Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

Busko-Zdrój, 24.03.2023r.

1895/2023/UM

ZAPYTANIE OFERTOWE

I . Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju z siedzibą: ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych

II . Opis przedmiotu zamówienia :

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki gminne oraz budynki wspólnot mieszkaniowych) zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. wg wykazu budynków stanowiących załącznik  Nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.497 ze zm.) oraz z zasadami określonymi w Rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2019r. Poz.1829 ).

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem Oferty dokonał wizji  lokalnej, celem zdobycia wszelkich informacji, które będą mu niezbędne do przygotowania oferty oraz należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

 • Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 • Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.05.2023r.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Dokumenty , jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
 • Zamawiający wymaga , aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę

formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik Nr 2);

 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do sporządzania  świadectw charakterystyki energetycznej oraz potwierdzenie wpisu do centralnego wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw.
 • Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pani Anna Gadawska-Śmietana, tel. 41 378 24 77 wew. 18.

 • Miejsce składania ofert:

Ofertę cenowa należy złożyć w terminie do dnia 07.04.2023r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 10 (Ul. Łagiewnicka 25) lub elektronicznie (e-mail: sekretariat@mpgkbusko.pl).

III. Tryb postępowania:  

Zapytanie ofertowe zgodne z regulaminem wewnętrznym.

IV. Sposób obliczania ceny :

 1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu  ofertowym.
 2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

V.    Informacje dodatkowe:

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenowo zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.
 • Załączniki do zapytania ofertowego:
 • Wykaz budynków mieszkalnych objętych zapytaniem ofertowym.
 • Formularz ofertowy.
 • Klauzula informacyjna RODO.
Skip to content