Informacja dla Wnioskodawców

W trybie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju (zwane także administratorem), ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mpgkbusko.pl tel. +48 41 3782477.
  • Dane osobowe wnioskodawców przetwarzane są w celu określenia warunków świadczenia usług oraz możliwości i warunków zawarcia umów, w szczególności: określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, uzgodnień dokumentacji technicznej, zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wnioskodawców jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także niezbędne do zrealizowania celów, o których mowa powyżej.
  • Państwa dane przetwarzane są w okresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku oraz później, w okresie trwania umowy, a po jej wygaśnięciu w okresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych (np. podatkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów.
  • Odbiorcami danych osobowych są podmioty do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczące w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia zawartych w trybie art. 28 RODO.
  • Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie tych praw jest możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami administratora, wynikającymi z przepisów prawa, lub spowoduje to niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
Skip to content