Zaproszenie do składania ofert na dostawę części do odżużlaczy, rusztów i taśmociągów

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do odżużlaczy, rusztów i taśmociągów zgodnych z opisami i w ilościach określonych w załączniku nr 1 do zaproszenia.

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie podpisanej umowy.

1.4. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonawcadostarczy materiały do działu Ciepłownictwa MPGK(os Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju), dokona rozładunku dostarczanych materiałów zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich
  2. Koszt transportu materiałów, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca. Z tytułu załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
  3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do jego siedziby.

1.5. Wszystkie materiały wymienione w formularzu ofertowym mają być fabrycznie nowe oraz:

1) materiałami wcześniej nieeksploatowanymi, 

2) materiałami wolnymi od wad technicznych i najlepszej jakości, 

3) opakowane w fabryczne opakowania umożliwiające ich identyfikację. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu materiałów o niskiej jakości lub niespełniających ogólnie przyjętych standardów.

1.6. W dniu dostarczenia materiałów, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi ich sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcyoraz umową.

1.7. Dostawy realizowane będą w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 0700 – 1400. Osobami do kontaktu: Andrzej Sito/Sławomir Madej 534 004 273/534 004 230.

1.8. Zamawiający zastrzega sobie, iż zamawiane ilości mogą ulec zmianie. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.

Gwarancja:

Na oferowany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia min. 12 m-cy gwarancji.

2. Termin składania ofert:

Oferta winna być złożona do dnia 24/02/2022 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 28-100 Busko Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, Sekretariat w formie pisemnej lub mailowej: sekretariat@mpgkbusko.pl

3. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena. Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie podpisanej umowy.

4. Oferta winna być złożona na druku załączonym do zaproszenia (załącznik nr 1) i powinna zawierać:

  • Nazwę Wykonawcy,
  • Ceny jednostkowe netto oraz łączną wartość zamówienia netto i brutto.

5. Termin wykonania zamówienia do: 30.04.2022 r.

6. Płatność:

do 30 dni od chwili wykonania zadania i otrzymania faktury przez MPGK.

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content