Zaproszenie do składania ofert

Na wynajem lokalu w lokalizacji: Kolonia Górka 7 w Busku-Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jako Zarządca nieruchomości Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego, o powierzchni użytkowej 33,00 m2.

Pomieszczenia przeznaczone są pod działalność usługową. Wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, energii elektrycznej oraz wodociągową.

Termin i warunki składania ofert:

  1. Termin składania ofert: do 17 listopada 2020 do godz. 900.
  2. Oferty należy składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju w godz. 700 do 1500 od poniedziałku do piątku, w zamkniętej kopercie z adnotacja: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego – Kolonia Górka 7 w Busku-Zdroju” oraz ,,Nie otwierać przez terminem otwarcia ofert”.
  3. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani zostaną niezwłocznie w formie pisemnej.

Warunki najmu:
Udostępnienie lokalu nastąpi odpłatnie na podstawie umowy najmu zwartej na okres nie dłuższy niż 3 lata. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 30-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

Minimalny wywoławczy czynsz określa się w wysokości 10,00 zł + VAT za m2.

Minimalne postąpienie wynosi 1 zł.

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym a w razie braku takiego wskaźnika proporcjonalnie do stopnia inflacji. Dodatkowo Najemca ponosi wszelkie koszty związane z wyposażeniem i bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu, a w szczególności będzie uiszczać świadczenia związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energia elektryczna, woda, wywóz śmieci, usługi telekomunikacyjne, itp.

Przetarg – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.11.2020r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, Sala Konferencyjna – pokój Nr 23.

Warunkiem wyboru najlepszej oferty – 100 % proponowana wysokość czynszu za najem.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

Wplata wadium w wysokości 500 zł do dnia 17.11.2020 r. do g. 900 – gotówką w kasie Spółki (czynna w godz. 730 – 1300] lub na rachunek bankowy nr 85 2490 0005 0000 4530 1528 8080.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ustalonego w przetargu, w przypadku gdy uczestnik wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu na warunkach zawartych w umowie w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Pisemne oferty winny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferent jest przedsiębiorcą, NIP, REGON oferenta.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną wysokość stawki czynszu netto oraz brutto – która nie może być niższa niż 10,00 zł netto za m2.
  4. Kserokopię dowodu potwierdzającego wpłatę wadium.
  5. Informację jaka działalność będzie prowadzona w wynajmowanym lokalu.
  6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej.
  • zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.


Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru oferenta bez podania przyczyny oraz do rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.

Zaproszenie do składania ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej MPGK Sp. z o.o., wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a także zamieszczone
w Tygodniku Ponidzie” – wydanie z dnia 03.11.2020r.

O wyniku postępowania powiadamia się uczestników drogą pisemną.

Organizator zawiadomi najemcę lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

Załączniki

Skip to content