Informacja dla Klientów

W trybie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Busku-Zdroju (zwane także administratorem), ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mpgkbusko.pl tel. +48 41 378 24 77
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży zawarta z Państwem w trybie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji tej umowy, polegającej na sprzedaży i dostawie usług lub produktów administratora.
  • Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także niezbędne do zrealizowania umowy.
  • Państwa dane przetwarzane są w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres, który określają przepisy prawa, np. w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych.
  • Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie tych praw jest możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami administratora, wynikającymi z przepisów prawa, lub spowoduje to niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.
  • Na mocy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
Skip to content