Ogłoszenie

Znak: 5896/2022/TM                                                                                                                .

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie umów o zarządzanie nr GKUM.7131.1.2022 z dnia 03.01.2022, GKUM.7131.2.2021 z dnia 04.01.2022r. oraz GKUM.3.2021 z dnia 03.01.2022r. ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pawilonów handlowych oraz lokalu użytkowo-handlowego:

Pasaż Handlowy, Ul. 1 Maja, Busko-Zdrój, obręb 09, dz. 413/6, KI1B/00060889/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.3–4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25–26, 27-28; 29-30, 31–32, 33-34, 35-36, 37-387,13m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Hala Targowa, Ul. Batorego, Busko-Zdrój, dz. 455, obręb 06, KI1B/00039489/0
Lp.Numery pawilonówPowierzchnia pawilonuPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,
21,22,23,24,25,27,28,29
9,7m2działalność
usługowo-handlowa
300,00 zł + VAT/miesięcznie
Lokal Handlowo – Usługowy, os. Kolonia Górka 7; Busko-Zdrój, dz. 1/21,obręb 0014, KI1B/00049330-4
Lp.os. Kolonia Górka 7Powierzchnia lokaluPrzeznaczenieMinimalna kwota czynszu
1.Lokal usługowo-handlowy33m2działalność
usługowo-handlowa
10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie

Cena jaką oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.

Termin i warunki składania ofert:

 1. Termin składania ofert najpóźniej w dniu: 28 września 2022r. do godziny 9.00.
 2. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 14.45 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na dzierżawę pawilonu handlowego/lokalu usługowo-handlowego* przy os. Kolonia Górka 7”

* – należy na kopercie wpisać nazwę i adres lokalizacji, której dotyczy składana oferta.

Oferta powinna zawierać:

 1. Oznaczenie oferenta:
  • imię i nazwisko oferenta, PESEL – jeżeli oferent nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • nazwę firmy, adres siedziby, NIP, REGON, nr KRS – jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą prawną.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Rodzaj asortymentu będący przedmiotem prowadzenia działalności usługowo-handlowej w zainteresowanym do wydzierżawienia pawilonie handlowym (dot. pawilonów handlowych przy ul. 1 Maja w Busku-Zdroju).
 4. Numer pawilonu wraz z adresem lokalizacji lub adres lokalizacji lokalu usługowo-handlowego.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i przyjmuje warunki dzierżawy bez zastrzeżeń.
 6. Proponowaną wysokość czynszu netto (do zaoferowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).
 7. Podpis oferenta lub osoby przez  niego upoważnionej i dokument potwierdzający udzielenie upoważnienia.

Powyższe dane są obowiązkowe. Oferta nie spełniająca wymogów określonych w/w punktach zostanie odrzucona.

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Kopię dowodu wniesienia wadium.
 2. Numer telefonu oferenta.
 3. Numer rachunku bankowego oferenta w przypadku wpłaty wadium w kasie MPGK Sp. z o.o.

Warunki dzierżawy:

 1. Umowa dzierżawy zostanie sporządzona wyłącznie w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej.
 2. Umowy dotyczące dzierżawy pawilonów handlowych w  Pasażu Handlowym przy ul. 1 Maja zostaną sporządzone wyłącznie w celu sprzedaży w nich pamiątek, wyrobów ludowych i produktów regionalnych.
 3. Umowy dzierżawy zawarte zostaną na okres 3 lat z wyjątkiem umów dzierżawy pawilonów handlowych przy ul. 1 Maja, które zawarte zostaną na okres 1 roku z zastrzeżeniem, iż umowa może być rozwiązana przez wydzierżawiającego za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
 4. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 5. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu, dzierżawcy  nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot poniesionych nakładów albo utraconych korzyści.
 6. Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.
 7. Ustalony czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł, które należy wpłacić na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzonego w Alior Bank S.A. o/Busko-Zdrój Nr:  07 2490 0005 0000 4600 8140 6095, w taki sposób, aby wpłata znalazła się na koncie Spółki najpóźniej w dniu 28.09.2022r. do g. 9.00.

Wadium w określonej powyżej wysokości pozwala na wzięcie udziału w przetargu wyłącznie na jeden pawilon/lokal usługowy wymieniony w złożonej ofercie.

Przy wpłacie wadium należy w tytule przelewu określić nazwę przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę fizyczną lub prawną ustaloną w wyniku przetargu jako dzierżawca pawilonu handlowego zalicza się na poczet należnego czynszu dzierżawy.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zawracane w ciągu pięciu dni roboczych po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu nie stawi się do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania.

Wybór oferty:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej MPGK Sp. z o.o.
 2. O wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci poinformowani zostaną niezwłocznie w formie pisemnej.
 3. Kryterium wyboru oferty: 100% proponowana wysokość czynszu dzierżawnego.

Inne informacje:

 1. Zastrzega się prawo unieważnienia postępowania w przedmiocie wyboru dzierżawcy bez podania przyczyn oraz rozstrzygnięcia w przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty.
 2. W przypadku, gdy na jeden pawilon/lokal wpłynie więcej niż jedna oferta decydować będzie wysokość proponowanego czynszu, a w przypadku złożenia równoważnych ofert komisja przetargowa organizuje w ciągu 5 dni roboczych od daty otwarcia ofert dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3. W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się odmówi jej podpisania, umowa dzierżawy może zostać zawarta z kolejną osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę czynszu dzierżawnego.
 4. Uczestnicy postępowania zostaną powiadomieni o wyniku pisemnie. MPGK Sp. z o.o. zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Umowa dzierżawy może być zawarta tylko z osobą/podmiotem, który nie zalega z opłatami na rzecz Gminy Busko-Zdrój.
 6. Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25 w godzinach pracy Spółki osobiście lub telefonicznie Tel. 41/378 24 77 wew. 18.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w MPGK Sp. z o.o., a także zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

UWAGA: Należy zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, tel. 41 378 24 77
 • MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 378 24 77 bądź adresem e-mail:iod@mpgkbusko.pl.
 • Dane osobowe oferenta przetwarzane będą w celach określonych w przepisach prawa tj. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. DZ.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (jt. Dz.U. z 2019r. poz. 1145).
 • Dane oferenta nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Oferent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością realizacji wniosku.
 • Dane osobowe oferenta przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Dane oferenta nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim oraz organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe oferenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Skip to content