Opłaty za odbiór odpadów stałych i płynnych

Uchwala nr 4/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 15.03.2020 r. w sprawie: cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się z dniem 1 kwietnia 2020 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

 1. za. jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:
  • m3 -150,00 zł
  • SM 110L – 16,50 zł
  • SM 220L – 33,00 zł
  • SM 240L – 36,00 zł
  • SM 1100L – 165,00 zł
  • KP-7 – 650,00 zł
  • Worek 120L – 18,00zl
 2. za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:
  • m3 – 75,00 zł
  • SM 110L – 7,75 zł
  • SM 220L – 16,50 zł
  • SM 240L – 18,00 zł
  • SM 1100L – 82,50 zł
  • KP-7 – 325,00 zł
  • Worek 120L – 9,00 zł
 3. za eksploatację 1 pojemnika — zgodnie z umowa;
  • SM 220 – 11,00 zł (miesięcznie)
  • SM 240 – 11,00 zł (miesięcznie)
  • SM 1100 – 38,00 zł (miesięcznie)
  • KP-7 – 91,00 zł (miesięcznie)
 4. opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.
  • KP-7 – 1 tydzień oplata eksploatacyjna nie będzie naliczana — za każdy kolejny dzień oplata eksploatacyjna wynosi 16,00 zł.
 5. za przyjecie i zagospodarowanie odpadów:
Kod odpaduRodzaj odpaduCena
16 01 03Zużyte opony370,00 zł/Mg
16 02 14Tonery6,00 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów150,00 zł/Mg
20 01 21Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć3,50 zł/szt.
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)800,00 zł/Mg

§2

W przypadku kontrahentów stale dostarczających odpady lub ich znaczne ilości, od ceny usług wymienionych w § 1 może zostać udzielony rabat do 5% łącznej kwoty netto.

§3

Stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

 1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 13,52 zł,
 2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs – 64,00 zł.

§4

Opłaty o których mowa w § 1 i 3 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarowa i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Traci moc Uchwala nr 20/2019 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju z dnia 29.11.2019 r.

§6

Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Skip to content