Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo

Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój.

Do odbioru i zagospodarowania w 2021 roku poniżej wykazane rodzaje odpadów (ilości na podstawie 2020r. w Mg):

KodyAsortymentMc VIVIIVIIIIXXXIXIIsuma
191204Pet biały6,43,62,025,965,542,584,6430,74
191204Pet niebieski5,023,061,884,985,342,21,6624,14
191204Pet zielony1,440,98 2,142,020,980,468,02
191204Pet światło       0
191204Folia kolor   22,4 0426,4
191204Folia biała2,5  4,923,10010,52
150105Karton 24,12    024,12
191204Pet mleczny     0 0
191204HDPE3 3,062,342,661,041,6213,72
191204HDPE twardy3,38 2,521,81,940,70,9611,3
191203Puszka alu.191201Gazeta5,262,682,263,33,842,268,3227,92
150101Tektura12,365,324,88,429,066,47,8254,18
191202Metale żel.200307Odp. Wielkogabarytowe
200136Urządzenie elektryczne
i elektroniczne
191212„Frakcja nadsitowa”50505050505050350
SUMA681,06

Odpady o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie MPGK Sp. z o.o. w Dobrowodzie.

Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów.

Dopuszcza się złożenie oferty jak również nawiązanie współpracy w zakresie odbioru i zagospodarowania na dowolny asortyment.

Odbiór odpadów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Dobrowodzie gm. Busko-Zdrój.

Załadunek odpadów odbywać się będzie przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować, a następnie zagospodarować w instalacjach Wykonawcy, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz z wykorzystaniem procesów odzysku wyszczególnionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odbiór odpadów następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i rozładunku.

Podstawą wyboru wykonawcy zadania będzie najkorzystniejsza cena.

Obowiązuje aktualizacja cen w okresach miesięcznych. W przypadku nie dostarczenia nowego wykazu cen na kolejny miesiąc uznaję się za aktualne ceny z ostatniej przesłanej oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2021 r. godzina 15:00.

Oferty należy składać na e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl lub fax: 41 378 49 44, pocztą lub osobiście w siedzibie firmy na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko – Zdrój.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty MPGK zleci Wykonawcy realizację odbioru i zagospodarowania odpadów.

Odbiorca winien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub zapewnienia gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadać aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

W przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

Oferta wykonawcy nie posiadającego stosownych zezwoleń zostaną odrzucone.

Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną odrzucone.

Płatności regulowane będą po zatwierdzeniu odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania przez stronę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podatek VAT wyliczony będzie wg obowiązujących stawek na dzień wystawienia faktury.

MPGK sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Skip to content