Opłaty za odbiór odpadów stałych i płynnych

Logo MPGK

Uchwała nr 13/2020

Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju

z dnia: 11.12.2020 r.

w sprawie: cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2021 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1. za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

 • m3 – 160,00 zł
 • SM 110 L – 17,50 zł
 • SM 220 L – 35,00 zł
 • SM 240 L – 38,50 zł
 • SM 1100 L – 175,00 zł
 • KP – 7 – 700,00 zł
 • Worek 120 L – 19,00 zł

2. za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

 • m3 – 80,00 zł
 • SM 110 L – 8,75 zł
 • SM 220 L – 17,50 zł
 • SM 240 L – 19,25 zł
 • SM 1100 L – 87,50 zł
 • KP – 7 – 350,00 zł
 • Worek 120 L – 9,50 zł

3. za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:

 • SM 220 – 11,50 zł (miesięcznie)
 • SM 240 – 11,50 zł (miesięcznie)
 • SM 1100 – 41,00 zł (miesięcznie)
 • KP-7 – 105,00 zł (miesięcznie)

4. opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – 1 tydzień opłata eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień opłata eksploatacyjna wynosi 17,00 zł.

5. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony395,00 zł/Mg
16 02 14Tonery6,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów160,00 zł/Mg
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć3,75 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji425,93 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna
i drzwiowa, meble, materace)
850,00 zł/Mg

§2

W przypadku kontrahentów stale dostarczających odpady lub ich znaczne ilości, od ceny usług wymienionych w §1 może zostać udzielony rabat do 5% łącznej kwoty netto.

§3

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 13,52 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs – 64,00 zł.

§4

Opłaty o których mowa w § 1 i 3 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Traci moc Uchwała nr 4/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 15.03.2020r.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Skip to content