjnej Spółki wchodzą komórki organizacyjne — działy lub samodzielne stanowiska pracy.
 1. Kierownicy działów Spółki oraz pracownicy jednoosobowych stanowisk pracy odpowiadają za zgodne z przepisami, merytorycznie właściwe i terminowe załatwianie spraw.
 2. Do wspólnego zakresu działania komórek organizacyjnych należy w szczególności:
  1. Przygotowywanie planów, norm, wytycznych oraz sporządzanie analiz i wniosków niezbędnych dla Zarządu Spółki.
  2. Opracowywanie zagadnień związanych z przygotowaniem Spółki do potrzeb obrony państwa oraz do pracy w warunkach szczególnych.
  3. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej.
  4. Analizowanie wystąpień pokontrolnych organów kontroli i innych organów państwowej kontroli zewnętrznej oraz przygotowanie wyjaśnień, bądź udzielanie odpowiedzi w przedmiocie tych wystąpień, jak również realizowanie wniosków pokontrolnych, zapewnianie przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej, wnioskowanie o dokonanie zmian przepisów, prowadzenie aktualnego zbioru przepisów służbowych.

§11

 1. Dyrektorzy oraz Kierownicy – działów, Spółki kierują pracą komórek zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uchwałami, zarządzeniami i poleceniami Zarządu Spółki. Do obowiązku dyrektora, kierownika, specjalisty, inspektora komórki organizacyjnej Spółki należy w szczególności:
  • organizowanie pracy komórki, zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz nadzór nad terminowym załatwianiem spraw służbowych,
  • przestrzeganie przepisów BHP,
  • merytoryczna i formalna ocena oraz wstępna aprobata projektów opracowań przedstawionych Zarządowi Spółki do zatwierdzania i podpisu,
  • właściwy pod względem fachowym dobór pracowników i ocena ich kwalifikacji,
  • przestrzeganie podstawowych obowiązków pracowniczych wynikaj ących z obowiązujących przepisów ustawodawstwa pracy,
  • składanie wniosków do Zarządu’ Spółki w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
  • opracowywanie zagadnień w zakresie działania komórki oraz dokonywanie niezbędnych usprawnień na kierowanym i nadzorowanym odcinku,
  • koordynowanie – nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej w sposób ’ zapewniający terminowe wykonywanie zadań gospodarczych i osiąganie
  • prawidłowych wyników ekonomicznych,
  • terminowe sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych.
 2. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go bezpośredni przełożony lub wyznaczony kierownik działu.
 3. Kierownika komórki organizacyjnej w razie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Zarząd Spółki.

§12

Dział Eksploatacji (TE)

Do zadań i kompetencji Działu Eksploatacji należy całość zagadnień związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektów oraz urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a w szczególności:

Do zadań Działu Eksploatacji należy:

 • nadzór i kontrola nad całym Działem,
 • przestrzeganie technologicznych norm jakości wody oraz warunków określonych w pozwoleniach wodno prawnych, a także w zaleceniach Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Pracy,
 • prowadzenie kartotek ewidencyjnych środków trwałych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji ruchowej oraz stosowanie instrukcji eksploatacyjnych,
 • branie czynnego udziału w uzgodnieniach dokumentacji technicznych,
 • wydawanie warunków technicznych do projektowania sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz przyłączy,
 • udział w odbiorach i rozruchu modernizowanych i remontowanych obiektach lub urządzeń,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej z zakresu działania Spółki,
 • wprowadzenie koniecznych zmian w organizacji, technologii, wyposażeniu technicznym oraz obsadzie kadrowej,
 • nadzorowanie ekonomicznego wykorzystania parku maszynowego,
 • nadzorowanie nad prawidłową eksploatacją studni, ujęć wody,
 • organizowanie i planowanie dyżurów domowych Pogotowia Technicznego celem wyłączenia i włączenia do pracy urządzeń i obiektów Spółki, spowodowanych ich uszkodzeniem i potrzebą przeprowadzenia prac remontowych oraz wykonywanie po godzinach pracy, w dni wolne od pracy, niedziele i święta napraw uszkodzeń obiektów i uzbrojenia będących w zarządzie Spółki,
 • prowadzenie zbioru dokumentacji w formie elektronicznej dotyczącej wodociągów i kanalizacji oraz prowadzenie na bieżąco mapy numerycznej sieci (GIS),
 • parafowanie korespondencji wpływającej do Działu,
 • przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ.
 • znajomość prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa w zakresie potrzeb Spółki.

1) Sekcja pomiarów i kontroli sieci:

Sekcja Techniczna: należą sprawy związane z całością procesów technologicznych, obsługą techniczną wszystkich obiektów, tj.:

 • ustalanie zakresu częstotliwości oraz punktów poboru wody i odprowadzenia ścieków w celu umożliwienia właściwej oceny przebiegu procesów technologicznych,
 • inicjowanie badań mających na celu poprawę jakości wody i skuteczności oczyszczania ścieków,
 • współpracowanie z instytucjami pracującymi na rzecz ochrony środowiska tj. np. inspekcją sanitarną oraz samorządami lokalnymi itp.,
 • organizowanie obsługi geologicznej ujęć wody,
 • nadzorowanie procesów technologicznych na wszystkich obiektach Spółki,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie technologicznym,
 • prowadzenie spraw związanych z budową i utrzymaniem studni awaryjnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi,
 • uczestniczenie w przeglądach i odbiorach technicznych,
 • prowadzenie kontroli realizowanych inwestycji pod względem zgodności z wydanymi warunkami i uzgodnieniami,
 • utrzymanie sprawność technicznej środków trwałych poprzez planowanie remontów oraz organizację i nadzór nad jego wykonaniem,
 • nadzorowanie i kontrolowanie użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska,
 • prowadzenie remontowych robót budowlanych oraz ich nadzór w zakresie remontów sieci i robót po awaryjnych związanych z przywróceniem stanu pierwotnego,
 • diagnozowanie stanu technicznego sieci wodno – kanalizacyjnej, mającego na uwadze ograniczenie strat wody oraz niefakturowanego dopływu ścieków oraz analizowanie w zakresie ekonomicznej opłacalności prac remontowych sieci,
 • prowadzenie całkowitej gospodarki wodomierzowej obejmującej dobór, montaż, legalizację, wymianę oraz kontrolę stanu technicznego wodomierzy,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Ujęcia i Przepompownie:

 • nadzorowanie, kontrolowanie prawidłowości poboru wody z sieci, naliczanie właściwej opłaty oraz przeciwdziałanie i likwidacja nielegalnego poboru wody, wprowadzenia ścieków do kanalizacji,
 • planowanie i wykonywanie miesięcznych planów pracy i obsługi ujęć wody, przepompowni i stacji hydroforowych,
 • nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń i maszyn,
 • zabezpieczanie ciągłości działania urządzeń poprzez prowadzenie przeglądów stanu technicznego, usuwanie awarii, prowadzenie prac konserwacyjnych i remontów zapobiegawczych, przestrzeganie norm technicznych i technologicznych pracy urządzeń,
 • realizowanie wyznaczonych zadań,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności Spółki w zakresie gospodarki energetycznej oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań z tego zakresu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa w zakresie potrzeb Spółki.

2) Sekcja rozliczeń:

 • fakturowanie całości usług Spółki,
 • prowadzenie analizy i sprawozdawczości z zakresu sprzedaży usług,
 • zawieranie umów z odbiorcami usług Spółki,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Inkasenci:

 • prowadzenie inkaso należności za wykonywanie usług, aktywne kontrolowanie stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz analizowanie wielkości mających wpływ na ich poprawną eksploatację, w tym aktywną kontrolą wycieków,
 • prowadzenie przedsięwzięć mających na celu wykrywanie i eliminowanie przypadków nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu w zakresie potrzeb Spółki.

Dział Inwestycji i Realizacji Projektów (TI)

Do obowiązków Dział Inwestycji i Realizacji Projektów (TI) należy realizacja zadań związanych z zarządzaniem projektami w całym okresie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia, a w szczególności:

 • przygotowanie dokumentów i informacji w zakresie realizacji projektów,
 • przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na inżyniera kontraktu i wykonawców robót budowlano-montażowych oraz innych zamówień realizowanych w zakresie Projektów,
 • koordynacja prac inżyniera kontraktu i wykonawców robót, usług i innych jednostek współpracujących,
 • zarządzanie finansowe projektami,
 • opracowanie i gromadzenie dokumentacji rzeczowej, rachunkowej i prawnej projektów, zgodnie z obowiązującymi wymogami,
 • raportowanie i sprawozdawczość,
 • prowadzenie promocji projektów,
 • bieżące i końcowe rozliczenie projektów
 • przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych na potrzeb)’ Spółki.

Do zakresu obowiązków Pełnomocnika należy:

 • zapewnienie prawidłowego przygotowania i realizacji projektu,
 • zapewnienie poprawności i kompletności umów zawieranych z Wykonawcami,
 • zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez TI,
 • zapewnienie ciągłości finansowania projektów we współpracy z Zarządem Spółki
 • reprezentowanie Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej jako Beneficjenta środków,
 • nadzorowanie pracy i poprawności działania TI,
 • sygnowanie dokumentów dotyczących projektów,
 • zapewnienie przeprowadzania regularnych audytów w tym audytów w cyklu rocznym, po upływie każdego roku obrachunkowego, począwszy od roku, w którym została opłacona pierwsza faktura na pokrycie wydatków kwalifikowanych,
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją umów związanych z wdrażaniem projektów,
 • zapewnienie zgodnych z przepisami warunków przechowywania i udostępniania dokumentów,
 • zatwierdzanie i podpisywanie protokołów odbioru wykonanych robót, końcowych protokołów odbioru i przekazania do eksploatacji, przejściowych świadectw płatności, świadectw przejęcia oraz protokołów konieczności łącznie z protokołami z negocjacji,
 • zatwierdzanie i podpisywanie dokumentów przetargowych na roboty, dla usług i dla dostaw,
 • potwierdzanie i podpisywanie wniosków Beneficjenta o przekazanie środków,
 • potwierdzanie i podpisywanie faktur,
 • formalne kwalifikowanie kosztów,
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu ze strony Beneficjenta,
 • zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań,
 • udział w kontrolach realizacji porozumienia zawartego z jednostkami finansującymi poprzez skierowanie do współpracy z kontrolującym kompetentnych osób (w tym np. inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inżyniera kontraktu) odpowiedzialnych za realizację zadania w celu udzielania informacji i tym samym sprawnego przeprowadzenia kontroli, udostępnienie do wglądu akt i dokumentów, budżetów, umów wykonawczych, projektów budowlanych i wykonawczych, dokumentacji i ewidencji urządzeń, dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego, analiz z zakresu projektu objętego porozumieniem z jednostkami finansującymi, a także sporządzenie odpowiednich wyciągów, kserokopii, odpisów itp.

Do zakresu obowiązków kierownika TI należy:

 • kierowanie pracami TI,
 • przygotowanie lub zlecanie wykonania dokumentacji przetargowych według ustawy o zamówieniach publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem zamówień publicznych realizowanych na potrzeby Spółki
 • udział w opracowywaniu treści kontraktów z wykonawcami projektów realizowanych w ramach proj ektów,
 • obsługa realizowanych umów (korespondencja, spory, sprawy sądowe, konflikty interesów),
 • udział w prawnej obsłudze realizowanych umów (spory, sprawy sądowe, konflikty interesów),
 • przygotowywanie raportów na temat postępów z realizacji projektów i nieprawidłowości oraz przesyłanie ich do jednostek finansujących,
 • opracowywanie zbiorczych raportów z działalności działu (na podstawie raportów przedstawianych przez wszystkich pracowników odpowiedzialnych merytorycznie), według standardów określonych w Wytycznych,
 • w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z realizacją projektów,
 • koordynacja prac wszystkich stanowisk TI.

Do zakresu obowiązków dla stanowiska ds. obsługi inżynieryjnej należy:

 • współpraca z wykonawcami robót i usług oraz Inżynierem Kontraktu w zakresie wykonywanych robót i nadzoru inżynierskiego nad wykonywanymi kontraktami,
 • weryfikacja dokumentów pilotowanych przez Wykonawcę w tym projektów technicznych opracowywanych dla potrzeb projektu w zakresie technicznym,
 • koordynacja prac wykonawców robót i usług,
 • kontrola prowadzonych robót i usług,
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie wniosków wykonawcy np. materiałowych itp.,
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie raportów z wykonanych robót i usług,
 • nadzór merytoryczny w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność i innych dokumentów wykonawcy związanych z realizacją robót,
 • koordynacja prac związanych z koniecznymi do wykonania badaniami (np. gruntu, wody, itp.),
 • planowanie inwestycji przeznaczonych do realizacji w przyszłości,
 • opracowywanie i aktualizacja harmonogramów realizacji robót,
 • udział w spotkaniach i naradach roboczych z Wykonawcami robót i usług,
 • wizytowanie terenu inwestycji,
 • przygotowanie raportów o postępie prac na potrzeby Zarządu Spółki,
 • opracowywanie raportów z pracy i przedkładanie ich właściwym instytucjom,
 • w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań.

Do zakresu obowiązków dla stanowiska ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości należy:

 • finansowy nadzór nad realizacją kontraktów,
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej,
 • przygotowywanie okresowych bilansów,
 • monitoring finansowy,
 • wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji projektu,
 • przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów płatności dla Instytucji Wdrażającej,
 • planowanie finansowe inwestycji (terminy rozchodowania środków, planowanie wypłat z dostępnych środków kredytowych, planowanie finansowania dla inwestycji realizowanych z przyszłych transz),
 • opracowywanie analiz finansowych w zakresie efektywności wykorzystania środków oraz innych analiz finansowych, w miarę potrzeb,
 • opracowywanie szczegółowych sprawozdań finansowych w zgodności z obowiązującymi wymogami sprawozdawczości budżetowej,
 • przygotowywanie wniosków o płatność (refundację, zaliczkę)
 • Przygotowywanie raportów z działalności TI w zakresie sprawozdawczości i finansów dla Zarządu Spółki,
 • w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań.

Do zakresu obowiązków dla stanowiska ds. administracji i sprawozdawczości należy:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej TI oraz projektów,
 • wyszukiwanie i informowanie pracowników TI o zmianach regulacji prawnych w Polsce i UE związanych z realizacją projektów,
 • kontrola przestrzegania obowiązujących procedur oraz wykonania wniosków z kontroli i audytów,
 • kreowanie realizacja i nadzór nad informacją publiczną i promocją projektów,
 • udział w kontrolach, inspekcjach, audytach itp.
 • współpraca z pozostałymi stanowiskami w zakresie przygotowywania i opracowania raportów z realizacji projektów,
 • koordynacja obsługi prawnej TI, w tym prowadzenie rejestru opinii prawnych,
 • przygotowywanie dokumentów formalnych dla realizacji projektów
 • przygotowywanie w uzgodnieniu z kierownikiem TI wstępnych ogłoszeń o zamówieniu i wysyłanie ich do publikacji
 • przygotowywanie raportów w zakresie sprawozdawczości, administracji i promocji dla Zarządu Spółki
 • archiwizowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia
 • w razie konieczności wykonywanie wszelkich innych zadań.

Do zakresu obowiązków dla stanowiska ds. zamówień publicznych należy:

 • przygotowanie oraz nadzór nad przygotowaniem kompletu wymaganych dokumentów związanych z przystąpieniem do przetargów.
 • koordynowanie prac związanych z realizacją zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych
 • prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych
 • przyjmowanie ofert przetargowych dla potrzeb Spółki.
 • przygotowanie umów na zadania przetargowe.
 • udział w realizacji zadań wynikających z planu promocji Spółki.
 • przygotowywanie sprawozdań oraz informacji z pracy Spółki na zewnątrz.
 • przeprowadzanie procedur związanych z zamówieniami niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • wykonywanie innych poleceń kierownika oraz Prezesa Spółki w zakresie stanowiska.

Oczyszczalnia Ścieków (TO)

Oczyszczalnia Ścieków obejmuje swoim zakresem całokształt spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń, nadzór nad całością procesów technologicznych oczyszczania, a w szczególności:

 • nadzorowanie i kontrolowanie procesów technologicznych oczyszczania oraz sterowania nimi,
 • inicjowanie badań mających na celu poprawę skuteczności oczyszczania i prawidłowej gospodarki osadem,
 • analizowanie przyczyn ewentualnych odchyleń od ustalonych norm jakościowych,
 • analizowanie wyników pracy poszczególnych maszyn i urządzeń oraz podejmowanie działań do ich poprawy,
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zewnętrzną oczyszczalni,
 • inicjowanie przedsięwzięć związanych z remontami i modernizacją oczyszczalni,
 • współpracowanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zadań,
 • nadzorowanie ochrony obiektów oczyszczalni,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Spółki.

Do zadań i kompetencji Laboratorium należy:

 • kontrolowanie procesów technologicznych poprzez badanie wody i ścieków na wszystkich obiektach Spółki,
 • analizowanie wyników badań laboratoryjnych i przedstawianie wniosków do korekty procesów technologicznych, zestawianie osiągniętych wskaźników jakościowych,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących parametrów technologicznych i eksploatacyjnych,
 • przeprowadzanie bieżącej kontroli ścieków oraz analiz wyników poszczególnych obiektów podłączonych do kanalizacji sanitarnej,
 • opracowywanie instrukcji w sprawie postępowania ze środkami lub substancjami szkodliwymi stosowanymi w laboratorium,
 • wykonywanie badań wody i ścieków oraz analiz na zlecenie firm i osób fizycznych,
 • sygnalizowanie Zarządowi Spółki o każdym przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy obiektów lub zagrożenia zdrowia użytkowników wody lub zatrudnionych pracowników,
 • uczestnictwo w między laboratoryjnych badaniach biegłości,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Spółki.

Dział Mieszkaniowy (TM)

Do zadań i kompetencji Działu Mieszkaniowego należy prowadzenie kompleksowej działalności w zakresie zarządu budynkami komunalnymi, a mianowicie zajmuje się:

 • zarządzaniem i administrowaniem budynkami i lokalami komunalnymi, przylegającymi do terenów przydomowych i osiedlowych stanowiących własność komunalną,
 • zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów na podstawie umów o administrowaniu nieruchomościami,
 • przygotowywaniem i realizowaniem zadań inwestycyjnych budownictwa komunalnego,
 • organizowaniem pracy i stałego nadzoru podległych służb eksploatacyjno- konserwatorskich,
 • wykonywaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem i administracją nieruchomościami prowadzone jest poprzez licencjonowanego Zarządcę Nieruchomości.

Działu Transportu (TT)

Do zadań i kompetencji Działu Transportu, należy w szczególności: całokształt spraw związanych z zarządzaniem bazą transportową, z zabezpieczeniem potrzeb transportowych i sprzętu specjalistycznego, prowadzeniem racjonalnej i oszczędnej gospodarki posiadanymi środkami oraz zaopatrzeniem materiałowo-technicznym Spółki.

Do zadań Działu Transportu należy

 • gospodarowanie posiadanymi środkami transportu i sprzętu specjalistycznego w sposób gwarantujący pełne wykorzystanie i prawidłową eksploatację,
 • dokonywanie rozliczeń kierowców z pobranych części ogumienia, paliwa i wyposażenia,
 • kontrolowanie celowości wyjazdów oraz sprawdzanie kart drogowych,
 • ustalanie norm zużycia paliw,
 • sporządzanie ewidencji pracy środków transportu i sprzętu, paliwa, ogumienia itp. oraz ewidencji czasu pracy kierowców,
 • prowadzenie ewidencji majątku i skuteczne zabezpieczanie go przed kradzieżą lub dewastacją,
 • bilansowanie potrzeb . transportowych Spółki oraz czynienie starań o pełne wyposażenie w niezbędną ilość sprzętu, sporządzanie analiz pracy sprzętu oraz obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości,
 • wykonywanie usług transportowo – sprzętowych na zlecenie jednostek gospodarczych i osób fizycznych,
 • współpracowanie z działami Spółki w zakresie gospodarki transportowo — zaopatrzeniowej,

1) Warsztat:

 • utrzymywanie stałej gotowości technicznej taboru i sprzętu,
 • prowadzenie konserwacji i napraw poj azdów mechanicznych możliwych do wykonania we własnym zakresie,
 • racjonalne wykorzystywanie zdolności naprawczych warsztatu,
 • organizowanie prac remontowych dla sprzętu niewykorzystanego aktualnie, przy udziale kierowcy danego pojazdu,
 • prawidłowe i bieżące rozliczenie z pobranych materiałów i części zamiennych,
 • wykonywaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Spółki.

2) Targowiska Miejskie:

 • obsługą targowiska- pobieraniem opłat od osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku,
 • pobieraniem opłat targowych za parkowanie na targowisku (pobór opłat następuje w drodze inkasa za otrzymaniem dowodu wpłaty,
 • zawieraniem umów na dzierżawę ogrodzenia pod reklamę, obsługa szaletu w dniach pracy targowiska,
 • rozliczaniem ilościowym i wartościowym z inkasa opłat z działem finansowo-księgowym Spółki,
 • działaniami w zakresie promocji targowiska,
 • utrzymywaniem w czystości i porządku targowiska oraz przyległego do niego parkingu,
 • prowadzeniem obsługi klientów zgodnie z Regulaminem korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Buska-Zdroju,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Dział Gospodarki Odpadami (UG)

Do zadań i kompetencji Działu Gospodarki Odpadami należy całokształt zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, składowiskiem odpadów oraz zarządzaniem cmentarzem i infrastrukturą terenu.

Dział Gospodarki Odpadami zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi a w szczególności:

 • zbieraniem i transportem odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych),
 • opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
 • poszukiwaniem rynku zbytu dla posegregowanych odpadów,
 • poszukiwaniem nowych zleceniodawców,
 • aktywnym udziałem w przetargach dotyczących wywozu odpadów stałych,
 • organizowaniem sprzedaż}^ oraz dzierżawy pojemników i kontenerów na nieczystości stałe,
 • organizowaniem działań w kierunku promocji segregacji odpadów stałych,
 • ewidencjonowaniem wykonanych usług,
 • przygotowywaniem i opracowywaniem oraz zawieraniem umów na wywóz odpadów,
 • utrzymaniem czystości na terenie bazy w pomieszczeniach socjalnych,
 • wykonywaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

1) Składowisko Odpadów prowadzi całokształt prac związanych z eksploatacją składowiska, a w szczególności zajmuje się:

 • organizowaniem pracy składowiska zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
 • nadzorowaniem i kontrolą procesów technologicznych składowania odpadów zgodnie z regulaminem składowiska,
 • prowadzeniem dokumentacji do sprawozdań,
 • organizowaniem rynku zbytu dla odpadów posegregowanych,
 • popularyzacją segregacji odpadów wśród mieszkańców obszaru działania składowiska,
 • wykonaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

2) Cmentarz Komunalny:

 • obsługą cmentarza — przygotowaniem miejsca do pochówku zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzeniem ksiąg cmentarnych,
 • utrzymaniem w czystości i porządku cmentarza oraz przyległego do niego parkingu,
 • bieżącym rozliczaniem – zleconych usług,
 • prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowo – płacowej za wykonane roboty,
 • wykonywaniem innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

3) Dział Remontowo-Budowlany zajmuje się organizacją prac remontowo-budowlanych, organizacją i utrzymaniem infrastruktury dróg i konserwacją zieleni własnej oraz na zlecenie właścicieli dróg i terenów zielonych, a mianowicie:

 • całoroczne bieżące utrzymywanie oraz remontowanie budynków będących w zarządzie Spółki, dróg, placów, chodników, parkingów i infrastruktury drogowej,
 • organizowanie robót i poszukiwanie zleceniodawców,
 • korzystanie i utrzymanie maszyn i urządzeń oraz obiektów będących w dyspozycji działu,
 • wykonywanie zleconych robót budowlano – remontowych zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, wymogami technologicznymi, technicznymi i jakościowymi,
 • kontrolowanie zużycia materiałów zgodnie z przeznaczeniem,
 • terminowe zgodne ze stanem faktycznym rozliczanie robót i usług oraz materiałów,
 • konserwowanie, utrzymanie zieleni, zagospodarowywanie i rozbudowywanie terenów zielonych na zlecenie,
 • bieżące utrzymywanie czystości w parkach i skwerach na zlecenie,
 • prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg na zlecenie,
 • wykonywanie innych czyności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Główny Księgowy (ZK)

Główny Księgowy prowadzi i koordynuje całokształt zagadnień ekonomiczno-finansowych Spółki w zakresie:

 • organizacji finansowi rachunkowości,
 • wdrażania i doskonalenia wewnętrznego obiegu dokumentacji finansowej,
 • kontroli wewnętrznej.

Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • analizowanie wykorzystania środków będących w dyspozycji Spółki,
 • dokonywanie windykacji należności od kontrahentów • indywidualnych i zbiorowych w terminach ustalonych na fakturach.

W ramach kontroli wewnętrznej dokonywanie:

 • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Spółki oraz ich zmiany,
 • wstępnej kontroli operacji gospodarczych Spółki stanowiących przedmiot księgowań.

Główny Księgowy:

1) Kieruje pracą podległych komórek organizacyjnych i pracowników w zakresie prac finansowo-księgowych.

2) Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych – zarządzeń wydanych przez Zarząd Spółki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

 • zakładowego planu kont,
 • obiegu dokumentów (dowodów księgowych). ’

3) W czasie nieobecności Głównego Księgowego zastępstwo pełni Kierownik Działu Finansowo – Księgowego.

Do zadań i kompetencji Działu Finansowo-Księgowego należy całokształt spraw finansowych Spółki, a w szczególności:

W zakresie działalności Działu Finansowo-Księgowego jest:

 • kontrolowanie pod względem formalno — rachunkowym przyjmowanych do ewidencji syntetycznej dowodów księgowych, rozrachunków, płac, zużycia materiałów, amortyzacji i rejestrów szczegółowych, kasowych, bankowych, sprzedaży usług i zakupów,
 • korygowanie błędnych zapisów przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych i bilansu rocznego oraz deklaracji podatkowych,
 • prawidłowe ewidencjonowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym,
 • prowadzenie ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie,
 • prowadzenie kasy,
 • dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 • dokonywanie rozliczeń z pracownikami,
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS, US, firmą ubezpieczeniową,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów,
 • sporządzanie odpowiednich zestawień dla księgowości syntetycznej z rejestrów i rozliczanie pieniężnych zakupów materiałów, zakupu usług, sprzedaży robót i materiałów,
 • dokonywanie zapłaty zobowiązań Spółki na rzecz pracowników,
 • wydawanie pracownikom zaświadczeń o zarobkach, zasiłkach i innych świadczeniach,
 • prowadzenie ubezpieczeń pracowniczych z różnych tytułów,
 • ustawowe płacenie podatków od wynagrodzeń,
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji z zakresu płac dla potrzeb ewidencji księgowej i analiz,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • zabezpieczanie materiałów księgowych oraz okresowe przekazywanie ich do archiwum za pokwitowaniem,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej ruchu majątku Spółki tj. środków trwałych, wyposażenia i materiałów,
 • uzgadnianie ewidencji księgowej z ewidencją prowadzoną przez dysponentów majątku lub osoby materialnie odpowiedzialne,
 • rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych w oparciu o dokonane spisy z natury,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie rozliczeń inwestycji własnych,
 • sporządzanie rozdzielników materiałowych wg rodzaj ów kosztów,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej stanu ruchu majątku Spółki,
 • uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyczna,
 • sprawdzanie pod względem formalnym dokumentów źródłowych z ruchem składników majątkowych,
 • ustalanie naliczeń amortyzacji od środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków sprzedaży usług,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

W zakresie działalności specjalisty ds. windykacji:

 • windykacja należności z tyt. wody ścieków, odpadów komunalnych oraz czynszowych i innych wynikających z działalności Spółki
 • sporządzanie wniosków do Radcy Prawnego celem uzyskania nakazów zapłaty oraz o egzekucję należności,
 • wysyłanie upomnień do zalegających z opłatami,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Do zadań i kompetencji specjalisty ds. Analiz Finansowych należy w szczególności:

 • analizowanie efektywności ekonomicznej Spółki,
 • opracowywanie kalkulacji do wniosków o zmianę cen, stawek lub opłat,
 • przekazywanie bieżących cenników i zmian cen zainteresowanym komórkom organizacyjnym,
 • inicjowanie prac ekonomicznych i przedsięwzięć mających na celu polepszenie metod i wyników gospodarowania,
 • opracowywanie rocznych analiz przedsięwzięć gospodarczych Spółki,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

1) Magazyn i Zaopatrzenie prowadzi całokształt prac związanych z magazynowaniem zapasów materiałów Spółki ich zabezpieczeniem i wydawaniem tj.,

 • magazynowanie i zabezpieczanie materiałów,
 • prowadzenie analiz stanu zapasów i zakupów w celu niedopuszczenia do powstania zapasów nieprawidłowych i nadmiernych,
 • wydawanie materiałów magazynowanych poszczególnym komórkom organizacyjnym i pracownikom upoważnionym do pobierania materiałów za okazaniem właściwych dokumentów,
 • kontrolowanie i aktualizowanie cen ewidencyjnych w ścisłym współdziałaniu z Działem Finansowo – Księgowym,
 • zabezpieczanie materiałów przed kradzieżą, dewastacją, zniszczeniem oraz pożarem,
 • wykonywanie konserwacji zgromadzonych materiałów zgodnie z instrukcją,
 • prowadzenie i zabezpieczenie magazynu paliw w zakresie zaopatrzenia w paliwa płynne, oleje i smary,
 • współdziałanie z działem Zaopatrzenia Spółki i innymi komórkami organizacyjnymi,
 • gromadzenie informacji na temat potrzeb Spółki w zakresie zaopatrzenia w materiały, części zamienne, narzędzia, odzież ochronną i roboczą,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

i w zakresie zaopatrzenia materiałowo – technicznego:

 • opracowywanie planów zamówień materiałowych Spółki,
 • dokonywanie doraźnych zakupów na zaspokojenie pilnych potrzeb,
 • rozliczanie dostawców i zlecenie dokonywania zapłaty,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej,
 • poszukiwanie tańszych dostawców,

2) Informatyk:

 • wdrażanie systemu informatycznego i utrzymuje jego sprawność,
 • dobieranie materiałów i programów niezbędnych do pracy systemu,
 • usuwanie awarii systemu,
 • szkolenie pracowników innych komórek organizacyjnych w zakresie obsługi sprzętu i programów,
 • prowadzenie wszelkich działań w zakresie ochrony bazy danych Spółki,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa w zakresie potrzeb Spółki.

Radca Prawny (ZR)

1) Radca Prawny prowadzi całokształt zagadnień prawach Spółki a w szczególności:

 • Udziela opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,
 • Występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 • Informuje komórki organizacyjne o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa,
 • Sprawuje nadzór nad egzekucją należności,
 • Sprawuje nadzór prawmy w sprawach z zakresu odszkodowań związanych z działalnością Spółki,
 • Wykonuje czynności określone w § 38 pkt. 4 niniejszego regulaminu,
 • Udziela informacji o przepisach prawnych pracownikom i organizacjom zawodowym działającym na terenie Spółki z zakresu działania firmy.

2) W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie do Radcy Prawnego mają zastosowanie przepisy ustawy o Radcach Prawnych.

Biuro Zarządu (ZB)

l) Do zadań i kompetencji Biura Zarządu należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem Biura Zarządu,

w szczególności :

 • opracowywanie projektów aktów kierownictwa wewnętrznego wydawanych przez Prezesa Zarządu,
 • kontrolowanie wykonywania aktów normatywnych Spółki,
 • przechowywanie zbiorów przepisów prawnych,
 • przygotowywanie pism wg zaleceń Zarządu,
 • obsługiwanie organizacyjne Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej,
 • przechowywanie dokumentów związanych z tworzeniem, przekształceniem bądź likwidacją Spółki,
 • załatwianie spraw związanych z rejestracją Spółki, przygotowywanie wniosków dot. zmian w KRS, udzielanie upoważnień itp.,
 • inicjowanie zmian w organizacji pracy Spółki,
 • prowadzenie kwalifikacji, rejestracji i ewidencji dokumentów organizacyjnych Spółki,
 • prowadzenie ewidencji zawierającej informację i dane o zakresie korzystania ze środowiska i przedłożenie ich do urzędu marszałkowskiego, wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

2) Zadania Sekretariatu obejmują:

 • prowadzenie sekretariatu i kserografu,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie korespondencji Spółki,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i rozdział korespondencji i przesyłek pocztowych przychodzących i wychodzących,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • zamawianie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych,
 • załatwianie wszystkich spraw związanych z prenumeratą czasopism i wydawnictw, prowadzenie gospodarki drukami (zbiorcze zamówienia), .
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

3) Biuro Obsługi Klienta:

 • obsługa bieżąca klienta,
 • informowanie bezpośrednio klienta,
 • wdrażanie w życie strategii marketingowej w tym promocji Spółki,
 • prowadzenie zbioru umów i kartotek odbiorców usług Spółki,
 • tworzenie oraz obsługa bazy danych całej Spółki,

Dział ds. Pracowniczych i Administracji (ZP)

1. Dział ds. Pracowniczych i Administracji obejmują sprawy kadrowe i administracyjne tj.:

• prowadzenie spraw osobowych pracowników,

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów i innych,
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych i zwolnionych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji akt osobowych pracowników i wykazów umów,
 • przygotowywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących odbywania praktyk zawodowych oraz stażów absolwenckich,
 • kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 • współpracowanie w zakresie szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników,
 • prowadzenie sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przejściem na emerytury i renty pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • organizowanie oraz nadzór pracy kotłowni, sprzątaczek,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników w zakresie ilości przepracowanych dni w danym miesiącu, prawidłowości stawki i innych dodatków zgodnie z umowami o pracę,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych ze szkoleniami zawodowymi, dokształcaniem i doskonaleniem kadr,
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem osób skazanych przez Sąd oraz dokumentacji z rozliczenia ich z odpracowanych godzin,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z korzystaniem z usług Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • odpowiedzialność za stan i jakość wyposażenia pomieszczeń biurowych ich zabezpieczanie przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
 • zabezpieczanie materiałów gospodarczych oraz prowadzenie podręcznego magazynu tych materiałów,
 • prowadzenie archiwum Spółki zgodnie z przepisami,
 • prowadzenie nadzoru nad pracami porządkowymi w budynku administracji,
 • przygotowywanie dokumentów administracyjno – kadrowych do archiwizacji,
 • gospodarowanie wyposażeniem biurowym w budynku administracyjnym Spółki,
 • prowadzenie ewidencji telefonów komórkowych,
 • organizacja pracy i nadzór nad sprzątaczkami.
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Zarządu.

Stanowisko do spraw BHP i P.POŻ (BHP)

 1. Do zadań i kompetencji specjalisty do spraw BHP i P.POŻ. należy w szczególności:
 • nadzorowanie, koordynowanie oraz kierowanie całokształtem prac i zagadnień z zakresu bhp i ppoż. w Spółce.
 • szkolenie pracowników,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazywanie bieżącej informacji Prezesowi o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych waz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • analizowanie oraz ocenianie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, opracowywanie wniosków o charakterze profilaktycznym oraz sporządzanie sprawozdań o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych,
 • ocenianie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • opracowywanie przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych planów poprawy warunków bhp i ppoż. oraz nadzorowanie ich wykonania,
 • nadzorowanie wprowadzenia właściwych wzorów odzieży ochronnej i roboczej, sprzętu ochrony osobistej, urządzeń sanitarnych oraz terminowego i zgodnego z tabelami wydania przez właściwe służby odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników,
 • nadzorowanie wydania pracownikom posiłków regeneracyjnych i napojów,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu obiektów Spółki pod względem bhp i ppoż.,
 • prowadzenie rejestru substancji szkodliwych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z ochroną cywilną w Spółce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa w zakresie potrzeb Spółki.

Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych oraz Kosztorysowania (ZZ)

 1. Do zadań i kompetencji specjalisty do spraw Zamówień Publicznych oraz Kosztorysowania należy w szczególności:
 • nadzór nad przygotowaniem kompletu wymaganych dokumentów związanych z przystąpieniem do przetargów.
 • koordynowanie prac związanych z realizacją zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych
 • przyjmowanie ofert przetargowych dla potrzeb Spółki.
 • wykonywanie kalkulacji na roboty zgodnie z ustaleniami.
 • przygotowanie umów na roboty przetargowe.
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej na roboty i remonty Spółki.
 • koordynowanie prac budowlanych, remontowych wewnątrz Spółki.
 • udział w realizacji zadań wynikających z planu promocji Spółki.
 • przygotowywanie sprawozdań oraz informacji z pracy Spółki na zewnątrz.
 • przeprowadzanie procedur związanych z zamówieniami materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych.
 • wykonywanie innych poleceń Prezesa Zarządu w zakresie stanowiska.

Obowiązki z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez Spółkę mogą być powierzone wskazanemu pracownikowi Działu Inwestycji i Realizacji Projektów.

Inspektora Ochrony Danych (IOD)

1. Do zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zgodnie z art. 38 RODO Administrator przyznaje IOD, w zakresie pełnionej przez niego funkcji, następujący status:

 1. Administrator zapewnia, by IOD był właściwie i niezwłocznie włączany we wszystkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. Administrator wspiera IOD w wypełnianiu przez niego zadań, o których mowa w art. 39, zapewniając mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do danych osobowych i operacji przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.
 3. Administrator zapewnia, by IOD nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań. Nie był on odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. IOD bezpośrednio podlega najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 4. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
 5. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań — zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 6. IOD może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.

Rozdział V Zasady funkcjonowania Spółki

§13

 1. Pracownicy Spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków kierują się celami wyznaczonymi przez zleceniodawców.
 2. Pracownicy Spółki realizują usługi w zakresie określonym umowami kierując się zasadą dbałości o interes zlecających usługi.
 3. Pracownicy Spółki zobowiązani są do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w związku z wykonywanymi obowiązkami.

§14

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym .
 2. Zakupy inwestycyjne są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.
 3. Spółka rozliczenia finansowe nieruchomości wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zastosowaniu profesjonalnych systemów informatycznych.

§ 15

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego.
 2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
 3. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki przejmują osoby zaproponowane przez kierownika i zaakceptowane przez Prezesa Zarządu.
 4. Pracą zespołu pracowniczego mogą kierować wyznaczone osoby w randze koordynatora. Kompetencje koordynatora ustala Prezes Zarządu w zakresie obowiązków koordynatora.
 5. W przypadku wystąpienia sporów kompetencyjnych, decyzję ostateczną i wiążącą podejmuje Prezes Zarządu.
 6. Zasady wynagradzania i przyznawania dodatków funkcyjnych określone są w Regulaminie Wynagradzania pracowników Spółki.

§ 16

Kontrola wewnętrzna realizowana jest przez: .

Głównego Księgowego w zakresie spraw związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi według zasad określonych w odrębnym Zarządzeniu wydanym przez Prezesa Zarządu.

§ 17

 1. MPGK Sp. z o.o. jest czynne we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach 700 – 1500.
 2. W razie potrzeby czas pracy Spółki, decyzją Zarządu w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą i Zgromadzeniem Wspólników, może ulec zmianie.
 3. Zarząd Spółki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 1000 – 1400
 4. W razie nieobecności Zarządu Spółki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor.
 5. Kasa Spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1400.

§ 18

Szczegółowe procedury związane z organizacją i funkcjonowaniem Spółki określa Zarząd Spółki.

§ 19

 1. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych, obsługi korespondencji określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Polecenia służb o we-wewnętrzne, instrukcje, pisma ogólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji.

§ 20

Informacje o zasadach pracy Spółki przekazuje się klientom poprzez :

 1. Tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy, terminów przyjęć interesantów, terminów przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszeń przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji.
 2. Stronę internetową www.mpgkbusko.pl.
 3. Informacje z nazwą działów, wyszczególniające stanowisko służbowe pracownika.

Rozdział VI Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 21

Wszystkie pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz Spółki są podpisywane przez Zarząd, Prokurenta lub pełnomocników ustanowionych przez Zarząd.

§ 22

Do Głównego Księgowego należy:

 1. Aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań, wydatków i dochodów finansowych.
 2. Podpisywanie pism i dokumentów w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd.

§ 23

 1. Dyrektorzy i kierownicy działów (samodzielne stanowiska pracy) aprobują wstępnie pisma w sprawach dotyczących ich zakresu działania.
 2. Pracownicy opracowujący i osoby aprobujące pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony na kopii pisma.
 3. W takich dokumentach jak: sprawozdania, wykazy, analizy itp. przedstawianych do podpisu Zarządu powinna być adnotacja wymieniająca nazwisko i stanowisko pracownika, który dany materiał opracowywał wraz z jego podpisem.
 4. Sprawy wymagające opinii prawnej bądź oceny formalno-prawnej muszą być parafowane przez Radcę Prawnego Spółki.

W szczególności muszą być opiniowane przez Radcę Prawnego:

 • sprawy skomplikowane pod względem prawnym,
 • umowy na roboty i usługi, w szczególności: umowy wieloletnie lub nietypowe albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości,
 • rozwiązywanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • odmowa uznania zgłoszonych roszczeń,
 • odpisanie wierzytelności,
 • sprawy związane z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 • zawieranie ugody w sprawach majątkowych,
 • umorzenia wierzytelności,
 • zawiadamianie organów powołanych do ściągania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

Rozdział VII Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień

§ 24

Upoważnień i pełnomocnictw udziela, na wniosek pracownika bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych, Zarząd Spółki.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników określają ich zakresy czynności znajdujące się w aktach osobowych.
 2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy.

§ 26

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju.

§ 27

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego wydania.

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Skip to content