Sprostowanie informacji z konferencji prasowej z dn. 14.09.2020r.

W związku z treścią wypowiedzi uczestników konferencji prasowej transmitowanej przez radio Kielce data publikacji na www.radio.kielce.pl 14.09.2020 o godzinie 19:43 oraz zamieszczonej na stronie internetowej www.busko.com.pl w dniu 2020-09-15 14:51:23 konieczne jest sprostowanie podanych tam informacji.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na zlecenie Gminy Busko-Zdrój prowadzi kompleksową obsługę Naszej Gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Działalność ta jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Pana Macieja Gawina radnego Sejmiku Województwa iż „Śmieci się u nas nie sprzedaje, wcześniej nie segreguje i nie wykorzystuje w prawidłowy sposób.” jest nieprawdziwa.

Zbierane odpady od mieszkańców podlegają segregacji na linii sortowniczej zlokalizowanej na terenie zakładu w Dobrowodzie. W 2018 roku gmina Busko – Zdrój osiągnęła poziom 48,36 % recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przy wymaganych przepisami 30% (dane www.umig.busko.pl). Segregowane odpady są poddawane odzyskowi lub przekazane są do ponownego przetworzenia przez specjalistyczne firmy.

Poziomy recyklingu osiągane przez gminę Busko – Zdrój:

RokWymagany przepisami poziom recyclinguOsiągnięty poziom recyclingu w gminie Busko -Zdrój
201414%18 %
201516%25,15%
201618%29,31%
201720%33,3%
201830%48,36%

Dane za 2019 rok nie zostały jeszcze opublikowane.

Musimy nadmienić iż powszechnym zjawiskiem na tym rynku jest brak zainteresowanych firm odkupem wysegregowanych odpadów, co powoduje konieczność czasowego ich magazynowania.

Z kolei Pani Magdalena Konieczna-Różycka, radna Rady Miejskiej bezpodstawnie podkreśla, że „w gminie Busko-Zdrój ta sytuacja jest odwrócona, przede wszystkim składuje się odpady, które w efekcie wywożone są na wysypisko do Rzędowa”

Także ta informacja nie jest prawdziwa. Faktem bowiem jest (co znajduje potwierdzenie w szczególności w danych Urzędu Marszałkowskiego), że jak wskazaliśmy wyżej, ponad 48,36% (2018r.) odpadów zbieranych od mieszkańców gminy Busko –Zdrój poddawane jest procesom odzysku, recyklingu lub innym metodom prowadzącym do ponownego użycia odpadów.

Do składowania na składowiskach przekazywane są tylko odpady niesegregowane/zmieszane lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, których nie da się dalej przetwarzać. Do instalacji komunalnej w Rzędowie zgodnie z ustawą o odpadach oraz na podstawie listy instalacji zatwierdzanej przez Sejmik Województwa trafiają odpady zmieszane, za przyjęcie których MPGK musi wnosić opłatę w wysokości 453,60 złotych brutto za tonę. Na tej samej podstawie do Rzędowa trafiają również selektywnie zebrane odpady bioodpady, za które MPGK musi wnosić opłatę w wysokości 397,44 złotych brutto za tonę. Jednocześnie Rzędów jest najbliżej położoną instalacją komunalną do której możliwe zgodnie z przepisami jest przekazywanie tego typu odpadów. Na składowisko odpadów w Dobrowodzie trafiają odpady będące pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych za które MPGK wnosi opłatę do Marszałka Województwa w kwocie 270 złotych za tonę.

Przekazano także publicznie sugestię, że: „Jeśli gmina zacznie sprzedawać makulaturę bądź inne produkty do recyklingu, to może nie tylko zarobić, ale też ochronić środowisko i nie będzie potrzeby wywożenia tych śmieci na wysypiska. Najważniejsze, by gmina zastanowiła się nad swoim sposobem gospodarowania i ewentualnie w przyszłości zmniejszyła opłaty, które ponosi każdy mieszkaniec i to bezzasadnie” – dodaje.

W tym względzie trzeba wskazać iż na terenie gminy Busko – Zdrój zarejestrowano 8 firm odbierających odpady komunalne. Jak wykazano wcześniej MPGK Sp. z o.o. sprzedaje lub przekazuje za dopłatą, odpady segregowane do dalszego odzysku. Na składowiska odpadów trafiają jedynie odpady których segregacja nie jest możliwa.

Głównym składnikiem kosztowym w gospodarce odpadami jest opłata za korzystanie ze środowiska, która w latach 2015-2019 wzrosła w niektórych kategoriach odpadów nawet kilkukrotnie. Przykładowo dla odpadów składowanych w Dobrowodzie nastąpił wzrost opłaty z 24,15 zł/za tonę w 2017r. do kwoty 270 zł/za tonę 2020r.

Skip to content