Zaproszenie do składania ofert

na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompaktowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – opis techniczny. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.

Wykonawca dostarcza atesty oraz certyfikaty dla zastosowanych urządzeń wystawione przez producenta materiałów. Wykonawca udziela min. 24 miesięcznej gwarancji. Węzeł cieplny musi zostać dostarczony do Dziełu Ciepłownictwa MPGK na os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju.

Wykonawca dostarczy węzeł, dokona jego rozładunku zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. Dostawa realizowana będzie w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 – 1400.

Koszt transportu węzła, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2022 r. do godz. 10.00. w formie pisemnej w siedzibie biura Zarządu – ul. Łagiewnicka 25 42, 28-100 Busko-Zdrój lub na adres e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl Oferta winna zawierać zestawienie elementów oferowanego węzła wraz z wyszczególnieniem nazwy producenta danego elementu.

Termin wykonania dostawy: do 26.09.2022

Płatność: przelew do 30 dni

Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Skip to content