Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla działu ciepłownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu pn.:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla działu ciepłownictwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju”

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku Zdroju zaprasza do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju – dalej MPGK dla czterech obiektów zlokalizowanych na terenie Buska Zdroju w sumarycznej wartości szacunkowej 2892645 kWh w okresie obowiązywania umowy (od 1.01.2022 do 30.06.2022).
 2. Szacunkowa ilość zamawianego gazu jest ustalona na podstawie zużycia w okresie sześciu miesięcy i ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości paliwa gazowego.
 3. Obecnie sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – Polska Spółka Gazownictwa, Zakład w Kielcach (zwanego dalej OSD). Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Dostawca gazu zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego postępowania, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z OSD właściwym dla obiektu Zamawiającego.
 4. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłaty sieciowe.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zaproszenia.
 6. Podane ilości zużycia gazu ziemnego w załączniku nr 2 stanowią jedynie wartości szacunkowe, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą lub jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie całkowitego szacunkowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
 7. Dostarczanie gazu ziemnego będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży gazu ziemnego oraz świadczenia usługi przesyłania i dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
 8. Zamawiający informuje, iż jest zwolniony z podatku akcyzowego, wobec czego ceny podane w formularzu ofertowym nie powinny zawierać akcyzy.
 9. Termin dostawy gazu od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 roku – obiekty należące do MPGK Sp. z o.o. –zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

2. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu złożenie wraz z ofertą (druk załącznik nr 1):

 • oświadczenia na załączonym druku – załącznik. nr 4,
 • aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

3. Termin składania ofert:

Oferta winna być złożona do dnia 25.10.2020r. do godz. 9:00 w jednej z form:

 • w siedzibie Zamawiającego (28-100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, Sekretariat) w formie pisemnej
 • pocztą, kurierem, osobiście (w zamkniętej opisanej kopercie – „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 • w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@mpgkbusko.pl

4. Kryterium wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena.

4.1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do wskazanego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.

Nr kryt.Opis kryteriów ocenyZnaczenie
1Cena brutto100% = 100 pkt.

4.2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następującego wzoru:


l.p.

Kryterium
Znaczenie procentowe kryteriumMaksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: – Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych – Cb – cena oferty badanej – 100 wskaźnik stały100 %pkt.

5. Oferta winna być złożona na druku załączonym do zaproszenia – załącznik nr 1 w zamkniętej opisanej kopercie.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dopuszczalna jest również forma w postaci elektronicznej na adres email: sekretariat@mpgkbusko.pl

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin dostawy gazu od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 roku.

7. Istotne warunki umowy, określa załącznik nr 3 do nn. zaproszenia.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o posiadaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej – załącznik nr 5.

8. Załącznikami do nn. zaproszenia są:

 • załącznik nr 1 – druk oferty,
 • załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
 • załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy,
 • załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej.

9. Osoby do kontaktu:

Artur Szafraniec 784 763 966/ 41 352 67 51

Waldemar Toporowski 534 004 315 / 41 352 67 52

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content