Niedziela, 12 lipca 2020 r.
imieniny: Jana, Pameli

Cmentarz Komunalny

   

CENNIK OPŁAT ZA KOMORY GROBOWE :

/ USŁUGI DZIERŻAWY I SPRZEDAŻY GROBÓW /

    

 

I - grób pojedynczy .......... 2.200,00 zł (netto) +VAT 8 % = 2.376,00 zł

  - dzierżawa miejsca

     na okres 20 lat ............. 1.200,00 zł (netto) +VAT 8 % = 1.296,00 zł

                                                                             RAZEM (brutto) : 3.672,00 zł

II – grób podwójny

      ( piętrowy ) ...............  2.700,00 zł (netto) +VAT 8 % = 2.916,00 zł

    - dzierżawa miejsca

      na okres 20 lat ........... 1.700,00 zł (netto) + VAT 8 % = 1.836,00 zł

                                                             RAZEM (brutto) : 4.752,00 zł

 

Opłaty za korzystanie z cmentarza w związku z prowadzeniem

robót przy wykonywaniu nagrobków :

  

- opłata stała ....................... 200,00 zł (netto) + VAT 8 % = 216,00 zł

kaucja zwrotna ( zabezpieczenie ewentualnych kosztów

   przywrócenia terenu do stanu pierwotnego ) .................... 400,00 zł

  

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i dokonania pochówku:

1. Karta zgonu ( od lekarza - oryginał ).

2. Odpis Skrócony Aktu Zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego - UMiG).

3. Dowód osobisty osoby zawierającej umowę .

 

    

Do pobrania :

Zarządzenie Nr 1/2011, w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i cen usług

związanych z wykonaniem grobu przez MPGK Sp.z o.o. w Busku-Zdroju - pdf

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 29.07.2011 -pdf

 

  

  

 

Dz.U.00.23.295 - tekst: ost.zro. 2001 .03.30

Dz.U.00. 120.1268

USTAWA

z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Art. 1.

1. Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy.

2. O założeniu lub rozszerzeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

3. Właściwe władze kościelne decydują o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego, które może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.

4. O zamknięciu cmentarza komunalnego decyduje właściwa rada gminy łub rada miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego.

5. O zamknięciu cmentarza wyznaniowego decyduje właściwa władza kościelna, po zasięgnięciu opinii właściwego inspektora sanitarnego.

 

Orzeczenia

 

Art. 2.

 

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych zarządów gmin (miast), na których terenie cmentarz jest położony.

2. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych.

3. (skreślony).

 

Orzeczenia

 

Art. 3.

 

Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

 

Art. 4.

 

Cmentarze komunalne zakłada się w zasadzie na terenie każdej gminy lub miasta, jednakże w uzasadnionych przypadkach można założyć cmentarz dla kilku gmin.

 

Art. 5.

 

1. Cmentarze powinny znajdować się na ogrodzonym terenie, odpowiednim pod względem sanitarnym.

2. Na każdym cmentarzu powinien być dom przed pogrzebowy lub kostnica, które służą:

 

  • do składania ciał osób zmarłych do czasu ich pochowania,
  • do wykonywania oględzin zwłok ludzkich dla celów sądowo-lekarskich, sanitarnych oraz policyjnych,
  • do wykonywania innych czynności związanych z chowaniem zwłok.

 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do sprawśrodowiska, określi, w drodze rozporządzenia, jakie tereny uznaje się za odpowiednie pod względem sanitarnym na cmentarze; rozporządzenie w szczególności powinno określać:

 

  • szerokość pasów izolujących teren cmentarny od innych terenów, a w szczególności terenów mieszkaniowych,
  • odległość cmentarza od źródeł ujęcia wody,

 

Do pobrania:  Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych - pdf

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

959040
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
582
454
3535
5517
16560
959040
Twoje IP: 34.239.167.74