Piątek, 18 października 2019 r.
imieniny: Juliana, Łukasza

Stawki opłat za usługi w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

  

   dyg

  

  

Załącznik do Uchwały Nr VIII/102/2011

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 21 czerwca 2011 r.

   

Stawki opłat za usługi w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Dobrowodzie

  

1. Ustala się ceny ponoszone przez składujących odpady za przyjęcie odpadów komunalnych do składowania, w następującej wysokości:

1)za unieszkodliwienie 1 tony niezagęszczonych odpadów komunalnych dostarczonych na składowisko odpadów - 280,73 zł.

2. Ustala sie ceny ponoszone przez składujących odpady za usługi w zakresie zbierania i odzysku odpadów gromadzonych w sposób selektywny:

1)papier i tektura - bezpłatnie

2)tworzywo sztuczne - bezpłatnie

3)szkło - bezpłatnie

4)lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć - 0,61 zł/1 kg

3. W przypadku składowania świetlówek, składujący dodatkowo ponosi koszt odbioru każdej sztuki świetlówki według obowiązującego cennika odbiorcy świetlówek.

4. Opłaty, o których mowa wyżej nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT będzie stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.


   

ZADANIA STRATEGICZNE W LATACH 2008–2019

 

Wprowadzenie zadań strategicznych do realizacji przez Gminę w latach 2008-2019, powinno być poprzedzone Uchwałą budżetową, której załącznikiem jest „Wieloletni plan inwestycyjny”.

 

Do najważniejszych zadań do realizacji przez Gminę należą:

 

1) Udział w tworzeniu Południowego Zakładu Gospodarki Odpadami (PZGO). Składowisko odpadów komunalnych Dobrowoda” może stanowić jeden z elementów infrastrukturalnych (np. regionalna kompostownia / pryzma energetyczna, sortownia odpadów), wchodzących w skład Rejonowego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO).

 

2) Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całej gminy. Zadanie to należy realizować poprzez:

  • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki (i worki) w ilości zgodnej z wybranym wariantem selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Odbieranie, na podstawie umowy, wysegregowanych odpadów komunalnych od wszystkich wytwórców przez upoważnione firmy,
  • Rozszerzenie działalności edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami,
  • Nasilenie kontroli mieszkańców w zakresie obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych,
  • Organizowanie akcji informacyjnych dotyczącej wymogów prawnych w zakresie utrzymania porządku i czystości,
  • Przygotowanie nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,

 

3) Rozwinięcie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez:

  • Tworzenie nowych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych: przeterminowane leki, baterie, świetlówki,
  • Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych.

 

Równolegle lub w dalszej kolejności należy także podjąć działania w zakresie:

 

a) Usuwania odpadów zawierających azbest i wymiany pokryć dachowych z azbestu.

b) Zorganizowanie systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. np. poprzez współpracę z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów komunalnych z terenu gminy Busko-Zdrój oraz z innymi firmami zajmującymi się gospodarowaniem odpadami.

 

 Tabela: Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2008-2019 w sektorze komunalnym, usługach z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

 

Zadania strategiczne Jednostka realizująca Wskazanie źródła finansowania

Cele krótkoterminowe

2008|2009|2010|2011

Cele długoterm. 2012-2019
Udział w tworzeniu Południowego Zakładu Gospodarki Odpadami (ZZGO)

Gmina,

związek gmin

budżet gminy, PFOSiGW,GFOSiGW x x x x x
Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całej gminy

Grona,

Przedsiębiorcy

budżet gminy, PFOSiGW,GFOSiGW x x

Rozszerzenie istniejącego systemu GPZON.

-zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

-zbieranie akumulatorów,

-szkoły: zbieranie baterii,

-apteki: zbieranie przeterminowanych leków

Gmina budżet gminy, PFOSiGW, GFOSiGW, WFOSiGW, środki pomocowe UE x x
Budowa kompostowni, pryzmy energetycznej na terenie składowiska w Dobrowodzie Gmina, związek gmin, Przedsiębiorcy

budżet gminy, PFOSiGW, GFOSiGW, WFOSiGW, środki pomocowe UE

Zapewnienie regularnego, zapewniającego zachowanie wymogów sanitarnych, wywozu odpadów komunalnych Gmina, Przedsiębiorcy

budżet gminy, PFOSiGW,GFOSiGW

x x x x x
Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego dla społeczeństwa Gmina

budżet gminy, PFOSiGW,GFOSiGW

x x x x x
Zapewnienie zbierania odpadów, ich odzysku i recyclingu na poziomach określonych wymogami prawnymi Gmina, Przedsiębiorcy

budżet gminy, PFOSiGW, GFOSiGW, WFOSiGW, środki pomocowe UE, podmioty gospodarcze

x x x x x
Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych Gmina

budżet gminy, PFOSiGW, GFOSiGW, WFOSiGW, podmioty gospodarcze

x  x x x x
Osiągniecie określonych w planie poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym Gmina budżet gminy, PFOSiGW, podmioty gospodarcze x x x x x


 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

800274
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
60
344
2569
11024
15796
800274
Twoje IP: 3.85.245.126