Opłaty za odbiór odpadów

Uchwała nr 14/2022

Uchwała nr 14/2022 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 28.06.2022 r.

w sprawie: stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, w wysokości:

  1. za opróżnianie 1 m3 nieczystości – 15,00 zł,
  2. koszt transportu do stacji zlewnej wg. średniej odległości do wszystkich sołectw i miasta Busko-Zdrój za 1 kurs — 70,00 zł.

§2

Opłaty o których mowa w § 1 nie zawierają podatku VAT. Podatek od towarów i usług VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Traci moc Uchwala nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 11.12.2020r.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022r.

Uchwała nr 16/2021

Uchwała Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia 30.11.2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Busku-Zdroju z dnia: 11.12.2020 r. w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Działając na podstawie §3 ust. 5 pkt 9) Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju, uchwala się co następuje:

§1

W Uchwale nr 13/2020 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dnia 11.12.2020 r.w sprawie cennika usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz stawki opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1

Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2022 r. opłaty za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w wysokości:

1) za jednorazowe odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m3 170,00 zł
SM 110 L 18,70 zł
SM 220 L – 240 37,40 zł
SM 1100 L 187,00 zł
KP – 7   800,00 zł
Worek 120 L 20,00 zł

2) za jednorazowe odebranie segregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości:

m375,00 zł
SM 110 L9,35 zł
SM 220 L – 240L18,70 zł
SM 1100 L93,50 zł
KP – 7400,00 zł
Worek 120 L10,00 zł

3) za eksploatację 1 pojemnika – zgodnie z umową:

SM 22013,00 zł (miesięcznie)
SM 24013,00 zł (miesięcznie)
SM 110046,00 zł (miesięcznie)
KP-7119,00 zł (miesięcznie)

4) opłata za podstawienie kontenera na gruz itp.

KP-7 – 1 tydzień opłata  eksploatacyjna nie będzie naliczana – za każdy kolejny dzień  opłata eksploatacyjna wynosi 19,50 zł.

5) za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Kod odpaduRodzaj odpaduCena (netto)
16 01 03Zużyte opony445,00 zł/Mg
16 02 14Tonery7,50 zł/szt.
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów180,00 zł/Mg
20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć4,25 zł/szt.
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji540,00 zł/Mg
20 03 07Odpady wielkogabarytowe (stolarka okienna i drzwiowa, meble, materace)955,00 zł/Mg
20 01 36, 20 01 35*,
20 01 23*
RTV AGD250 zł/Mg

§2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Skip to content