Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonego przy ul. Sądowej 16 w Busku-Zdroju

I . Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25 , 28-100 Busko-Zdrój.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  położonego przy ul. Sądowej 16 w Busku-Zdroju .

1. Opracowanie powinno zawierać:

 • rzuty wszystkich kondygnacji
  • przekrój poprzeczny, elewacje
  • bilans powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń z podziałem na poszczególne lokale ( ogółem 38, o pow. łącznej ok. 1153,59 m² ) oraz powierzchnię wspólną i przynależną.

  2. Wyliczenie powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych winno nastąpić zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2022.0.172, art. 2 ust.2) ,
  • Ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. ( Dz. U. 2021r. Poz. 1048, art.2 pkt 2 ,5 i 6 ),
  • Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust.6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane ), Rozdział 1 § 12.

  3. Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej ( 2 egz. ) i elektronicznej w ogólnie dostępnym formacie PDF.

  W celu przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w budynku wspólnoty należy się wcześniej umówić z administratorem budynku i właścicielami mieszkań prywatnych.

  Administratorem budynku jest MPGK sp. z o. o. w Busku-Zdroju .

  4. Celem inwentaryzacji jest określenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni i struktury.

  5. Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych.

  6. Zakres prac musi obejmować czynności niezbędne do sporządzenia dokumentacji stwierdzającej rzeczywisty stan nieruchomości.

  7. Zamawiający przy zawarciu umowy udostępni Wykonawcy numer księgi wieczystej nieruchomości oraz dokumenty niezbędne do opracowania niniejszej inwentaryzacji.

  III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2023 r.

  1. Wykonanie usługi Wykonawca zgłasza protokołem odbioru.

  IV. Wymagania stawiane wykonawcy:

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy je dołączyć.

  V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodne z regulaminem wewnętrznym.

  VI . Sposób obliczenia ceny:

  1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
  2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

  VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy, aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych .
  2. Ofertę należy złożyć: pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 10 lub elektronicznie ( e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl ) w terminie do dnia 20.03.2023 r. do godziny 10:00.                                                                                                                                                 

  VIII. Informacje dodatkowe:

  1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenowo zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.

  IX . Kontakt z Zamawiającym:

   Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcą: Anna Gadawska -Śmietana, tel : 660 759 397

  X. Załączniki do zapytania ofertowego:

  1) Formularz ofertowy,

  2) Klauzula informacyjna RODO

  Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

  Ostatnia zmiana:

  Skip to content