Środa, 18 lipca 2018 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Podpisano umowę na przebudowę systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Busku-Zdroju.

W dniu 11 maja 2017 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrój”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku–Zdroju jest beneficjentem środków z Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Umowę o wartości  13 475 891,97 gdzie maksymalna wartość środków kwalifikowanych wyniesie 8 234 949,20, a dofinansowanie 6 999 706,82 w imieniu Spółki podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Kryczka w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój Waldemara Sikory.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W ramach projektu wykonane zostaną niezbędne prace związane z przebudową i remontem  sieci kanalizacyjnych i wodociągowych:

- w rejonie os. Sikorskiego przebudowa i remont kanałów ściekowych.

- w Siesławicach i Wolicy Siesławskiej wymiana studni kanalizacyjnych.

- w ul. Zdrojowej w Zbludowicach przebudowa kanalizacji sanitarnej.

- przebudowa i remont magistrali wodociągowej Φ500 łączącej przepompownie wody przy ul. 12 stycznia z hydrofornią i zbiornikami na ul. Łagiewnickiej.

- przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. 12 stycznia w Busku–Zdroju.

- budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Siesławicach

Łącznie w ramach projektu przewidziano wykonanie przebudowę sieci wodociągowej o długości 2,16 km oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3,8 km, a  także wymianę prawie 500 studni kanalizacyjnych.

 

 

Niezwykle ważnym proekologicznym zadaniem będzie również budowa instalacji służącej do wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego na Oczyszczalni ścieków w Siesławicach. Przy zastosowaniu nowoczesnych paneli fotowoltaicznych o wysokiej sprawności  i mocy 22 kWp oraz zestawu  lamp hybrydowych możliwe będzie:

 

-  obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, co będzie skutkować obniżeniem kosztów eksploatacji OŚ w Siesławicach,

 

-  redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazów takich jak CO, CO2 czy SO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej uzyskanej ze źródła fotowoltaicznego,

 

- zmniejszenie kosztów oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków w Siesławicach.

 

Projekt „Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko-Zdrój” to kolejny etap modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Busko–Zdrój. Wszystkie zaplanowane przez Spółkę do przebudowy elementy sieci zostaną wykonane. Pozostaną do wykonania tylko drobne prace remontowe realizowane we własnym zakresie przez załogę Spółki oraz rozbudowa nowych odcinków sieci wod-kan.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017–2021.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju na lata 2017-2021. -

 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój – podpisanie kolejnych umów.

  

   W dniu 12.09.2014 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25, zostały podpisane kolejne umowy z wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego wykonawcami w ramach projektu : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013".

  

Łączna kwota zawartych umów to 32.556.179 PLN w tym:

  

Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa i remont magistrali wodociągowej Ф 500 Zrecze – Busko-Zdrój obejmujące teren gminy Busko-Zdrój" na kwotę 22.736.543,85 PLN

Umowa na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie robót budowlanych w ramach zadania "Przebudowa i remont kolektora głównego Ф 1000 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Siesławicach wraz z kolektorem Ф 500 odprowadzającym ścieki z zachodniej części miasta i remontem 3 przepompowni sieciowych" na kwotę 9.819.634,89 PLN.

    

Umowy podpisali:

  

Krzysztof Kryczka – Prezes Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju

Marek Piekarski – Prezes Zarządu Wiertmar Sp. z o.o. Łódź

  

Umowy zostały podpisane w obecności:

  

  1. Pana Waldemara Sikory – Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

  2. Pana Andrzeja Zocha – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

    

    Dzięki podpisaniu umów na powyższe zadania, możliwe będzie dokonanie renowacji magistrali wodociągowej Zrecze - Busko-Zdrój, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Busko-Zdrój, o łącznej długości około 10,1 km, co spowoduje likwidację potencjalnego zagrożenia przerw w dostawach wody dla Buska-Zdroju.

  

    Z kolei realizacja zadania obejmującego przebudowę i remont kolektora głównego Ø1000 doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Siesławicach wraz z kolektorem Ø500 odprowadzającym ścieki z zachodniej  części miasta i remontem 3 przepompowni sieciowych, łącznie o długości około 4,33 km oraz modernizację i remont elementów sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach od Ø 110 do Ø 400 w ulicach: Jagiellońska, Łagiewnicka, Wojska Polskiego, Partyzantów, Widuchowska, Bohaterów Warszawy, Hołdu Pruskiego, os. Pułaskiego, o łącznej długości około 3,63 km spowoduje wzrost długości zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wzrost długości zmodernizowanej sieci wodociągowej.

  

    Modernizacja i remont wymienianych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych to działania niezbędne w celu zapewnienia sprawnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji Busko-Zdrój oraz zmniejszenia awaryjności przesyłu ścieków do Oczyszczalni ścieków komunalnych dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Siesławice.

    

f2

f1

  

 

 

 

   

 

   

   

   

  

  

   

Od lewej: Andrzej Zoch - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach; Krzysztof Kryczka – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, Marek Piekarski – Prezes Zarządu Wiertmar Sp. z o.o. Łódź, Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

603849
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
106
735
1327
9198
11825
603849
Twoje IP: 54.166.228.35