Badanie sprawozdania finansowego Spółki

przez Grzegorz Marchewka|Opublikowano

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25 zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024” należy przesyłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 19 października 2023r. do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Warunki przeprowadzenia badania:

 1. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki za rok 2023 oraz 2024.
 2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego, powinno nastąpić nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
 5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
 6. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania i powinna być podana oddzielnie dla badanego roku.
 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.
 7. Aktualny odpis z rejestru sądowego.
 8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
 9. Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Uwaga:

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży, w której działa Spółka.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024, nastąpi w dniu 26 października 2023 r.
Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dni robocze w godz: 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 41 378 24 78.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Opublikował(a): Grzegorz Marchewka

Ostatnia zmiana:

Skip to content