Ogłoszenie

Znak: L.dz. 8097/2021/TM                                                                                                                     .

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych:

Pasaż Handlowy, Ul. 1 Maja, Busko-Zdrój obręb 09, cz. dz. 413/6, KI1B/00060889/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1-2, 3–4, 5-6, 9-10, 13-14, 25–26, 27-28, 29-30, 31–32, 35-36, 37-387,13m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdrój dz. 455m, obręb 06, KI1B/00039489/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 289,7m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Lokal Handlowo – Usługowy, Kolonia Górka 7; Busko-Zdrój dz. 1/21 obręb 0014, KI1B/00049330-4
Lp. Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy33m2działalność
usługowo-handlowa
10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie
Lokal Handlowo – Usługowy, Ul. Różana 2, Busko-Zdrój dz. 229/1 obręb 06, KI1B/00039489/0
Lp. Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy156,70 m2działalność
usługowo-handlowa
10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie
Lokal Handlowo – Usługowy, Ul. Różana 2, Busko-Zdrój dz. 229/1 obręb 06, KI1B/00039489/0
Lp. Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy75,90 m2działalność
usługowo-handlowa
10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 28 grudnia 2021r. do godziny 9.00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 14.45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta:
  • imię i nazwisko oferenta, PESEL – jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON, nr KRS – jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Rodzaj asortymentu będący przedmiotem prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zainteresowanym do wydzierżawienia pawilonie handlowym.
 4. Numer pawilonu wraz z adresem lokalizacji lub adres lokalizacji lokalu usługowo-handlowego.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez  niego upoważnionej i dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia.

Powyższe dane są obowiązkowe. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w/w punktach zostanie odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie MPGK Sp. z o.o.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 2. Umowy dotyczące dzierżawy pawilonów handlowych w  Pasażu Handlowym przy ul. 1 Maja zostaną sporządzone wyłącznie w celu sprzedaży w nich pamiątek, wyrobów ludowych i produktów regionalnych.
 3. Umowy dzierżawy zawarte zostaną na okres do 31.08.2022r. Umowa może być rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany lokalizacji pasażu handlowego.
 4. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 5. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, dzierżawcy  nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów albo utraconych korzyści.
 6. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 7. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł, które należy wpłacić na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzonego w Alior Bank S.A. o/Busko-Zdrój Nr:  07 2490 0005 0000 4600 8140 6095, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Spółki najpóźniej w dniu 28.12.2021r. do g. 9.00.

Wadium w określonej powyżej wysokości pozwala na wzięcie udziału w przetargu wyłącznie na jeden pawilon/lokal usługowy wymieniony w złożonej ofercie.

Przy wpłacie wadium należy w tytule przelewu określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zawracane w ciągu pięciu dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej MPGK Sp. z o.o.
 2. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani zostaną niezwłocznie w formie pisemnej.
 3. Kryterium wyboru oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon/lokal wpłynie więcej niż jedna oferta decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje w ciągu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 4. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o wyniku pisemnie. MPGK Sp. z o.o. zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 w godzinach pracy Spółki osobiście lub telefonicznie Tel. 41/378 24 77 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w MPGK Sp. z o.o. oraz UMiG Busko-Zdrój, a także zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

UWAGA: Należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77

b) MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 378 24 77 bądź adresem e-mail:iod@mpgkbusko.pl.

c) Dane osobowe oferenta przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa tj. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DZ.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (jt. Dz.U. z 2019r. poz. 1145).

d) Dane oferenta nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

f) Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

g) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością realizacji wniosku.

h) Dane osobowe oferenta przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

i) Dane oferenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowej.

j) Dane osobowe oferenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Skip to content