Ochrona odbiorców przed podwyżkami cen ciepła

W dniu 20 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), która ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła. W tym celu ustawa wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczy ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Aby skorzystać z obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła odbiorcy ciepła muszą spełnić określone ustawą warunki :

  • W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy odbiorcy ciepła składają do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, pisemne oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych do uzyskania obniżonych cen w zakresie wytwarzania ciepła.
  • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do otrzymania ciepła po obniżonych cenach w zakresie wytwarzania tego ciepła niezależnie od złożenia oświadczenia, ale osoba działająca w imieniu i na rzecz takich odbiorców, która nie złożyła oświadczenia, ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec mieszkańców budynku, do którego jest dostarczane ciepło.
  • Nie wymaga się złożenia oświadczenia od osób w indywidualnych gospodarstwach domowych, w tym także domów jednorodzinnych i lokali mających podpisaną bezpośrednio umowę z MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.
  • Pozostali odbiorcy ciepła, którzy zgodnie z 4 ust.1 pkt. 4) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw są uprawnieni do uzyskania obniżonych cen ciepła, obowiązkowo składają pisemne oświadczenia do MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju.

Poniżej zamieszczamy w formacie pdf treść rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1975)

Skip to content