Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju informuje

że:

decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.113.2021.AZa z dnia 13 stycznia 2022 roku, została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła, która będzie obowiązywać w rozliczeniu z Odbiorcami ciepła od dnia 1 lutego 2022 roku.

Taryfa została opublikowana w ,,Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 14 stycznia 2022 roku, na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt.2 ustawy – Prawo energetyczne.

Stosownie do art. 47 ust.4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od dnia jej opublikowania.

Zmiana taryfy dla ciepła

W taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 września 2021 roku, Nr OKA.4210.57.2021.AZa, część IV pkt 1 „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat”, otrzymuje brzmienie:

1. Ceny i stawki dla poszczególnych grup taryfowych przedstawiają poniższe tabele.

L.p.WyszczególnienieJednostka
miary
Grupa taryfowa
1a
Grupa taryfowa
1b
Grupa taryfowa
1c
Grupa taryfowa
2
1.Cena za zamówioną
moc cieplną
zł/MW/rok194 771,88 194 771,88 194 771,88238 569,36
Rata miesięcznazł/MW/m-c16 230,99 16 230,99 16 230,9919 880,78
2.Cena ciepłazł/GJ51,97 51,97 51,9754,40
3.Cena nośnika ciepłazł/m38,01 8,01 8,016,26
4.Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
zł/MW/rok38 761,8028 015,8034 530,4819 617,72
Rata miesięcznazł/MW/m-c3 230,152 334,652 877,541 634,81
5.Stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe
zł/GJ12,419,5111,225,07
L.p. Wyszczególnienie Jednostka
miary
Grupa taryfowa
3
Grupa taryfowa
4
1.Stawka opłaty miesięcznej
za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c20 291,6220 986,80
2.Stawka opłaty za ciepłozł/GJ83,41*
82,76**
83,36

*stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródle zlokalizowanym przy ul. Rehabilitacyjnej,

**stawka opłaty stosowana z odbiorcami, którym dostarczane jest ciepło wytworzone w źródłach zlokalizowanych na Osiedlu Andersa i przy Placu Zwycięstwa,

Pozostałe zapisy taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie.

Załączniki

Skip to content