Zapytanie ofertowe

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na: ,,Dostawę fabrycznie nowej przyczepy rolniczej rok produkcji 2020 — 2021.”

Podstawą wyboru wykonawcy zadania będzie najkorzystniejsza cena.

W ofercie należy podać producenta, typ i model przyczepy, cenę netto, brutto i wartość VAT. Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Termin składania ofert upływa w dniu 8.06.2021 r. do godz. 1500

Oferty należy składać na e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl lub fax: 41 378 49 44, pocztą lub osobiście w siedzibie firmy na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój.

W ramach zamówienie należy przewidzieć dostawę przyczepy na adres Zamawiającego: MPGK Sp. o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci Wykonawcy realizacje zamówienia. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
Oferty zawierające błędy formalne lub niespełniające warunków określonych w zapytaniu zostaną odrzucone.
Termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od udzielenia zamówienia.
Płatność będzie następowała po odbiorze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podatek VAT wyliczony będzie wg obowiązujących stawek na dzień wystawienia faktury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Skip to content