Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczycach


Europejski Fundusz Rolny na rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zwieńczeniem wieloletnich starań MPGK Sp. z o.o. w Busku – Zdroju w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Kawczycach było podpisanie umowy pomiędzy MPGK Sp. z o.o. i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania w dniu 27-04-2020 roku.

Głównym celem realizacji zadania pod nazwą „Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w Kawczycach gm. Busko-Zdrój”, jest włączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, a poprzez to zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych i nielegalnych zrzutów ścieków. Równie ważnym aspektem jest zapewnienie ochrony terenów chronionych – otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego.

Warto nadmienić, że jest to pierwszy etap kanalizowania Kawczyc i obejmie posesje zlokalizowane w centralnej części miejscowości. W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 1134 mb sieci kanalizacyjnej. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót firmę Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak z Nowego Korczyna. Wartość umowna inwestycji wynosi 570 720,00 złotych brutto, co stanowi netto 464 000 złotych. Wartość dofinansowania wynosi 63,63% wartości zadania netto co daje kwotę 295 243,00 złotych, a pozostałe środki stanowią wkład własny MPGK.

Obecnie trwają roboty budowlane na terenie Kawczyc, a ich zakończenie nastąpi do końca listopada 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie kanalizacji rozpocznie się etap włączania posesji mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Podział budowy kanalizacji w Kawczycach na etapy konieczny był ze względu na pozyskiwane środki zewnętrzne oraz na możliwości finansowe MPGK. Nadmienić warto, że kolejność wykonywanych robót wynika również ze względów technologicznych, w tym odległości od głównej sieci, przez którą ścieki trafiają na oczyszczalnię ścieków w Siesławicach.

Na całkowite skanalizowanie Kawczyc trzeba będzie jednak poczekać ze względu na ograniczoną możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania z zakresu gospodarki wodno ściekowej. Obecnie MPGK przygotowuje i składa kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Busko – Zdrój. W planach jest między innymi dokończenie budowy kanalizacji w Kawczycach oraz budowa nowych sieci w Olganowie, a także w kolejnych miejscowościach.

Zadanie pod nazwą „Budowa nowych sieci kanalizacyjnych w Kawczycach gm. Busko-Zdrój” realizowane jest z dofinansowaniem z UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content