Regulamin przyłączeń do sieci ciepłowniczej MPGK Sp. z o.o.

 1. Przyłączenie węzłów cieplnych w obiektach do sieci regulują następujące przepisy:
  1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie obowiązującymi przepisami,
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U z 2007 r. Nr 16, poz. 974 ze zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718),
  4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U., Nr 133, poz. 924),
  5. koncesja udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
   • WCC/2905/69728/W/OKA/2021/CW w zakresie wytwarzania ciepła,
   • PCC/1298/69728/W/OKA/2021/CW w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.
 2. Przyłączenie podmiotu do sieci cieplnej następuje na podstawie zawartej przez strony umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Dostawcę, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.
 3. Z wnioskiem o wydanie „warunków przyłączenia”, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje podlegające przyłączeniu.
 4. Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczana energia cieplna
  • mapę do celów projektowych
  • charakterystykę techniczną obiektu
  • kubaturę oraz powierzchnię użytkową
  • przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń
  • maksymalny pobór mocy c.o. i c.w.u. (moc zamówiona)
  • proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła.
 5. MPGK Sp. z o.o. po sprawdzeniu kompletności wniosku określa możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Jeżeli analiza planowanego przyłączenia wykaże, że istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są warunki przyłączenia lub wstępne warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów, w szczególnie skomplikowanych sprawach do 60 dni, które następnie przekazywane są wnioskodawcy wraz z projektem umowy.
 6. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne MPGK Sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z przyczyn technicznych lub ekonomicznych.
 7. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych, budowlano – montażowych oraz ich finansowania przez strony na zasadach określonych w umowie.
 8. Zasady finansowania budowy przyłącza oraz węzła cieplnego w każdym przypadku regulowane w umowie o przyłączenie, którą wnioskodawca zawiera z MPGK Sp. z o.o. W umowie ustalona jest również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób i termin jej wniesienia.
 9. Warunkiem uruchomienia dostawy ciepła jest dokonanie przez MPGK Sp. z o.o. protokolarnego odbioru sieci, przyłącza, węzła cieplnego lub zewnętrznej instalacji odbiorczej i zawarcie przez odbiorcę umowy sprzedaży ciepła.
 10. MPGK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny kosztów przyłącza jak i kosztów budowy węzła.
 11. W przypadku zakupu węzła przez MPGK Sp. z o.o., jego koszty mogą być przeniesione na odbiorcę w postaci spłat wartości węzła w rozbiciu na miesięczne raty, doliczone do opłat za ciepło w okresie od 2 do 60 miesięcy*. Do czasu spłaty całości kosztów, węzeł stanowi własność MPGK Sp. z o.o., po okresie spłaty przechodzi na odbiorcę, natomiast na MPGK Sp. z o.o. przechodzi dalsza nieodpłatna eksploatacja węzła.
 12. Wniosek o zamówienie mocy cieplnej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

*okres spłaty wartości węzła cieplnego może być dowolnie ustalony przez strony w okresie od minimum 2 do maksymalnie 60 miesięcy w jednomiesięcznych ratach doliczonych do faktury za ciepło.

Skip to content