Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.92.2022.CW z dnia 28 września 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która została opublikowana w biuletynie URE i będzie obowiązywać od dnia 14.10.2022 r.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 29 września 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Zmiana taryfy dla ciepła

W taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2022 roku, Nr OKA.4210.92.2022.CW, część IV pkt 1 „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat”, otrzymuje brzmienie:

1. Ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele.

L.p.WyszczególnienieJednostka
miary
Grupa taryfowa
1a
Grupa taryfowa
1b
Grupa taryfowa
1c
Grupa taryfowa
2
1.Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok280 955,28280 955,28280 955,28352 087,92
Rata miesięcznazł/MW/m-c23 412,9423 412,9423 412,9429 340,66
2.Cena ciepłazł/GJ97,3797,3797,37107,44
3.Cena nośnika ciepłazł/m38,01 8,01 8,016,26
4.Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok52 613,4340 186,4043 318,0624 864,72
Rata miesięcznazł/MW/m-c4 384,453 348,873 609,842 072,06
5.Stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ16,5112,4513,114,61
L.p. Wyszczególnienie Jednostka
miary
Grupa taryfowa
3
1.Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c22 416,82
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ303,68*
302,96**

*stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej oraz Różanej 2A

**stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa,

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Średnica przyłączaJednostka miaryStawka opłaty w zł netto
DN 32zł. / m. b.272,97
DN 40zł. / m. b.294,42
DN 50zł. / m. b.301,06
DN 65zł. / m. b.322,54
DN 80zł. / m. b.362,40

Załączniki

Skip to content