Przetarg na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokali użytkowo-handlowych.

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 16 września 2021r. do godziny 9.00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 14:45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy ul. Batorego, Ul. 1 Maja/ Ul. Różanej/ Kolonia Górka 7*”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji której dotyczy składana oferta.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta:
 • imię i nazwisko oferenta, PESEL – jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej;
 • nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON, nr KRS – jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną.
 1. Datę sporządzenia oferty.
 2. Rodzaj asortymentu będący przedmiotem prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zainteresowanym do wydzierżawienia pawilonie handlowym.
 3. Numer pawilonu wraz z adresem lokalizacji lub adres lokalizacji lokalu usługowo-handlowego.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 5. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej wysokości czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).
 6. Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnionej i dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia.

Powyższe dane są obowiązkowe. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w/w punktach zostanie odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie MPGK Sp. z o.o.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 2. Umowy dotyczące dzierżawy pawilonów handlowych w Pasażu Handlowym przy ul. 1 Maja zostaną sporządzone wyłącznie w celu sprzedaży w nich pamiątek, wyrobów ludowych i produktów regionalnych.
 3. Umowy dzierżawy zawarte zostaną na okres do 31.08.2022r. Umowa może być rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku zmiany lokalizacji pasażu handlowego.
 4. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 5. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, dzierżawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów albo utraconych korzyści.
 6. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 7. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł, które należy wpłacić na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzonego w Alior Bank S.A. o/Busko-Zdrój Nr: 07 2490 0005 0000 4600 8140 6095, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Spółki najpóźniej w dniu 15.09.2021r.

Wadium w określonej powyżej wysokości pozwala na wzięcie udziału w przetargu wyłącznie na jeden pawilon/lokal usługowy wymieniony w złożonej ofercie.

Przy wpłacie wadium należy w tytule przelewu określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zawracane w ciągu pięciu dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2021r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej MPGK Sp. z o.o.
 2. Ze względu na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzonych obostrzeń, oferenci nie będą mogli uczestniczyć przy otwarciu ofert. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani zostaną niezwłocznie w formie pisemnej.
 3. Kryterium wyboru oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon/lokal wpłynie więcej niż jedna oferta decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje w ciągu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 4. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o wyniku pisemnie. MPGK Sp. z o.o. zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 w godzinach pracy Spółki osobiście lub telefonicznie Tel. 41/378 24 77 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w MPGK Sp. z o.o. oraz UMiG Busko-Zdrój, a także zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Załączniki

Skip to content