Środa, 18 lipca 2018 r.
imieniny: Erwina, Kamila

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Rada Nadzorcza

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Łagiewnickiej 25

 

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016” należy przesyłać pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 25 listopada 2016 r. do godziny 14:00.

 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

  

 1. Sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki za 2016 r.

 2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu
  (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. Koszty uczestnictwa
  w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

 4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego, powinno nastąpić nie później niż do dnia 14 kwietnia 2017 r.

 5. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.

 

 1. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

  

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnego uczestnictwa
  w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii
  o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

 6. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z podaniem osób posiadających uprawnienia biegłych rewidentów.

 7. Aktualny odpis z rejestru sądowego.

 8. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.

 9. Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Uwaga:

 

Rada Nadzorcza dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy z wybranym Biegłym Rewidentem również na lata 2017-2018.

 

Kryteriami oceny ofert będą cena, doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym z branży, w której działa Spółka.

 

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. nastąpi w dniu 9 grudnia 2016 r.

 

Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w dni robocze w godz: 7:00-15:00 pod numerem telefonu: 41 378 24 78.

 

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

   

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

wyniosło 8 913 127,00 PLN

 

 

603820
Dzisiaj:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
W ubiegłym miesiącu:
Wszystkich odwiedzin:
77
735
1298
9169
11825
603820
Twoje IP: 54.166.228.35